Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Elva linna kalmistu eeskiri

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2014, 4

Elva linna kalmistu eeskiri

Vastu võetud 16.06.2014 nr 8
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja kalmistuseaduse § 7 lg 1, lg 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Elva linna kalmistu eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Elva linna omandis või valduses oleva avaliku kalmistu haldamist, kasutusse andmist, kasutamise tingimusi ja korda.

§ 2.   Kohaldamisala ja teiste õigusaktide kohaldamine

  (1) Eeskirja kohaldatakse kalmistu territooriumil viibivate isikute ja hauaplatsi kasutajate suhtes.

  (2) Kalmistu haldamisel ja kasutamisel lähtutakse lisaks eeskirjas sätestatule kalmistuseaduse, Elva linna jäätmehoolduseeskirja ja heakorraeeskirja regulatsioonist.

  (3) Kultuurimälestiseks tunnistatud kalmistu ala haldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada lisaks eeskirjas sätestatule muinsuskaitseseadusest tulenevaid erisusi.

§ 3.   Terminid

  Lisaks kalmistuseaduses toodud terminitele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi termineid:
  1) hauaplats – kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  2) matmiskoht – koht hauaplatsil kirstu või tuhaurni matmiseks;
  3) hauatähis – ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis.

§ 4.   Kalmistu haldamine

  (1) Kalmistul korraldab töid ja osutab teenuseid Elva Linnavalitsus või linnavalitsuse poolt määratud isik (edaspidi kalmistu haldaja).

  (2) Kalmistu juurde kuuluvad kabel, parkimisplatsid, veevõtukohad, teadetetahvlid ja kalmistujäätmete paigutamiseks renditud jäätmemahutid või kogumiskohad (kalmistu rajatised).

  (3) Hauaplatsi kasutusse andmist, valdaja registreerimist, matmisloa väljaandmist, hauaplatside ja kasutajate andmekogu pidamist ja mahajäetud hauaplatside arvelevõtmist ning taaskasutusse võtmist korraldab kalmistu haldaja.

  (4) Kalmistu kontori tööaja määrab Elva Linnavalitsus.

§ 5.   Kalmistu heakorranõuded

  Kalmistu territooriumil on keelatud:
  1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, teid, haljastust, hauaplatse, hauarajatisi ja -tähiseid jms;
  2) teostada ükskõik millist omavolilist kaevamist;
  3) raiuda puid ilma kalmistu haldaja kirjaliku nõusolekuta;
  4) rikkuda jäätmete kogumise nõudeid, paigutada jäätmeid selleks mitteettenähtud kohtadesse;
  5) muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid ja kujundada hauaplatsi ümbrust;
  6) paigaldada ja/või ümber paigutada ning eemaldada hauarajatisi ja -tähiseid kalmistu haldaja kirjaliku kooskõlastuseta. Ajaloomälestiseks tunnistatud alal on keelatud eelnimetatud toimingute teostamine ilma Muinsuskaitseameti kooskõlastuseta;
  7) sõita mootorsõidukiga ja/või jalgrattaga kalmistu haldaja loata v.a selleks ettenähtud alal;
  8) teha lõket;
  9) viibida loomaga (v.a pimeda juhtkoer ja teenistuskoer);
  10) matta looma;
  11) muu avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

§ 6.   Hauaplatsi eraldamine ja selle kasutamise õiguse andmine

  (1) Matja võib taotleda hauaplatsi kas kirstus või urnis matmiseks.

  (2) Ühel hauaplatsil saab olla üks kasutaja.

  (3) Hauaplatsi eraldamiseks esitab taotleja kalmistu haldajale kirjaliku taotluse.

  (4) Hauaplatsi eraldamise aluseks on surmatõend või arstlik surmateatis.

