Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Kudjape kalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Kuressaare Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2013, 7

Kudjape kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 27.06.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja kalmistuseaduse § 7 lg 1 alusel.

1. peatükk ÜLDOSA 

§ 1.   Reguleerimisala ja üldsätted

  (1) Kudjape kalmistu (edaspidi nimetatud: kalmistu) kasutamise eeskiri (edaspidi : eeskiri) reguleerib Kuressaare linna omandis oleva kalmistu haldamist ja kasutamist. Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatsi kasutajatele.

  (2) Lisaks eeskirjas sätestatule tuleb selle täitmisel lähtuda kalmistuseadusest, Kuressaare linna heakorra eeskirjast, Kuressaare linna avaliku korra eeskirjast ja Kuressaare linna jäätmehoolduseeskirjast.

  (3) Kalmistu Sõjaväekalmistu osa asub osaliselt looduskaitsealuse Kudjape tammiku alal, kus kehtivad looduskaitseseaduse ja kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjas toodud kaitse ja kasutamise tingimused.

  (4) Kalmistu vana osa (ajalooline osa) on muinsuskaitsealune ehitis- ja ajaloomälestis. Kõik kalmistu vanas osas läbi viidavad muudatused hauatähiste ja hauaplatside kujunduse osas ning peale- ja ümbermatmised tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kalmistu - tähistatud, vajalike ehitistega maa-ala inimeste surnukehade või nende tuha matmiseks ja surnute mälestamiseks;
  2) hauaplats - kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhastatuna;
  3) hauakoht - koht hauaplatsil kirstu, tuhastatuna urnis või urnita matmiseks;
  4) hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on kalmistu haldaja poolt väljastatud hauaplatsi kasutusluba;
  5) hauarajatis - hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (piirdeaed, betoonrant, metall-, kivi-, puit-, plaatääris, äärepostid, hauakastid, katteplaadid, hauakamber vms);
  6) hauatähis - ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis;
  7) omaksed - surnu abikaasa, vanemad, täisealine laps, õde, vend või muu surnu lähedane isik tulenevalt tema elukorraldusest.

§ 3.   Kalmistu haldamine

  (1) Kalmistu haldaja on Kuressaare Linnavalitsuse hallatav asutus Kuressaare Linnamajandus.

  (2) Kalmistu haldaja tagab kalmistu heakorra ja korraldab kalmistu kasutamist.

  (3) Kalmistu on avatud iga päev.

  (4) Kalmistu kohta peab haldaja Kalmisturaamatut ja Kalmistu elektroonilist andmekogu.

  (5) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele Kuressaare Linnavalitsuse arhiivis.

  (6) Eeskirjas nimetatud taotluste ja lubade vormid kinnitab Kuressaare Linnavalitsus.

§ 4.   Kalmistu heakorra nõuded

  (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

  (2) Kalmistu territooriumil on keelatud:
  1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, kalme, hauatähiseid ja -rajatisi;
  2) omavoliliselt murda lilli, puude ja põõsaste oksi ning raiuda puid;
  3) istutada puid ja põõsaid ning rajada hekke kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
  4) panna maha olmejäätmeid ja rikkuda jäätmete kogumise nõudeid, sh paigutada jäätmeid väljapoole mahuteid või selleks mitte ette nähtud kohtadesse;
  5) muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
  6) sõita mootorsõiduki või jalgrattaga kalmistu haldaja loata;
  7) paigaldada, eemaldada või teisaldada hauatähiseid ja - rajatisi kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
  8) teha lõket;
  9) viibida lemmikloomaga;
  10) matta loomi;
  11) muu avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

2. peatükk HAUAPLATSI KASUTUSSE ANDMISE KORD 

§ 5.   Hauaplatsi kasutusse andmine

  (1) Hauaplatsi kasutusse andmise taotlus ning kasutusloa väljastamine, muutmine ja kasutusõiguse üleandmine vormistatakse taotleja ja kalmistu haldaja poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kasutusloa taotlusele ja kasutusloale kantakse hauaplatsi kasutaja andmed, hauaplatsi asukoht ja suurus ning andmed maetava kohta.

  (2) Kasutusluba on tähtajatu.

  (3) Uue hauaplatsi kasutusluba antakse välja isikule, kes esitab surnu matmiseks surmatõendi.

