KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Jõgeva linnas avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2014, 5

Jõgeva linnas avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 26.06.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded avalike ürituste korraldamiseks ja pidamiseks Jõgeva linnas. Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine.

  (2) Määrusega ei reguleerita Jõgeva linna hallatavate asutuste ja sihtasutuste valduses olevas alaliselt piiratud territooriumil või ehitises toimuvaid asutuse tegevusalaga ettenähtud üritusi.

  (3) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Jõgeva Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 2.   Avaliku ürituse loa taotlemine

  (1) Jõgeva linnas tohib avalikku üritust korraldada ainult linnavalitsuse korraldusega väljastatud loa alusel ja selles antud tingimusi arvestades.

  (2) Avalikus kohas linnavalitsuse korraldatava avalikkusele avatud ja käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele vastava avaliku ürituse läbiviimiseks ei ole nõutav avaliku ürituse luba.

  (3) Ürituse korraldaja peab mitte varem kui kolm kuud, kuid hiljemalt 15 tööpäeva enne avaliku ürituse toimumist esitama linnavalitsusele ürituse korraldamise loa taotluse koos kõigi nõuetekohaste dokumentidega. Loa taotluse vorm avaldatakse linna kodulehel.

  (4) Loa taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) ürituse korraldaja – nimi, isiku- või registrikood, aadress, telefon, e-post, ürituse eest vastutav isik ja tema telefon. Esitatud kontaktandmete kaudu peab olema võimalik ürituse korraldaja või tema esindajaga ühendust saada kogu ürituse ettevalmistamise, korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise ja pidamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  2) ürituse kirjeldus (nimetus, liik, sihtgrupp, eeldatav külastajate arv, toimumise koht, liikumismarsruut), täpne sisu ja ajakava, kus on märgitud ka vajalik ettevalmistus- ja koristusperiood, pürotehnika kasutus, teisi isikuid oluliselt häirida võiva müra ja valgusefektide tekitamise muu oht, tuletööde tegemine ning muu asjakohane teave;
  3) liikluskorraldus üritusel – liikluskorralduse muutmise vajadus;
  4) ajutise ehitise (tribüünid, lavad, telgid, aiad, piirded, atraktsioonid, mittestatsionaarsed valgusallikad ja heliseadmed, müügi- ja teeninduspunktid, WC-d jms) ja muu lisainventari kirjeldus ja asukoht;
  5) turvalisuse tagamise ja vajadusel meditsiinilise teenindamise kava, turvalisuse eest vastutav isik ja tema telefon või turvaettevõtte kaasamine;
  6) kaubandustegevus üritusel – kaupleja või kaubanduse korraldaja andmed, kaubandustegevuse liik ja alkohoolsete jookide müügi puhul käideldava alkoholi määratlus (õlu, lahjad alkohoolsed joogid, kanged alkohoolsed joogid). Kaubanduse korraldamisel lähtutakse kaubandustegevuse seadusest;
  7) territooriumi heakorra tagamise kava, sealhulgas prügikastide arvu ja tualettruumide kasutamise võimaluse äranäitamine;
  8) loa kättetoimetamise soovitav viis;
  9) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

  (5) Taotlusele tuleb lisada:
  1) ehitise valdaja või maa-ala omaniku kirjalik nõusolek ehitise või maa-ala kasutamiseks. Kui ürituse asukoha omanik on Jõgeva linn, annab linnavalitsus nõusoleku ehitise või maa-ala kasutamiseks taotluse menetlemisel kooskõlastamise käigus;
  2) teede ja tänavate sulgemisloa taotlus ning liikluskorraldusskeem, kui avaliku üritusega kaasneb liikluskorralduse muutmine. Sulgemisloa taotlemisel tuleb lähtuda Jõgeva linna teede ja tänavate sulgemise maksu määrusest;
  3) taotlus reklaami/reklaamikandja paigaldamiseks, kui reklaami ei paigaldata vaid linna infotulpadele. Reklaami paigaldamise loa taotlemisel tuleb lähtuda Jõgeva linna reklaamimaksu määrusest;
  4) taotlus ilutulestiku korraldamiseks. Ilutulestiku korraldamise loa taotluse esitamisel tuleb lähtuda lõhkematerjaliseaduse nõuetest.

  (6) Linnavalitsus võib ürituse korraldajalt põhjendatult nõuda ürituse korraldamiseks täiendavaid kooskõlastusi (naaberkinnistute omanike nõusolekud jms).

