ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2024, 1

Puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.05.2024 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punktide 1 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus sätestab puudega inimese kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (edaspidi meede) raames toetuse määramise tingimused ja korra Viru-Nigula vallas.

  (2) Toetuse eesmärk on kohandada erivajadusega inimese eluruum vastavalt tema puudest tulenevatele vajadustele, mille tulemusel paraneb isiku iseseisev toimetulek ja väheneb hoolduskoormus ning paranevad puudega inimeste elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) kohandatav eluruum – ruum või ruumide kogum (sh abiruumid), mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks, sh Viru-Nigula valla omandis olev eluruum, mis antakse üürilepingu alusel puudega inimese kasutusse (v.a varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht);
  2) füüsiline kohandamine – puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine;
  3) puue – taotlejal tuvastatud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  4) kohanduse saaja – isik, kelle eluruumi kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu;
  5) liikuvusega seotud toimingud – püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine;
  6) köögitoimingud – toiduvalmistamine, söömine ja joomine;
  7) hügieenitoimingud – pesemis- ja tualetitoimingud;
  8) meetme rakendusüksus - Rahandusministeerium.

§ 3.   Õigustatud isikud

  Eluruumi kohandamisega seotud kulude hüvitamist on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Viru-Nigula vallas ning kellele on Sotsiaalkindlustusameti otsusega määratud puude raskusaste ning kes vajab Viru-Nigula vallas asuva eluruumi kohandamist puudest tulenevate erivajaduste tõttu.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  Määruse alusel toetatakse eluruumi kohandamist:
  1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingute teostamise parandamiseks;
  3) köögitoimingute teostamise parandamiseks.

§ 5.   Kulude abikõlblikkus

  (1) Ühele toetuse saajale antakse toetust üks kord.

  (2) Abikõlblikud on järgmiste tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud:
  1) ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamise ning ekspertiisi tegemise kulud;
  2) ehitusjärelevalve kulud;
  3) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
  4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud;
  5) pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
  6) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
  7) erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;
  8) sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 74 ,,Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole nimetatud määruse alusel vahendeid eraldatud.

§ 6.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus esitatakse kirjalikult Viru-Nigula vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus).

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja nimi, isikukood, aadress ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  2) kohandatava eluruumi aadress;
  3) planeeritava kohanduse kirjeldus ja vajaduse põhjendus;
  4) kohandamisest kasusaavate isikute arv.

  (3) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
  2) üürileping ja korteriomaniku kirjalik nõusolek juhul, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  3) teostatavate tööde hinnapakkumine, kui teostatakse kohandusi, mille kohta ei ole sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ lisas 1 „Meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ standardiseeritud ühikuhinnad“ kehtestatud standardiseeritud ühikuhindasid;
  4) korteriühistu nõusolek, kui kohandust taotletakse kohandusteks väljaspool eluruumi.

  (4) Kui teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on viis tuhat (5000,00) eurot või rohkem ning tellija on taotleja, tuleb võtta vähemalt kaks (2) hinnapakkumist.

  (5) Kui kohandatavale eluruumile on seatud hüpoteek, peab taotlusele lisama hüpoteegipidaja nõusoleku kohanduse tegemiseks juhul, kui hüpoteegi seadmise kokkulepe piirab vara käsutamist.

  (6) Ametiasutuse vastaval ametnikul on vajadusel õigus küsida taotlejalt taotluse menetlemiseks täiendavaid dokumente.

§ 7.   Kohandatav eluruum

  (1) Kohandatav eluruum peab olema kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht ning asuma Viru-Nigula valla territooriumil.

  (2) Kohandada saab eluruumi, mis on kohanduse saaja:
  1) omandis või kaasomandis;
  2) kasutuses lepingu alusel, mille järgi on kohanduse saajal õigus kasutada kohandatavat eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest;
  3) vanema või lapse omandis või kaasomandis, või nende kasutuses lepingu alusel, mille järgi on neil õigus kasutada kohandatavat eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

  (3) Toetust ei saa taotleda eluruumi kohandamiseks, mille osas on algatatud täitemenetlus.

§ 8.   Taotluse menetlemine, taotluse rahuldamise ning toetuse maksmise otsustamine

  (1) Toetuse taotlused registreeritakse ametiasutuse dokumendiregistris saabumise kronoloogilises järjestuses.