§ 6.   Hauaplatsi kasutusõigus olemasolevale hauaplatsile

  (1) Hauaplatsi kasutaja võib hauaplatsi kasutusõiguse üle anda teisele isikule. Kasutusõiguse muutus vormistatakse kalmistu haldaja juures kasutusõiguse üleandja ja vastuvõtja kahepoolse vormikohase taotluse alusel.

  (2) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema omastel eelisõigus hauaplatsi kasutamiseks.

  (3) Enne käesoleva eeskirja jõustumist kasutusel oleva hauaplatsi senine kasutaja või isik, kes soovib saada hauaplatsi kasutajaks, esitab kalmistu haldajale vormikohase hauaplatsi kasutusloa taotluse.

  (4) Kasutusluba olemasolevale hauaplatsile väljastatakse taotlejale, kui on kalmisturaamatu andmetel vm asjakohase tõendiga tõendatud, et isikul on hauaplatsi kasutaja õigused või isikul on õigus omandada kasutusõigus käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 järgi.

§ 7.   Hauaplatsi suurus

  (1) Matmiseks võib taotleda ühe või kahe, erandjuhtudel kolme või nelja hauakohaga hauaplatsi eraldamist matmiseks kas kirstus või tuhaurnis. Olemasolevaid hauaplatse eraldi hauakohtadeks ei jagata ja matmine sinna toimub vastavalt võimalustele olenevalt platsi senisest kasutusest.

  (2) Hauaplatsi mõõtmed kirstus matmise korral:
  1) ühe hauakohaga hauaplats 1,20 x 2,50 m;
  2) kahe hauakohaga hauaplats 2,40 x 2,50 m;
  3) kolme hauakohaga hauaplats 3,60 x 2,50 m;
  4) nelja hauakohaga hauaplats 4,80 x 2,50 m.

  (3) Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral:
  1) kalmistu urnimatuste alal üldjuhul 1,0 x 1,0 m;
  2) kahe urnikohaga hauaplats 1,0 x 1,5.

3. peatükk MATMISE KORD 

§ 8.   Matmise registreerimine

  (1) Kõik matmised tuleb registreerida kalmistu haldaja juures vähemalt kaks päeva enne matuse toimumist.

  (2) Kalmistu haldaja registreerib matmise taotleja poolt esitatud surmatõendi alusel, kui on kooskõlastatud hauaplats ning märgitud kohapeal maha hauakoha mõõdud.

  (3) Hauakohale tohib surnut matta üksnes hauaplatsi kasutaja loal. Juhul kui matja ei ole hauaplatsi kasutaja, esitab ta kalmistu haldajale kirjaliku vormikohase matmise kooskõlastuse taotluse.

  (4) Matmise registreerimisel väljastab kalmistu haldaja hauaplatsi kasutusloa ning kannab matmise kalmisturaamatusse, kus näidatakse ära andmed maetud isiku, hauaplatsi kasutaja ja hauaplatsi kohta kalmistuseaduse §-s 11 sätestatud mahus.

  (5) Kalmistu haldaja kannab hiljemalt 7 päeva jooksul kalmisturaamatu ja hauaplatsi kasutuslubade alusel andmed maetud isikute, hauaplatside kasutajate ja hauaplatside kohta kalmistu elektroonilisse andmekogusse.

§ 9.   Matmise korraldamine

  (1) Matmine toimub ainult valgel ajal. Pühapäeval ja riiklikel pühadel matusetalitusi üldjuhul ei korraldata.

  (2) Surnu maetakse hauaplatsile kirstus või tuhastatult tuhaurnis või ilma selleta.

  (3) Haua kaevamise, matmise ja hauakääpa kujundamise korraldab hauaplatsi kasutaja.

  (4) Kirstuhaua sügavus maapinnast peab olema 1,5-2 m. Urnihaua sügavus maapinnast peab olema vähemalt 0,6 m.

  (5) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja varem maetu säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

  (6) Haua kaevamise ja teiste matusega seotud toimingute käigus hauaplatsi kõrval olevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused on kohustatud kõrvaldama hauaplatsi kasutaja üldjuhul kolme päeva jooksul pärast matuse toimumist.

  (7) Tundmatu või omasteta surnu matmine korraldatakse vastavalt kalmistuseadusele. Matmise registreerimise, haua hooldamise jm tagab kalmistu haldaja.

§ 10.   Pealematmine ja ümbermatmine

  (1) Kirstus pealematmine samale hauakohale võib toimuda kõige varem 20 aastat pärast viimast matmist.

