Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lastele ja lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2016, 23

Lastele ja lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 26.06.2013 nr 162
RT IV, 04.07.2013, 22
jõustumine 07.07.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2016RT IV, 08.03.2016, 311.03.2016
29.09.2016RT IV, 08.10.2016, 111.10.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1, § 14 ja § 23 lõike 1 alusel.
[RT IV, 08.03.2016, 3 - jõust. 11.03.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesolev määrus reguleerib tugiisikuteenuse osutamist Viljandi linnas elavatele lastele ja lastega peredele, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Viljandi linn.

  (2) Käesoleva määruse rakendamise eesmärk on lastega perede toimetuleku toetamine ning lastele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine tugiisikuteenuse osutamise kaudu.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) tugiisikuteenus lastega peredele – sotsiaalteenus, mis seisneb lapse või tema seadusliku esindaja jõustamises ja juhendamises tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas; teenuse eesmärk on pere toimetuleku tagamine ning lastele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine;
  2) tugiisikuteenus lapsele – teenus, mis seisneb lapse õppetöös toetamises ja last arendavate tegevuste läbiviimise toetamises haridusasutuses;
  3) jõustamine – laste ja lastega perede abistamine pere sisemiste jõuvarude avastamisel ja kasutusele võtmisel (motiveerimine, julgustamine, kliendi oskustele ja võimetele keskendumine), et paremini hoolitseda laste eest ja tagada neile arengut toetav kasvukeskkond;
  4) tugiisik – teenust osutav isik, kes töötab kliendiga lepingu alusel.

2. peatükk TEENUSE KIRJELDUS 

§ 3.   Teenuse saajad

  (1) Teenuse saajateks võivad olla:
  1) lastega pered, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime tõstmiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
  2) lastega pered, kus vanemate intellektipuude või sotsiaalse mahajäämuse tõttu puuduvad vanematel teadmised ja oskused lapse eest hoolitsemiseks ja lapse arengu toetamiseks;
  3) lapsevanemad (ka eestkostja, perekonnas hooldaja ja lapsendaja), kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
  4) raske või sügava puudega laps, kelle kehtivas rehabilitatsiooniplaanis on kirjas tugiisikuteenuse kasutamine vajadusel;
  5) lapsed või teda kasvatavad isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab nende toimetulekut.

  (2) Lapsele osutatakse teenust tema seadusliku esindaja nõusolekul ja arvestades vähemalt 10-aastase lapse soovi. Noorema kui 10-aastase lapse soovi arvestatakse, kui tema arengutase seda võimaldab.

  (3) Tugiisikul on õigus teenuse osutamisest ajutiselt keelduda, kui teenuse saaja on alkoholi- või narkojoobes, agressiivne või muul viisil ohtlik.

§ 4.   Teenuse sisu

  (1) Teenuse sisuks on teenuse saaja vajadustest, võimetest ja arengutasemest lähtuvalt tema iseseisvuse ning osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades järgmiste tegevuste abil:
  1) koostöö teenuse saaja, teenuse osutaja ning Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) esindaja(te) vahel, mis seisneb teenuse vajaduse hindamises ja tulemustest sõltuvalt töö sisu, ülesannete ja korralduse planeerimises;
  2) teenuse saajate jõustamine pere kõikide laste arengut soodustavate tingimuste ja lastega seotud õiguste tagamisel;
  3) teenuse saajate juhendamine igapäevaelus konkreetsete tegevuste või toimingute tegemiseks, toimetulekuoskuste õppimiseks;
  4) lapse õppetöös toetamine ja last arendavate tegevuste läbiviimise toetamine haridusasutuses;
  5) teenuse saajate toetamine – emotsionaalse ja psühhosotsiaalse toe pakkumine;
  6) teenuse saajatega koostöös peret toetava võrgustiku kujundamine;
  7) lapse turvalisuse jälgimine peres;
  8) teenuse dokumenteerimine, analüüs ja arendamine, sealhulgas teenuse saajate rahulolu-uuringud.

  (2) Teenuse sisuliste tegevuste ja teenuse mahu määramisel lähtutakse:
  1) teenuse vajaduse esmase hindamise tulemustest;
  2) iga konkreetse juhtumi eripärast.

§ 5.   Teenuse osutamise koht

  Teenust osutatakse Viljandi linna territooriumil, teenuse saaja igapäevases elukeskkonnas, kuid vajadusel koos teenuse saajaga ka erinevates ametiasutustes väljaspool tema tavapärast elukeskkonda. Erandina võib teenust osutada väljaspool Viljandi linna territooriumit, kui teenuse saamise kohaks on haridusasutus, milles laps õpib.