  (2) Taotluse alusel kontrollib ametiasutuse vastav ametnik:
  1) kas taotlus vastab meetme eesmärkidele;
  2) investeeringu vajalikkust ning isiku jaoks laheneva kitsaskoha olulisust;
  3) kas taotluses nimetatud eluruumi kohandamist on võimalik ellu viia;
  4) kulude põhjendatust;
  5) kohanduse põhjendatust, olulisust ja üksi elava kohanduse saaja või temaga koos elava perekonna sissetulekuid;
  6) kas kohanduse tulemusel on ruumi võimalik sihtotstarbeliselt kasutada.

  (3) Kui taotluses on andmed puudulikud või taotlusele ei ole lisatud käesoleva määruse § 6 lõikes 3 nimetatud dokumente, määratakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei esita nõutud dokumente ettenähtud tähtajaks, siis taotlust edasi ei menetleta.

  (4) Taotluse menetlemisel kaasab menetlev ametnik vajadusel teiste valdkondade spetsialiste.

  (5) Ametisutuse sotsiaaltööspetsialist külastab kohandamist vajavat eluruumi ning esitab kodukülastuse akti taotlust menetlevale ametnikule.

  (6) Taotlused vaatab läbi sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjon (edaspidi komisjon) ning koostab prioriteetsuse alusel kohanduse saajate nimekirja. Kulude hüvitamisel eelistatakse esmajärjekorras suurema abivajadusega taotlejaid.

  (7) Komisjonil on õigus nõuda lisadokumente, hinnata kohanduse vajalikkust puudega isiku vajadustest lähtuvalt, kontrollida kohandamist vajavat eluruumi, kaasata eksperte, kaaluda hinnapakkumisi ning teha paremate lahenduste kasutamise ettepanekuid.

  (8) Lõpliku otsuse taotluse rahuldamise, toetuse maksmise, toetuse suuruse või toetuse maksmisest keeldumise kohta teeb komisjoni ettepanekul Viru-Nigula Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi Vallavalitsus).

  (9) Taotluse rahuldamise otsus tehakse taotluste saabumise järjekorras positiivse hinnangu saanud projektidele, mille täielikuks rahastamiseks jätkub toetuse vahendeid. Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse nõuetele mittevastavaks tunnistatud projektide puhul, hindamise tulemusena negatiivse hinnangu saanud projektide puhul ning projektide puhul, mille rahastamiseks taotlusvoorus toetusvahendeid ei jätku. Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui projekti eesmärgid, tulemused või väljundid on saavutatavad ka taotletust väiksema toetuse summaga või taotletav summa ületab standardiseeritud ühikuhindasid.

  (10) Toetust ei saa kohanduseks, mille puhul ei ole tagatud kohanduse tulemusel terviklahenduse toimimine isiku iseseisvat toimetulekut ning elamis-, õppimis- ja töötamistingimusi parandavalt.

  (11) Tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandust ning WC ruumi kohanduseks toetust ei saa, kui kohandatavas ruumis ei ole kohanduse teostamise hetkeks tagatud veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasolu.

§ 9.   Toetuse maksmine

  (1) Kohanduse elluviimise eest vastutab ja selleks vajalike tööde teostamise korraldab taotleja. Vajalikud tööd on näiteks tööde tellimine ja vastuvõtmine projekteerijalt ning ehitusettevõttelt, abivahendite lõplik valik ja tellimine abivahendeid müüvalt ettevõttelt, ehitustöödeks vajalike lubade, sh ehituslubade, korteriühistu nõusoleku jm hankimine.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuse tegemise järel on taotleja kohustatud sõlmima ametiasutusega kirjaliku lepingu. Kui taotleja kahe (2) kuu jooksul arvates toetuse määramise korralduse kättesaamisest lepingut ei sõlmi, loetakse taotleja toetusest loobunuks. Toetus makstakse välja pärast kohanduste teostamist ja tööde vastuvõtmist, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

  (3) Toetuse abikõlblikud kulud makstakse valla eelarve vahenditest. Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ lisas nimetatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest. Taotleja tasub tööde eest ise osas, mida ei kaeta valla eelarve vahenditest või osas, milles tööde tegelik maksumus ületab standardiseeritud ühikuhinda.

