HaridusKool

HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Erakooli, koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiuasutuse toetamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2014, 1

Erakooli, koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiuasutuse toetamise kord

Vastu võetud 26.06.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5, “Erakooliseaduse” § 22 lõike 4 ja “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 121 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib erakoolile, koolieelsele eralasteasutusele või –lapsehoiule Saue valla lapsevanema eest lapse koolitus- või hoiutasu osalist maksmist Saue valla eelarvest.

 (2) Määrusega kehtestatakse toetuse maksmise alused, toetuse määramise ja maksmise kord ning järelevalve kord toetuse kasutamise üle.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) erakool on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel tegutsev ning koolitusluba omav eralasteaed-põhikool või erapõhikool;
 2) eralasteaed - koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev ning koolitusluba omav koolieelne eralasteasutus;
 3) eralapsehoid on lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kellele on maavanema poolt antud kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks;
 4) taotleja on erakool, eralasteaed või -lapsehoid, mis pakub vastavat teenust Saue valla rahvastikuregistrisse kantud kooliealisele 7-17-aastasele või eelkooliealisele 1,5-8-aastasele lapsele;
 5) Saue valla elanik on isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald;
 6) lapsevanem on lisaks lapse vanemale ka lapse eestkostja või hooldaja;
 7) üksikvanem on vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Vallavalitsusel on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvateb last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite;
 8) kohamaksumus on lapsevanema poolt kantav lapse koolitus- või hoiutasu erakoolis, eralasteaias või -lapsehoius.

2. peatükk Erakool 

§ 3.  Toetuse maksmise alused

 (1) Toetuse saamise õigus on erakoolil, kus käib puudega õpilane, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vallas.

 (2) Toetust ei maksta erakooli ajutise mittetegutsemise perioodil.

 (3) Toetust makstakse erakoolile sagedusega üks kord kuus kui ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 4.  Toetuse suurus

  Toetuse suurus erakoolile on 100% ühe puudega õpilase kohamaksumusest õpilase kohta kuus.

§ 5.  Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

 (1) Toetuse saamiseks esitab erakool Saue Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse, kus on märgitud erakoolis käivate Saue vallas elavate õpilaste arv, õpilaste ees- ja perekonnanimed ning isikukoodid ning millele on lisatud erakooli koolitusluba.

 (2) Vallavalitsus kontrollib taotluse vastavust käesoleva korra tingimustele ning nõuab vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi. Erakool peab nõutavad andmed esitama vallavalitsuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul.

 (3) Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise oma korraldusega 30 päeva jooksul arvates taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi esitamisest.

 (4) Taotluse rahuldamise korral sõlmib vallavalitsus erakooliga toetuse kasutamise lepingu, milles sätestatakse vähemalt järgmised tingimused:
 1) toetuse sihtotstarve;
 2) toetuse suurus ja ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
 3) erakooli kohustused toetuse kasutamisel;
 4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärasuse kontrollimisel;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 6) aruannete esitamise tähtaeg ja kord.

 (5) Kui erakool keeldub toetuse kasutamise lepingu sõlmimisest, siis vallavalitsus tunnistab toetuse rahuldamise korralduse kehtetuks ning lõpetab menetluse.

§ 6.  Järelevalve toetuse kasutamise üle

 (1) Erakool, kellega on sõlmitud toetuse kasutamise leping, on kohustatud esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise ning õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste kohta.

 (2) Erakool on kohustatud viivitamatult informeerima vallavalitsust riiklikku järelvalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

 (3) Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud erakool õiguse toetusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.

 (4) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda seletusi ning kontrollida erakoolile eraldatud toetuse kasutamise sihipärasust.

 (5) Vallavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse maksmine ja/või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
 3) erakool lõpetab tegevuse toetuse eraldamise perioodi kestel;
 4) muudel erakooliga sõlmitud lepingus sätestatud juhtudel.

3. peatükk Eralasteaed ja -lapsehoid 

§ 7.  Toetuse maksmise alused

 (1) Toetuse saamise õigus on eralasteaial või -lapsehoiul, kus käib laps, kelle elukoht koos vähemalt ühe lapsevanemaga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vallas toetuse maksmise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga.

 (2) Toetust ei maksta lapse eest, kellele on pakutud kohta Saue valla munitsipaallasteaias. Sätet ei rakendata laste osas, kes käesoleva määruse jõustumise hetkel on vanemad kui 4 aastat ja kasutavad kohta eralasteaias.

 (3) Toetust ei maksta juulikuu eest.

 (4) Toetust makstakse üks kord kuus kui ei ole kokku lepitud teisiti.

 (5) Toetust makstakse taotleja avalduse rahuldamise korral alates nõuetekohase avalduse esitamise kuule järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast.

 (6) Ühe lapse eest makstakse sama ajaperioodi eest toetust ainult ühele eralasteaiale või lapsehoiule. Ajaperioodi minimaalseks ühikuks on kalendrikuu.

 (7) Kui eralasteaial või -lapsehoiul on sõlmitud käesoleva määruse paragrahv 9 lõikes 6 nimetatud leping, siis uue lapse asumisel eralasteaia või -lapsehoiu teenusele makstakse selle lapse eest toetust alates lapse teenusele asumise kuule järgnevast kalendrikuust. Kui laps asub teenusele kalendrikuu esimesest tööpäevast, makstakse toetust eralasteaiale või –lapsehoiule teenusele asumise kuust alates.