  (5) Hauaplats eraldatakse:
  1) füüsilisele isikule surnu matmiseks, kelle rahvastikuregistris registreeritud elukohaks oli surma hetkel Elva linn;
  2) füüsilisest isikust matjale, kelle rahvastikuregistris registreeritud elukohaks on Elva linn;
  3) punktis 1 ja 2 sätestamata juhtudel Elva linna ees erilisi teeneid omanud surnu matmiseks või põhjendatud taotluse alusel Elva Linnavalitsuse loal.

  (6) Elva linna elanike registrisse mitte kantud isikute matmiseks eraldatakse matmiskoht juhul, kui see on välja antud enne käesoleva määruse jõustumist hauaplatsi valdaja loal.

  (7) Taotlejale eraldatakse ühe või kahe matmiskohaga hauaplats. Kolme ja nelja matmiskohaga hauaplats eraldatakse erandkorras.

  (8) Hauaplatsi ei eraldata juhul, kui taotlejal või maetaval on enne käesoleva määruse jõustumist eraldatud pereplats või mitme kohaline plats ja sellele platsile on võimalik matta.

  (9) Hauaplatsi eraldamisel sõlmib kalmistu haldaja matjaga hauaplatsi kasutamise lepingu (edaspidi kasutusleping) käesoleva korra § 7 kohaselt. Kasutuslepingu vormi kinnitab Elva Linnavalitsus.

  (10) Lepingu alusel teeb kalmistu haldaja kande kalmisturegistrisse ja kalmistu plaanile.

  (11) Kalmistu haldaja näitab hauaplatsi kasutajale hauaplatsi asukoha, märgistades kohapeal hauaplatsi välispiirid.

  (12) Kui hauaplatsi kasutaja soovib kalmistu haldajalt tellida teenuseid, sõlmitakse hauaplatsi kasutaja ja kalmistu haldaja vahel eraldi teenuse osutamise leping, milles sätestatakse tellitud teenused, nende maksumus ja teenuste eest tasumise kord.

§ 7.   Hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimine

  (1) Kasutusleping sõlmitakse tähtajaga kuni 25 aastat. Kasutuslepingu tähtaja saabumisel loetakse kasutusleping lõppenuks.

  (2) Kasutuslepingus määratakse kindlaks:
  1) hauaplatsi kasutaja andmed;
  2) hauaplatsi asukoht;
  3) kasutusse antava hauaplatsi suurus;
  4) kasutuslepingust tulenevad poolte õigused ja kohustused;
  5) kasutuslepingu kehtivuse tähtaeg;
  6) kasutuslepingu muutmise ja lõpetamise kord;
  7) kolmandale isikule üleandmise kord;
  8) hauaplatsi kujundamise ja hooldamise nõuded;
  9) poolte vastutus hauaplatsi kasutamisel ja vaidluste lahendamise kord;
  10) hauaplatsi kasutaja kinnitus kalmistu kasutamise eeskirja tundmise ja täitmise kohta.

  (3) Kuus kuud enne kasutuslepingu lõppemist teavitab kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajat kasutuslepingu lõppemisest, saates kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate kasutuslepingus toodud aadressile.

  (4) Hauaplatsi senisel kasutajal on eesõigus kasutuslepingu pikendamiseks. Kasutuslepingu pikendamiseks esitab hauaplatsi kasutaja kalmistu haldajale kirjaliku taotluse ühe kuu jooksul enne kasutuslepingu tähtaja möödumist.

  (5) Kasutajal on õigus pikendada hauaplatsi kasutusaega järgmiseks 25.aastaks.

  (6) Kasutuslepingu pikendamise taotluse esitamata jätmisel loetakse kasutusleping lõppenuks ka juhul, kui hauaplatsi kasutaja jätkab hauaplatsi kasutamist.

  (7) Hauaplatse, mille kasutustähtaega ei ole pikendatud, kuid mis on hooldatud, pealematmiseks ei väljastata.

  (8) Hauaplatsid, mille kasutusõigust ei pikendata, eraldatakse üldjuhul pealematmiseks.

  (9) Pealematmiseks eraldatud hauaplatsid antakse üldjuhul kasutusse esialgse kuju ja suurusega.