  (4) Lepingus sätestatakse:
  1) teostatavad kohandustööd;
  2) osapoolte rahalised kohustused (omaosalus isiku poolt, kellele kohandus teostatakse, muuhulgas vahe- ja/või lõpparuande esitamine, tööde ja väljamaksete tähtajad jm);
  3) kohandamise teostamise aeg;
  4) ametiasutuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

  (5) Toetuse kasutamise aeg on kuni kaksteist (12) kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võib ametiasutuse ja taotleja vahelises lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

  (6) Toetus makstakse tööde teostajale välja pärast kohanduste teostamist ja tööde vastuvõtmist.

  (7) Ametisutusel on õigus keelduda toetuse väljamaksmisest, kui:
  1) eluruumis ei ole teostatud planeeritud kohandusi;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetust taotlenud isiku süü tõttu jäid kohandustööd kokkulepitud mahus tegemata või tehti kokkulepitust erinevad tööd;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

  (8) Toetuse maksmise eeldus ja toetuse tegevuse toimumist tõendav dokument on toetuse taotluses märgitud eluruumi kohanduse terviklahenduse kohta koostatud ja abikõlblikkuse perioodil toetuse saaja allkirjastatud tehtud tööde üleandmise ja vastuvõtmise akt.

§ 10.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada ametiasutuselt informatsiooni, mis on seotud osapoolte kohustuste täitmisega ja kohanduse elluviimisega, sealhulgas kohanduse elluviimisega seotud õigusaktide ning tööde teostajatele kehtivate nõuete osas.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) tegema kohanduse vastavalt sõlmitud lepingu tingimustele;
  2) kasutama toetust vastavalt meetme tegevuse eesmärkidele;
  3) kasutama tööde teostamisel vaid vastavat õigust omavat ettevõtjat juhul, kui tööde teostajale on seatud õigusaktidega erinõudeid;
  4) kaetud tööde akti koostamisel informeerima ametiasutust vähemalt viis (5) tööpäeva ette, et järelevalve tegijaks määratud isik saaks kontrollida tööde nõuetekohasust;
  5) vastama ametiasutuse infopäringutele kohanduse kohta;
  6) teavitama ametiasutust kirjalikult ehitustööde alustamisest hiljemalt tööde alustamise kuupäeval;
  7) tagama ettenähtud mitteabikõlblike kulude ja ühikuhinda ületava summa osas omafinantseeringu;
  8) viivitamata kirjalikult informeerima ametiasutust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest ja asjaoludest, mis taotlejat tema kohustuste täitmisel mõjutavad või võivad mõjutada;
  9) viivitamata kirjalikult informeerima ametiasutust, kui kohanduse tegemise käigus ilmneb, et kohandust ei ole võimalik teha;
  10) võimaldama teha kohandustööde üle järelevalvet;
  11) andma järelevalve tegija käsutusse vajalikud andmed ja dokumendid viie (5) tööpäeva jooksul arvates vastava teate saamisest;
  12) täitma õigusaktides sätestatud muid kohustusi.

§ 11.   Toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks Vallavalitsuse korraldusega toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel või ametiasutuse algatusel.

  (2) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta, kui täidetakse jätkuvalt toetuse andmise eesmärke ja muudetakse:
  1) projekti abikõlblikku tegevust, tegevuse ulatust või lisatakse täiendav tegevus;
  2) toetuse summasid või nende osakaale abikõlblikest kuludest;
  3) toetuse kasutamise perioodi.

  (3) Vallavalitsusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus mõjutab olulises ulatuses negatiivselt oodatavaid tulemusi ja mõju või nende vastavust meetme eesmärkidele.

  (4) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) pärast otsuse tegemist ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või taotlus oleks rahuldatud osaliselt, kui see asjaolu oleks olnud teada taotluse menetlemise ajal;
  2) taotlemisel või kohandamise elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist senistel tingimustel võimalik jätkata;
  4) toetuse saaja esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumise kohta.

§ 12.   Dokumentide säilitamine ja järelkontroll

  (1) Ametiasutus säilitab kohandamisega seotud dokumente vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadusele ja ametiasutuse kehtestatud asjaajamise korrale.

  (2) Toetust saanud projektide üle teostab järelevalvet ametiasutus. Ametiasutusel on õigus toetus tagasi nõuda, kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid või kui toetust ei ole kasutatud sihipäraselt.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ainar Sepnik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json