Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Puu raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2013, 11

Puu raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.06.2013 nr 181

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil kasvavate puude raieks loa taotlemist, loa väljastamist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse termineid alljärgnevas tähenduses:
  1) raie - puu likvideerimine juurekaelalt;
  2) asendusistutus - raiutud puude asendamine uute puudega;
  3) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab vajadusel selle kõrvaltingimused.

2. peatükk Raieloa taotlemine ja väljastamine 

§ 3.   Raieloa taotlemine

  (1) Taotluse võib esitada:
  1) puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku esindaja;
  2) maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal kasvavate puude puhul maa valitseja;
  3) Kohtla-Järve linna poolt hooldataval maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal või Kohtla-Järve linna omandis oleval maal kasvavate puude puhul abilinnapea poolt volitatud spetsialist või lepingu alusel nimetatud maadel heakorratöid tegev ettevõtja.

  (2) Raieloa taotlemiseks esitatakse kirjalik taotlus (lisa 1) mõistliku aja jooksul enne kavandatava raie alustamist, milles märgitakse järgnevad andmed:
  1) taotleja andmed (nimi, elu- või asukoha aadress, isikukood või registrikood, kontakttelefon, e-posti aadress, volitatud esindaja andmed);
  2) raiutava puu(de) liik ja arv;
  3) raie põhjus;
  4) krundi plaan või skemaatiline joonis, millel on näidatud raiutav puu;
  5) raiutud puu käitlemisviis ja käitlemiskoht;
  6) raieloa taotlemisõigust kinnitav teave. Volituse olemasolu korral tuleb lisada volitusi tõendav dokument või selle koopia.
  7) kinnitust, et taotleja on tutvunud käesoleva korraga ja tööde teostamisel jälgitakse ohutusnõudeid.

  (3) Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:
  1) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui puu asub muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
  2) Keskkonnaameti nõusolek, kui puu asub kaitstaval loodusobjektil, on kaitstav looduse üksikobjekt või asub kaitstava looduse üksikobjekti kaitseks määratud piiranguvööndis;
  3) naaberkinnistute omanike nõusolekud (koos nimede ja kontaktandmetega), kui puu kasvab kinnistu piiril;
  4) ehitusluba, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jäävale puule;
  5) kaeveluba, kui raieõigust taotletakse kaeviku alale jäävale puule;
  6) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu või elamu territooriumil olevale puule.

  (4) Raieluba saab taotleda:
  1) kui puu on kahjustatud, teisi puid ohustavalt haige, kuivanud või murdumisohtlik;
  2) kui puu kasvab hoonele lähemal kui 5 meetrit või kahjustab hoone või rajatise konstruktsioone (vundamenti, seinu, katust);
  3) kui puu takistab ehitustööde tegemist;
  4) kui puu kasvab kommunikatsiooniliinide kaitsevööndis;
  5) liiklusohutuse tõstmise eesmärgil;
  6) maastiku väärtuse tõstmise eesmärgil;
  7) kui puu takistab linnahaljastuse seisukohalt väärtuslikumate puude kasvu;
  8) kehtestatud detailplaneeringu või kinnitatud ehitus- või haljastusprojekti elluviimiseks;
  9) muudel põhjendatud juhtudel.

  (5) Raieluba ei ole vaja taotleda:
  1) tuuleheite või tormimurru korral maha kukkunud või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule;
  2) eravalduses olevate viljapuude likvideerimiseks.

§ 4.   Raieloa taotluse menetlemine

  (1) Puude raiumiseks väljastab raieloa Kohtla-Järve Linnavalitsuse abilinnapea majandusküsimustes või vastava linnaosa linnapeaabi, taotleja poolt esitatud taotluse alusel. Abilinnapea võib puude raiumiseks raieloa väljastamiseks volitada majandusteenistuse spetsialiste.

  (2) Raieloa taotluse menetlemisel teenistuja:
  1) kontrollib taotluse vastavust käesoleva korra paragrahvis 3 sätestatud nõuetele ning puuduste esinemisel annab mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
  2) hindab kavandatud raie põhjendatust kaasates vajadusel eksperte;
  3) korraldab puu ülevaatuse ja märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu;
  4) võib puu raieks loa andmisel seada kõrvaltingimusi, sealhulgas käesoleva korra peatükis 5 sätestatud puu asendusistutuse kohustuse.

  (3) Kui teenistuja peab vajalikuks, et raieloa taotlejal tuleb tellida dendroloogiline hinnang või ekspertiis puu raie vajaduse kohta, siis pikeneb menetlustähtaeg kuni hinnangu saamiseni.

  (4) Raieluba väljastatakse või raieloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 30 kalendripäeva jooksul raieloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

  (5) Raieluba väljastatakse tasuta.

  (6) Puude raiumiseks antud raieluba kehtib 1 (üks) aasta.

§ 5.   Raieloa väljastamisest keeldumine

  (1) Raieloa andmisest võib eelkõige keelduda juhtudel, kui:
  1) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) taotluse puu raiumiseks on esitanud isik, kellel puudub selleks õigus;
  3) raieloa taotleja ei ole esitanud nõutud kaitstava loodusobjekti valitseja või Muinsuskaitseameti kooskõlastust, teisi kooskõlastusi või teisi täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  4) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust ja muud seesugust );
  5) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga, ehitusprojektiga või kujundusprojektiga;
  6) puu on riikliku looduskaitse all;
  7) puu raiumine on põhjendamatu, põhjus on märkimata või ebapiisav.