§ 3.   Avaliku ürituse loa taotluse menetlemine

  (1) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi linnavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik (edaspidi menetleja) kolme tööpäeva jooksul arvates taotluse saabumisest.

  (2) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, võetakse taotlus menetlusse.

  (3) Kui avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt, on menetlejal õigus jätta taotlus läbi vaatamata.

  (4) Sõltuvalt avaliku ürituse iseloomust ja asukohast võib menetleja saata avaliku ürituse korraldamise loa taotluse koos lisadokumentidega kooskõlastamiseks kohalikule politsei-, pääste- ja meditsiiniasutusele.

§ 4.   Avaliku ürituse luba

  (1) Linnavalitsus annab avaliku ürituse läbiviimiseks loa 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest või jätab käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel loa andmata.

  (2) Avaliku ürituse luba vormistatakse linnavalitsuse korraldusena, milles märgitakse:
  1) otsus loa taotluse rahuldamisest;
  2) avaliku ürituse nimetus;
  3) andmed korraldaja kohta (nimi, isiku- või registrikood);
  4) avaliku ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  5) avaliku ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  6) tingimused ja ettekirjutused osavõtjate ja liikluse turvalisuse, avaliku korra ning heakorra tagamiseks.

  (3) Avaliku ürituse loa võib jätta andmata:
  1) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse korraldamine;
  2) kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja/või kohas oma sisult mittesobilik;
  3) kui eelneva ühe aasta jooksul on korraldajale antud avaliku ürituse luba kehtetuks tunnistatud või avalik üritus oli peatatud või lõpetatud;
  4) muudel põhjendatud juhtudel.

  (4) Avaliku ürituse loa andmisest keeldumine vormistatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (5) Avaliku ürituse korraldamise luba saadetakse viivitamata kohalikule politsei- ja päästeasutusele.

§ 5.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  Avaliku ürituse korraldaja on avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel kohustatud:
  1) viima avaliku ürituse toimumisel selle läbi vastavalt esitatud loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele ning vastavalt käesoleva määruse nõuetele;
  2) viibima avalikul üritusel kas ise või vastutava isiku vahendusel;
  3) tagama osavõtjate ohutuse, kaasates vajadusel meditsiini-, politsei- ja/või turvatöötajad;
  4) tagama avaliku korra ja heakorra nõuded;
  5) täitma avaliku ürituse läbiviimiseks linnavalitsuse seatud tingimusi;
  6) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele suunatud avalik üritus lõpeks vähemalt pool tundi enne alaealistele kehtestatud liikumisvabaduse piirangu algust;
  7) tagama vajadusel avalikul üritusel osalejatele WC-de kasutamise võimaluse;
  8) lõpetama avaliku ürituse ennetähtaegselt ohu vältimiseks, kui üritusel toimuv rikub avalikku korda ning võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  9) puhastama kasutatud ala, kaasa arvatud informatiivsed teated linnavalitsuse määratud ajaks;
  10) teavitama linnavalitsust avaliku ürituse ärajäämisest viivitamatult kirjalikult.

§ 6.   Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  Avaliku ürituse loa võib tunnistada kehtetuks, kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) linnavalitsusel on alust eeldada, et avaliku ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Jõgeva linna õigusaktidest tulenevaid kohustusi või avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 7.   Avaliku ürituse läbiviimise peatamine ja lõpetamine

  (1) Korraldaja peab avaliku ürituse peatama:
  1) ohu vältimiseks, kui ohtu pole võimalik vältida korraldajat vähem riivava meetmega;
  2) korvamatu või suure kahju tekkimise ohu või kahju tekitamise korral, kui ohtu pole võimalik vältida korraldajat vähem riivava meetmega;
  3) avalikul üritusel osalejate turvalisuse tagamiseks, kui turvalisust ei ole võimalik tagada korraldajat vähem riivava meetmega;
  4) avaliku ürituse pidamiseks seatud tingimuste mittetäitmisel, kui sellega kaasneb oht avalikul üritusel osalejate turvalisusele.

  (2) Avaliku ürituse peatamise tinginud asjaolude äralangemisel võib avalik üritus jätkuda.

  (3) Kui ei ole võimalik kõrvaldada asjaolu, millega kaasnes avaliku ürituse peatamine, on korraldaja kohustatud avaliku ürituse lõpetama.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Jõgeva Linnavolikogu 24. novembri 2011. a määrus nr 11 „Jõgeva linnas avalike ürituste korraldamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. augustil 2014. a.

Kalmer Lain
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json