§ 8.   Kasutuslepingu üleandmine ja üleminek

  (1) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu üle anda kolmandale isikule kalmistu haldaja nõusolekul. Kasutuslepingu üleandmine vormistatakse kirjalikult.

  (2) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema perekonnaliikmel, matjal või pärijal õigus astuda kasutuslepingusse hauaplatsi kasutaja asemele. Matja võib astuda kasutaja asemele juhul, kui;
  1) matja on ise pärija;
  2) pärija puudub;
  3) hauaplatsi kasutaja loobub hauaplatsist matja kasuks;

  4) pärija loobub hauaplatsist matja kasuks.

  (3) Kasutuslepingusse astumise vormistab kalmistu haldaja kirjalikult hauaplatsi kasutaja surmatõendi esitamisel.

§ 9.   Kasutuslepingu lõppemine

  (1) Kasutusleping lõpeb tähtaja möödumisel või lepingu ülesütlemisel.

  (2) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, esitades kalmistu haldajale kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse.

  (3) Hauaplats, mille kasutusleping on lõppenud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasutajata hauaplatsi vastavalt eeskirjas sätestatule.

§ 10.   Hauaplatsi suurus

  (1) Hauaplatsi mõõtmed kirstus matmise korral:
  1) ühe matmiskohaga hauaplats 1,25 x 2,50 m;
  2) kahe matmiskohaga hauaplats 2,50 x 2,50 m;
  3) kolme matmiskohaga hauaplats 3,75 x 2,50 m;
  4) nelja matmiskohaga hauaplats 5 x 2,50 m.

  (2) Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral on 1,0 x 1,5 m.

§ 11.   Matmise korraldamine

  (1) Matused tuleb registreerida kalmistu haldaja juures ettenähtud korras vähemalt kaks päeva enne matust.

  (2) Hauaplatsile matmine toimub hauaplatsi kasutaja nõusolekul.

  (3) Matmine on lubatud ainult valgel ajal. Nimetatud nõudest võib erandkorras kalmistu haldaja kirjalikul loal kõrvale kalduda juhul, kui matuse korraldajad soovivad matta lahkunut vastavalt oma religioossetele tavadele, mis ei kattu kohalike matmistavadega.

  (4) Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.

§ 12.   Matmine hauaplatsile

  (1) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 2 m, urniga 1 m. Haua kaugus hauaplatsi piirist peab olema vähemalt 0,2 m. Pealematmisel peab varasem matus jääma puutumata. Kirstud peavad olema üldjuhul valmistatud kergesti kõdunevast materjalist. Kui kirst on valmistatud mõnest teisest materjalist, siis tehakse vastav märge hauaregistrisse.

  (2) Haua kaevab ja matmise teostab matuseteenuseid osutav ettevõte või muu isik, kelle tegevus on kirjalikult kooskõlastatud kalmistu haldajaga.

  (3) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja eelmise matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata.

  (4) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

§ 13.   Pealematmine

  (1) Pealematmine ei või toimuda varem kui 25 aasta möödumisel eelmisest matusest.

  (2) Kultuurilooliselt tuntud isikute hauaplatsidele pealematmist ei teostata.

  (3) Pealematmiseks enne hauaplatsi kasutusaja lõppu on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kui hauaplats on kalmistu haldaja poolt eeskirja kohaselt tunnistatud hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek nõutav.

§ 14.   Tundmatu või omasteta surnu matmine

  (1) Omasteta surnud maetakse selleks eraldatud hauaplatsile. Hauaplatsid hoiab korras kalmistu haldaja. Kui omasteta surnul on varasem perekonna hauaplats, maetakse ta võimalusel sinna.

  (2) Okupatsioonist või sõjategevusest tingitud kinnipidamise, okupatsiooni ja sõjategevuse tõttu surnud isikute ühismatmispaigad kuuluvad alalisele säilitamisele ja korrashoid tagatakse vastavalt sõjahaudade kaitse seadusele.