  (2) Raieloa andmisest keeldumist põhjendatakse kirjalikult.

§ 6.   Raieloa vormistamine

  (1) Raieloas peavad olema ära toodud:
  1) raieloa saaja nimi ja isiku- või registrikood;
  2) raiumisele kuuluvate puude liik, arv ja asukoht;
  3) raie põhjus;
  4) raiutava materjali käitlemisviis;
  5) raieloa kehtivusaeg;
  6) raiumise lisatingimused ja nende täitmise tähtaeg, sealhulgas asendusistutuse kohustuse rakendamine.

  (2) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris kirjalikult spetsiaalsel vormil (lisa 2), millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine eksemplar jääb Kohtla-Järve Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus).

  (3) Esitatud taotlused ja väljastatud load registreeritakse.

3. peatükk Nõuded puude raiumisele 

§ 7.   Puude raiumine ja heakord raiekohal

  (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha puhastamise eest vastutab raieloa saaja, kui ei ole määratud teisiti. Raie teostamisel ei tohi kahjustada keskkonda.

  (2) Raietööga seotud kulud katab raieloa saaja.

  (3) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma teistele isikutele kuuluvaid ehitisi ja tehnovõrke ning vältima kahju tekitamist kolmandate isikute elule, tervisele ja varale.

  (4) Avalikus kasutuses oleval raiekohal tuleb töö teostada nii, et ei takistataks jalakäijate ja sõidukite liiklust. Raiekoht peab olema ümbritsetud ohupiirdega ja tähistatud liikluskorraldusvahenditega. Ala tuleb koristada ja heakorrastada 48 tunni jooksul.

  (5) Tööde teostamisel tuleb kinni pidada Kohtla-Järve linna heakorraeeskirja nõuetest.

  (6) Raiekoha korrastamata jätmisel on linnavalitsusel õigusteha raieloa omanikule ettekirjutus, mille tähtajaks täitmata jätmisel võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

4. peatükk Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 8.   Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Linnavalitsusel on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul kui:
  1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) rikutakse raieloa tingimusi;
  3) raiutakse raie loale mitte kantud puid.

  (2) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

  (3) Raieloa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestusest.

5. peatükk Asendusistutus 

§ 9.   Asendusistutus

  (1) Linnavalitsus võib põhjendatud juhtudel raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendamist.

  (2) Asendusistutuse kohustust rakendatakse kui:
  1) soovitakse raiuda tervet ja elujõulist puud ning linnavalitsus ei pea raie keelamist otstarbekaks;
  2) ehitusalase raie kõrvaltingimusena.

  (3) Asendusistutuse kohustust ei rakendata:
  1) kuivanud või ilmselgelt kuivamas puude, tuuleheite, tormimurru, avariiohtlike ja ehitisi ohustavate puude korral;
  2) väheväärtuslike puude (hall lepp, paju, harilik pappel ja muud sellised puud) raiel;
  3) muudel põhjendatud juhtudel.

  (4) Linnavalitsusel on õigus määrata asendusistutuse aeg ja koht. Võimaluse korral tehakse asendusistutus endises asukohas või sama asula piires, arvestades asjaõigusseaduses sätestatud naabrusõigusi ning avalikku huvi.

  (5) Linnavalitsusel on õigus määrata tingimused asendusistutuse korral istutavate istikute osas (näiteks istikute liik, vanus, kõrgus, võra läbimõõt ja muud seesugust).

  (6) Üldjuhul määratakse asendusistutus põhimõttel, et iga raiutava puu asemel istutatakse üks uus puu.

  (7) Kõik asendusistutuse kulud kannab isik, kellele väljastatakse raieluba, kui ei ole määratud teisiti.

§ 10.   Asendusistutuse kohustuse täitmine

  (1) Asendusistutuse kohustus märgitakse raieloale ning asendusistutuse korral vormistatakse raieloa lisana asendusistutuse garantiikiri.

  (2) Asendusistutus antakse kohe pärast töö valmimist linnavalitsusele üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

  (3) Asendusistutuse üleandmisel kontrollitakse asendusistutuse vastavust nõuetele. Kui istutustöö ei vasta nõuetele, siis on linnavalitsusel õigus nõuda puuduste kõrvaldamist.

  (4) Kui asendatud puu hävib asendusistutuse tingimuste rikkumise tõttu 2 aasta jooksul istutuse fikseerimisest, on linnavalitsusel õigus nõuda samaväärse asenduspuu istutamist samasse istutuskohta.

  (5) Asendusistutuse kohustuse mittetäitmisel on linnavalitsusel õigusteha ettekirjutus, mille tähtajaks täitmata jätmise korral võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

6. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 11.   Järelevalve teostaja

  Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljastatud lubade täitmise üle teostab Kohtla-Järve Linnavalitsuse abilinnapea majandusküsimustes, vastava linnaosa linnapeaabi või abilinnapea poolt volitatud majandusteenistuse spetsialist.

§ 12.   Vastutus ja menetlus

  (1) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust looduskaitseseaduse § 73 sätete järgi.

  (2) Korra rikkumise menetlus toimub looduskaitseseaduse § 75 alusel, vastavalt karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätetel.

7. peatükk Määruse rakendamine 

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. novembril 2013. a.

  (2) Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. aprilli 2006. a määrus nr 36 „Puude raiumiseks loa andmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Arne Berendsen
volikogu esimees

Lisa Raieloa taotlus

Lisa Raieluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json