Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonna, vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra kehtestamine

Jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonna, vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2012, 12

Jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonna, vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra kehtestamine

Vastu võetud 21.06.2012 nr 110

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkt 366 ja “Jäätmeseaduse” § 66 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on sätestada:
  1) jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu;
  2) veopiirkond;
  3) vedamise sagedus ja aeg;
  4) jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord.

§ 2.   Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu

  Korraldatud jäätmevedu hõlmab olmejäätmete (segaolmejäätmed ja biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed) vedu.

§ 3.   Veopiirkond

  Kose valla haldusterritooriumil on üks korraldatud jäätmeveo piirkond.

§ 4.   Vedamise sagedus ja aeg

  (1) Segaolmejäätmed:
  1) Tiheasustuses korterelamute juurest vähemalt üks kord nädalas ja üksikelamute juurest vähemalt üks kord kuus.
  2) Hajaasustuses vähemalt üks kord kvartalis.

  (2) Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed vähemalt üks kord nädalas.

  (3) Jäätmemahutite tühjendamine peab toimuma elanikke vähimal häirival viisil. Täitunud jäätmekonteinerite tühjendamine ja jäätmete äravedu elamute juurest on keelatud ajavahemikus 23.00–6.00.

§ 5.   Jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord

  (1) Teenustasu on määratud kindlaks korraldatud jäätmeveo riigihanke võitja (edaspidi „vedaja“) poolt edukaks tunnistatud pakkumises.

  (2) Vedajal puudub õigus ühepoolselt suurendada jäätmeveo teenustasusid Kose vallas.

  (3) Vedajal on õigus taotleda Kose Vallavalitsuselt (edaspidi „vallavalitsus“) teenustasude muutmist, kui vedaja kulud või jäätmekäitluskoha tasu on oluliselt muutunud (enam kui 10% eelmisest teenustasude kehtestamisest).

  (4) Teenustasude muutmiseks esitab vedaja vallavalitsusele teenustasude muutmise taotluse, mis peab sisaldama hindade muutmise vajaduse põhjendust ning taotlusele tuleb lisada:
  1) taotletavate teenustasude kalkulatsioon;
  2) eelnenud majandusaasta aruanne;
  3) eeloleva majandusaasta prognoositavate tulude ja kulude arvestus kehtivates teenustasudes;
  4) eeloleva majandusaasta prognoositavate tulude ja kulude arvestus taotletavates teenustasudes.

  (5) Vedaja poolt esitatud jäätmeveo teenustasude muutmise taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 30 päeva.

  (6) Vallavalitsuse poolt kehtestatud muudetud teenustasud rakenduvad mitte varem kui kolmekümne päeva pärast alates uute teenustasude avalikustamisest kohalikus ajalehes "Kose Teataja" ja Kose valla veebilehel.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 22.05.2008 määrus nr 113 "Korraldatud jäätmeveo tingimuste kehtestamine Kose vallas".

  (2) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 18.06.2010 määrus nr 33 "Jäätmeveo teenustasu piirmäärade kehtestamine".

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Astrid Ojasoon
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json