§ 15.   Ümbermatmine

  Haudade avamine ja ümbermatmine võib toimuda vaid seadustes ettenähtud juhtudel ja korras, kooskõlastatult tervisekaitsetalitusega, kalmistu haldaja ja hauaplatsi kasutaja loal.

§ 16.   Hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplats on kalmistu osa ja hauaplatsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja kalmistu heakorrastamisprojektis määratud kujundusnõudeid. Hauaplatsi kujundamise korraldab hauaplatsi kasutaja, arvestades heakorrastamisprojekti ning käesolevas eeskirjas toodud piiranguid.

  (2) Kujunduspõhimõtetest erineva kujundusega hauaplatsi rajamiseks tuleb koostada tööjoonised, mis kooskõlastatakse kalmistu haldajaga.

  (3) Hauaristi ja hauasamba lubatud kõrgus kuni 120 cm, hauakivi kuni 75 cm maapinnast.

  (4) Hauarajatised on:
  1) hauaplatsi piirav äärekivi;
  2) valatud betoonrant, või kõnniteeplaadid
  3) hauaplatsile istutatavad puud, põõsad ja hekk (heki kõrgus maksimaalselt kuni 0,5 m).

  (5) Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme. Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja/või hauarajatised on valdaja omand.

  (6) Hauarajatised peab hauaplatsi valdaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

  (7) Hauaplatsi kujundamisel tuleb vältida keskkonda sobimatuid tehismaterjale (plastid, kerg-kruus, kunstmuru jmt).

  (8) Hauatähiste või -rajatiste paigaldamine või eemaldamine tuleb kirjalikult kooskõlastada kalmistu haldajaga.

  (9) Urnimatmisplatsile on lubatud hauarajatisena istutada ainult põõsaste kääbusvorme.

  (10) Urnimatmisplatsile on lubatud hauatähisena paigaldada ainult hauaplaat.

  (11) Kalmistu miljöölise väärtuse säilitamise eesmärgil tuleb nii kasutusel olevatel kui mahajäetud hauaplatsidel vanemad kui 50 aastased hauatähised ja –piirded jätta oma algsele kohale.

  (12) Jalalt murdunud ning katkised ristid ja muud hauatähised või nende tükid ning piirete fragmendid, mida ei ole võimalik algsel kohal eksponeerida, tuleb viia kalmistu haldaja poolt määratud kohta. Vanad metallist ja kivipostidega piirded ja hauatähised tuleb võimalusel taastada.

  (13) Hauaplatsi, mille puhul ei ole järgitud kalmistu kujunduspõhimõtteid, tähistab kalmistu haldaja hoiatussildiga ning edastab hauaplatsi kasutajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile.

  (14) Hoiatuses märgitakse hauaplatsi olukord, hauaplatsi korrastamise kohustus ja tähtaeg ning kohustuse täitmata jätmise tagajärjed.

  (15) Kui hoiatuse edastamisele järgneva 6 kuu jooksul hauaplatsi kasutaja ei kõrvalda kalmistu kujunduspõhimõtetele mittevastavaid hauarajatisi, hauatähiseid või haljastust, kõrvaldab kalmistu haldaja need hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 17.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldab või korraldab hooldamise hauaplatsi kasutaja, kes on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad.

  (2) Biolagunevad kalmistujäätmed tuleb eraldi koguda ja paigutada vastavalt tähistatud jäätmemahutitesse või kohta. Muud kogutud jäätmed (kunstpärjad, kunstlilled, küünlatopsid, kilekotid jne) tuleb paigutada vastavalt märgistatud jäätmemahutitesse.

  (3) Hauaplats peab vastama kalmistu kujunduspõhimõtetele ning järgmistele nõuetele:
  1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
  2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, pärjad;
  3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
  4) hauatähised ja piirded on terved ja neil olev tekst loetav;
  5) hauaplatsi kattev liiv on puhas;
  6) hauaplatsilt on ära riisutud lehed ja muu praht;
  7) hauaplatsi katteplaadid on terved.