 (8) Kui lapsele on määratud raske või sügav puue ning pädeva organi poolt on väljastatud kirjalik tõend, millega on lapsele määratud „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ mõistes eri- või sobitusrühma vajadus või tugiisiku vajadus, makstakse toetust tagasiulatuvalt alates puude määramise ajast (kuid mitte rohkem kui 6 kuu ulatuses avalduse esitamisest arvates) tingimusel, et toetuse saaja tagastab lapsevanemale tema poolt enammakstud summa.

 (9) Toetuse saajale lõpetatakse toetuse maksmine lapse eest, kes lahkub eralasteaia või -lapsehoiu teenuselt. Toetuse maksmine lõpetatakse alates teenuselt lahkumise kuule järgnevast kuust.

§ 8.  Toetuse suurus

 (1) Toetuse suurus eralasteaiale või -lapsehoiule, kes sõlmib vallaga lepingu tingimusega, et lapsevanemate või üksikvanema poolt kaetav kohamaksu osa ühes kuus ühe lapse kohta ei ületa 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, on kuni 280 eurot, kui mõlemad lapsevanemad või üksikvanem on toetuse maksmise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saue valla elanik(ud). Toetus ei ole suurem kui 80% hinnakirja järgsest kohamaksumusest lapse kohta kuus.

 (2) Toetuse suurus eralasteaiale või -lapsehoiule, kes sõlmib vallaga lepingu, milles ei ole fikseeritud lapsevanema poolt kaetava kohatasu osa maksimaalset määra, on kuni 211 eurot, kuid mitte suurem kui hinnakirja järgne kohamaksumus lapse kohta kuus, kui mõlemad lapse vanemad või üksikvanem on toetuse maksmise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saue valla elanik(ud).

 (3) Toetuse suurus on 128 eurot, kuid mitte suurem kui hinnakirja järgne kohamaksumus lapse kohta kuus, kui Saue valla elanik on ainult üks lapsevanem toetuse maksmisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga.

 (4) Toetuse suurus on 100% raske või sügava puudega lapse kohamaksumusest kuus, kui pädeva organi poolt väljastatud kirjaliku tõendiga on lapsele määratud „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ mõistes eri- või sobitusrühma vajadus või tugiisiku vajadus.

§ 9.  Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

 (1) Toetuse saamiseks esitab eralasteaed või -lapsehoid vallavalitsusele taotluse, kus on märgitud taotleja andmed (nimi, aadress, kontaktandmed jms) ning eralasteaias või -lapsehoius käivate Saue valla elanikest laste arv, laste ja nende lapsevanemate isikuandmed.

 (2) Eralasteaed peab taotlusele lisama koopia eralasteaia koolitusloast.

 (3) Eralapsehoiud peab taotlusele lisama koopia kutsetunnistusest (füüsilisest isikust ettevõtja) või talle väljastatud lapsehoiuteenuse osutamine tegevusloast (juriidiline isik).

 (4) Vallavalitsus kontrollib taotluse vastavust käesoleva korra tingimustele ning nõuab vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi. Eralasteaed või lastehoid peab nõutavad andmed esitama vallavalitsuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul.

 (5) Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise oma korraldusega 30 päeva jooksul arvates taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi esitamisest.

 (6) Taotluse rahuldamise korral sõlmib vallavalitsus eralasteaiaga või lastehoiuga toetuse kasutamise lepingu, milles sätestatakse vähemalt järgmised tingimused:
 1) toetuse sihtotstarve;
 2) toetuse suurus ja ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
 3) toetuse saaja kohustused toetuse kasutamisel;
 4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärasuse kontrollimisel;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 6) aruannete esitamise tähtaeg ja kord.

 (7) Kui eralasteaed või -lapsehoid keeldub toetuse kasutamise lepingu sõlmimisest, siis vallavalitsus tunnistab toetuse rahuldamise korralduse kehtetuks ning lõpetab menetluse.

§ 10.  Järelevalve toetuse kasutamise üle

 (1) Eralasteaed või -lapsehoid, kellega on sõlmitud toetuse kasutamise leping, on kohustatud esitama vallavalitsusele kord kuus toetuse kasutamise kohta aruande, kus tuuakse välja sellel kuul eralasteaias või -lapsehoius käinud Saue valla elanikest laste arv, laste nimed ning eralasteaias või -lapsehoius viibitud päevade arv ja kohamaksumus.

 (2) Eralasteaed või -lapsehoid on kohustatud teavitama vallavalitsust kirjalikult eralasteaias või -lapsehoius käivate Saue valla elanikest laste andmete muutumisest hiljemalt viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest.

 (3) Vallavalitsusel on igal ajal õigus nõuda seletusi ning kontrollida eralasteaiale või -lapsehoiule eraldatud toetuse kasutamise vastavust sihtotstarbele.

 (4) Eralasteaed või -lapsehoid on kohustatud viivitamatult informeerima vallavalitsust riiklikku järelvalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest. Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud eralasteaed või -lapsehoid õiguse toetusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.

 (5) Vallavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse maksmine ja/või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel on kasutatud valeandmeid;
 3) eralasteaed või -lapsehoid lõpetab tegevuse toetuse eraldamise perioodi kestel;
 4) muudel eralasteaia või -lapsehoiuga sõlmitud lepingus sätestatud juhtudel.

4. peatükk Määruse rakendamine 

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Vallavalitsusel on õigus kinnitada toetuse taotlus- ja aruandlusvormid ning toetuse väljamaksmise lepingu vorm.

 (2) Tunnistatakse kehtetuks Saue Vallavolikogu 30. novembri 2010. aasta määrus nr 25 „Erakooli, koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuasutuse toetamise kord“.

 (3) Määrus jõustub 1. septembril 2014.

Rein Riga
Saue Vallavolikogu esimees