  (2) Tuhka urniga või urnita tohib matta või peale matta ka varem kirstus matmiseks välja antud hauaplatsile.

  (3) Kultuurimälestiseks tunnistatud hauale peale ei maeta.

  (4) Ümbermatmise korraldab kalmistu haldaja. Ümbermatmiseks esitab taotleja kalmistu haldajale Terviseameti piirkondliku talituse loa, surnu omaste ja hauaplatsi kasutaja nõusoleku ja ümbermatmiseks kasutatava hauaplatsi kasutaja nõusoleku.

4. peatükk HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE 

§ 11.   Hauaplatsi kujundamine

  (1) Kasutusse antud hauaplats tuleb kujundada ja tähistada nii, et hauaplatsi suurus ja piirid oleksid looduses visuaalselt tajutavad.

  (2) Hauaplatsi kujundamise korraldab hauaplatsi kasutaja.

  (3) Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja -rajatised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.

§ 12.   Hauaplatsi kujundamise põhimõtted

  Hauaplats on kalmistu osa ja selle kujundamisel tuleb järgida head tava ning järgmisi kujunduspõhimõtteid:
  1) Hauaplats peab olema tähistatud risti, hauatahvli, -kivi, -samba, -plaadi, monumendi või muu tähisega. Hauatähisele peab olema kantud surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaaeg.
  2) Hauaplatsile võib paigutada muud sobivat inventari nagu vaasid, valgustid, skulptuurid, pingid.
  3) Hauaplatsi haljastamisel võib kasutada kuni 1,5 m kõrguseks kasvavaid põõsaid ja kuni 1 m kõrguseks pöetavaid hekke. Puude istutamine tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga.
  4) Isetekkelised, hauarajatisi ja –tähiseid kahjustavad, puud või nende võrsed tuleb õigeaegselt eemaldada.
  5) Vältida tuleb ohtralt juurevõsu ajavaid lehtpõõsaid (sirel, enelas jt).
  6) Hauaplatsil asuvate puude (tüve läbimõõduga üle 8 cm) ja suuremõõtmeliste põõsaste mahavõtmine tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga.
  7) Hauaplatsi kujundamisel tuleb vältida sobimatuid tehismaterjale.
  8) Hauatähised, -rajatised, muu inventar ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires ega tohi oluliselt häirida kõrvalasuvate hauaplatside kasutamist ja korrastamist.
  9) Hauatähiste ja –rajatiste ning puude ja põõsaste paigaldamine, eemaldamine või teisaldamine tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga.
  10) Jalalt murdunud ning katkised ristid ja muud hauatähised (ka tükid) ning piirete fragmendid, mida ei ole võimalik algsel kohal eksponeerida, tuleb viia kalmistu haldaja poolt määratud kohta. Vanad metallist ja kivipostidega piirded ja hauatähised tuleb võimalusel taastada.
  11) Hauaplatsi üleandmisel uuele kasutajale, peab uus kasutaja tagama hauaplatsil olevate väärtuslike hauatähiste ja –rajatiste säilimise ja korrasoleku, vajadusel teostama hooldusremondi, ning suhtuma austavalt varem hauaplatsile maetuisse.

§ 13.   Hauaplatsi hooldamine

  Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplats peab vastama kalmistu kujunduspõhimõtetele ning järgmistele nõuetele:
  1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
  2) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
  3) hauatähised ja piirded on terved;
  4) hauaplats ja selle ümbrus poole vahekäiguni peavad olema korrastatud.

§ 14.   Hooldamata hauaplats

  (1) Kui hauaplats on kahe aasta jooksul hooldamata, paigaldatakse hauaplatsile hoiatustahvel ja võimaluse korral võetakse hauaplatsi kasutajaga või omastega ühendust. Vähemalt kolme aasta jooksul hooldamata hauaplats võetakse arvele hooldamata hauaplatsina.

  (2) Kasutuses oleva hooldamata hauaplatsi võib alates 01.01.2022 uuele taotlejale kasutusse anda, kui viimasest matmisest on möödunud 20 aastat.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Kuressaare Linnavalitsus ja kalmistu haldaja vastavalt oma pädevusele.

  (2) Eeskirja nõuete rikkumisel ja kalmistu mittenõuetekohase kasutamise korral on Kalmistu haldajal õigusteha ettekirjutus. Ettekirjutuse mittetäitmisel võib rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. augustil 2013. aastal.

Erik Keerberg
Kuressaare Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json