  (4) Hooldusnõuete eiramisel on kalmistu haldajal õigusteha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus, millega juhitakse tähelepanu hooldusnõuete rikkumisele ning antakse hauaplatsi kasutajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Hauaplatsi kasutaja poolse ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on kalmistu haldajal õigus korraldada ettekirjutuse täitmine hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 18.   Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine

  (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
  1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või võsa;
  2) hauatähised või piirded on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
  3) hauaplatsile kogunenud prahi ja lehtede kogusest saab teha järelduse, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

  (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvelevõtmiseks korraldab kalmistu haldaja selle ülevaatamise.

  (3) Hauaplatsi ülevaatamiseks moodustab kalmistu haldaja komisjoni, mille koosseisu kaasatakse seadusest tulenevad isikud.

  (4) Komisjon vaatab hauaplatsi üle kahel korral:
  1) esimese ülevaatuse käigus tuvastatakse, et hauaplats on hooldamata, ja märgistatakse see kollase sildiga, millel on musta värviga kiri "hooldamata hauaplats". Sildile märgitakse ülevaatuse järjekorranumber, ülevaatuse kuupäev, järgmise ülevaatuse kuupäev ja kalmistu haldaja kontaktandmed. Kalmistu haldaja edastab hauaplatsi kasutajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile;
  2) teine ülevaatus toimub aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda ja võetakse vastu otsus hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta.

  (5) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus ja kirjeldus. Teise ülevaatuse ajal lisatakse protokolli märge otsusest hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise kohta. Protokollile kirjutavad alla kõik ülevaatusel osalenud komisjoni liikmed.

  (6) Hooldamata hauaplatsina arvele võetud hauaplatside kohta avaldatakse teade kohalikus ajalehes ja Elva linna kodulehel, andes hauaplatsi kasutajale võimaluse ühe kuu jooksul pärast teate avaldamist võtta ühendust kalmistu haldajaga ja korrastada hauaplats või loobuda hauaplatsi kasutamise õigusest ja kasutusleping erakorraliselt üles öelda.

  (7) Pärast ühekuulise tähtaja möödumist võib kalmistu haldaja kasutuslepingu ühepoolselt üles öelda. Hauaplatsi, millele ei ole kasutuslepingut sõlmitud, loetakse kasutusõigus lõppenuks kolme kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 5 ja 6 nimetatud toimingute tegemist, kui hauaplatsi kasutaja ei ole teates määratud tähtaja jooksul hauaplatsi korrastanud.

§ 19.   Riiklik järelevalve ja vastutus

  (1) Riiklikku järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Elva Linnavalitsus.

  (2) Vastutus eeskirja rikkumise eest on sätestatud seadusega.

§ 20.   Rakendussätted

  (1) Senisel matmiskoha kasutajal, st isikul, kelle nimele on kalmistute registris või vastavas nimistus vormistatud matmiskoha kasutamise õigus, on kohustus esitada kalmistu haldajale taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks kolme aasta jooksul pärast käesoleva eeskirja jõustumist. Kalmistu haldaja tagab pärast andmete kontrollimist esitatud taotluste alusel lepingute sõlmimise hiljemalt viie aasta jooksul arvates eeskirja jõustumisest.

  (2) Enne eeskirja jõustumist sõlmitud kasutusleping on jõus selle kehtivuse tähtaja lõpuni, välja arvatud tähtajatu leping, mis lõppeb viie aasta möödumisel käesoleva eeskirja jõustumisest, kui matmiskoha kasutaja ei ole selle aja jooksul sõlminud uut kasutuslepingut.

  (3) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Elva linnavolikogu 29.10.2007. a määrus nr 13 „Elva linna kalmistu hooldamise ja kasutamise eeskiri“.

  (4) Määrus jõustub 01.jaanuarist 2015

Meelis Karro
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json