§ 6.   Teenuse maht

  Teenuse kestvus sõltub konkreetse pere ja/või lapse vajadustest. Kliendile vajalikud tegevused ja nende osutamise maht määratakse kindlaks enne teenuse osutamist pere, teenuse osutaja ja linnavalitsuse vahel sõlmitavas kirjalikus lepingus.

3. peatükk TEENUSE OSUTAMINE 

§ 7.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenust võib taotleda lapse seaduslik esindaja, esitades avalduse linnavalitsuse sotsiaalameti lastekaitsespetsialistile (edaspidi lastekaitsespetsialist).

  (2) Teenuse määramise võivad algatada ka lastekaitsespetsialistid või selle haridusasutuse juhtkond, milles laps õpib.

§ 8.   Teenuse vajaduse hindamine

  (1) Teenuse vajaduse hindamise viib läbi lastekaitsespetsialist.

  (2) Hindamiseks kasutab lastekaitsespetsialist klienditöö käigus kogunenud teavet (kodukülastused, info erinevatelt ametkondadelt jmt).

  (3) Hindamisel võib lastekaitsespetsialist tugineda ka haridus- ja meditsiinivaldkonna spetsialistide soovitustele ning kehtivale rehabilitatsiooniplaanile.

  (4) Lastekaitsespetsialistil on vajaduse korral õigus nõuda asjassepuutuvaid täiendavaid andmeid või dokumente.

§ 9.   Teenusele suunamine

  (1) Teenusele suunamise otsustab sotsiaalkomisjon.
[RT IV, 08.10.2016, 1 - jõust. 11.10.2016]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 08.10.2016, 1 - jõust. 11.10.2016]

  (3) Teenuse osutamise taotlust ei rahuldata, kui hindamise tulemusena ei ole teenuse osutamine põhjendatud. Võimalusel soovitab lastekaitsespetsialist lapse või tema pere toetamiseks teisi meetmeid, sealhulgas teisi Viljandi linnas osutatavaid sotsiaalteenuseid.

§ 10.   Teenuse osutajad

  (1) Teenuse osutajateks on:
  1) linnavalitsusega käsunduslepingu sõlminud nõuetelevastav füüsiline isik või;
  2) juriidiline isik, kellelt tellitakse teenust vastavalt kokkulepitud tingimustele.

  (2) Vahetult tugiisikuteenust osutav isik peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) on täisealine täieliku teovõimega füüsiline isik;
  2) on läbinud/läbimas tugiisiku tööks vajaliku koolituse või on oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv (kasuks tuleb varasem töökogemus sotsiaal- või haridusvaldkonnas);
  3) ei ole kantud karistusregistrisse ja tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust.

  (3) Tugiisikuks ei saa olla teenuse saaja pereliige või isik, kellel on teenuse saaja suhtes perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus.

§ 11.   Lepingu sõlmimine ja lõpetamine

  (1) Teenuse osutamise aluseks on linnavalitsuse, kliendi või tema seadusliku esindaja ning teenuse osutaja vahel sõlmitav kolmepoolne leping, millesse märgitakse kliendile teenuse osutamise periood, maht, teenuse sisu ning teenuse osutamise koht.

  (2) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, teenuse saaja või tema seadusliku esindaja soovil või tugiisiku ettepanekul kooskõlastatult lastekaitsespetsialistiga.

§ 12.   Teenuse hind ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse saajale on osutatav teenus tasuta.

  (2) Teenuse osutamise kulud kaetakse linna eelarvest selleks ettenähtud vahenditest vastavalt sõlmitud käsunduslepingule või teenuse osutaja poolt esitatud arvele.

§ 13.   Teenuse osutamisega seonduvate andmete kasutamine, dokumentatsioon ja aruandlus

  (1) Teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

  (2) Tugiisik on kohustatud esitama lastekaitsespetsialistile igakuiselt töötundide arvestuse ja sisulise aruande hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 10. kuupäevaks. Kui teenuse osutamise koht on haridusasutus, kus laps õpib, on tugiisik kohustatud igakuiselt esitama ainult töötundide arvestamise aruande.

  (3) Aruande vormi kehtestab linnavalitsus.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 14.   Järelevalve

  Tugiisiku tegevust kontrollivad ja teenuse osutamise üle peavad arvestust lastekaitsespetsialistid.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

/otsingu_soovitused.json