Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna heakorraeeskiri

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2014, 13

Kohtla-Järve linna heakorraeeskiri

Vastu võetud 27.06.2014 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kohtla-Järve linna heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab nõuded puhtuse ja heakorra tagamiseks Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil (edaspidi linn).

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile linna haldusterritooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus linna jäätmehooldus-, koerte ja kasside pidamise ja kaevetööde eeskirjadega ning teiste õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  2) haljasala on teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, valitud taimestik ning vastavafunktsioonilised rajatised;
  3) heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, okste, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, samuti mahalangenud puulehtede, okste või muu säärase koristamine;
  4) kinnistu on kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus. Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud järgnevad mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;
  5) omanik on füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi. Omanikuga on eeskirja nõuete täitmisel võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  6) puhastusala on kinnistu piirist ja selle laiuselt avaliku kasutatava teeni ulatuv ala;
  7) romusõiduk on mootorsõiduk, mis on tehniliselt sõidukõlbmatu, millel puuduvad selle mehaanilised- ja kereosad, autoklaasid või rattad ja mis oma väljanägemisega riivab ümbruskonna esteetilist väljanägemist;
  8) illegaalne graffiti on omaniku ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale või millelegi säärasele kantud värviga kiri või joonised.

2. peatükk Heakorra nõuded 

§ 3.   Heakorra nõuded avalikus kohas

  (1) Avalikku kohta tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada linnavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku tagab omanik.

  (2) Tänaval liiklev veose vedaja peab kinnitama ja katma veose ning tihendama kastid nii, et see väldiks materjalide või tolmu sattumist tänavale. Sõidukist ei tohi maha pudeneda ega kanduda rehvidega tänavale pinnast, materjale, jäätmeid ja muid asju. Vedaja peab koristama viivitamatult peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud asjad, materjalid või muu prahi. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Päästeametile ja linnavalitsusele.

  (3) Riigi ja Kohtla-Järve linna ametlike sümbolite (lipp, vapp) kasutamine peab vastama nende kasutamiseks kehtestatud korrale.

  (4) Sõiduki pikemaajalisel parkimisel tuleb jälgida, et see ei segaks avalikes kohtades lumekoristus-ja muid heakorratöid.

  (5) Kinnisasjade, hoonete ja rajatiste omanikud ning valdajad, samuti ehitus- ja remonditöid tegevad firmad ning üksikisikud on kohustatud vedama prahi ja koristatud lume linnavalitsuse poolt avalikult teavitatud kohta.

§ 4.   Linnavalitsuse kohustused

  Linnavalitsus on kohustatud tagama:
  1) kohalike teede, -tänavate, -väljakute, -parkide ning avalikult kasutatavate haljasalade korrashoiu;
  2) tänavaviitade paigaldamise tänava alguses ja ristmikel;
  3) avalikesse kohtadesse jäätmemahutite paigaldamise ning nende regulaarse tühjendamise;
  4) sõiduteedel talviste lumetõrjetööde tegemise ning puisteliiva koristamise kevadel;
  5) linna territooriumil olevate üldkasutavate tänavate, teede, parkide, haljasalade ja kvartalisiseste teede tänavavalgustuse ehituse ja hoolduse;
  6) kaasinimeste ohutuse, organiseerides käesoleva eeskirja järgi kohustatud isikute poolt tegemata jäetud tööde operatiivse tegemise ning võtma tarvitusele abinõud kulutuste hüvitamiseks nende poolt.

§ 5.   Kinnistu omaniku kohustused

  Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) tagama, et kinnistu oluliste osade sealhulgas ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;
  3) aastaringselt puhastama ja korras hoidma oma krundi siseterritooriumi ja sellega külgneva puhastusala, mis teede ja tänavate äärsetel kruntidel ulatub krundi laiuselt sõiduteeni (kaasa arvatud tänavarentslid), ehitiste ja kinnistute vahelisel maa-alal on puhastusala piiriks nendevaheline mõtteline telgjoon. Kruntide omanike või valdajate vahelised vaidlused puhastusala piiride üle lahendatakse linnavalitsuse abil. Puhastusala hommikune puhastus tuleb lõpetada kella 7.00-ks ning vajadusel tuleb puhastada ka päeva jooksul;
  4) lõikama kõnnitee või sõidutee rentslist väljakasvava rohu ja puude juurevõsud. Rohu hävitamine soola ja kemikaalidega on keelatud;
  5) pügama heki (kõrgus ei tohi olla üle 1,5 m) ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist või puude maha raiumist. Tänava ääres kasvavate puude võrad, samuti jalgteele ulatuvate põõsaste oksad peavad olema jalgtee kohal 2 m kõrguselt lõigatud. Puude raieks tuleb linnavalitsuselt taotleda raieluba vastavalt Kohtla-Järve linna puu raieloa andmise tingimustele ja korrale;
  6) niitma haljasalasid ja looduslikku rohumaad (kui kõrgus ületab 10 cm maapinnast) oma territooriumi ja puhastusala piires;
  7) talvel koristama hommikul kella 7-ks ja vajadusel ka päeva jooksul puhastusalal liikumist häiriva lume ja jää, sealhulgas kõnniteelt ning ülekäiguradadelt, samuti libeduse vältimiseks neid liivatama, lume sulades lahti hoidma pinnaveerennid ja sadeveekaevud vee äravooluks;
  8) regulaarselt puhastama krundil ja puhastusalal olevad sadeveekraavid ning truubid;
  9) kindlustama oma territooriumil või puhastusalal asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele vaba juurdepääsu;
  10) rajama ja korras hoidma prügikonteinerite hoiukohad ning juurdepääsuteed nendele;
  11) kaevetööde tegemiseks ja truupide paigaldamiseks ning kraavide torutamiseks või nende kinniajamiseks omama linnavalitsuse luba vastavalt Kohtla-Järve linna kaevetööde eeskirjale.

§ 6.   Ehitise omaniku kohustused

  Ehitise omanik on kohustatud:
  1) remontima, värvima ja korrastama hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid;
  2) eemaldama katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlikud kivid, plaadid, samuti lume ja jää ning eelnevalt tähistama ohtliku maa-ala. Nimetatud tööde tegemisel tuleb tagada ohutu liiklus;
  3) puhastama talvel välistrepid lumest ja jääst ning neid vajaduse korral liivatama;
  4) tagama õige numbrimärgi olemasolu ehitisel (hoonel, piirdel või näiteks postkastil) linnavalitsuse poolt kehtestatud korras, kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;
  5) kooskõlastama hoonete välisilme ja piirdeaedade muudatused (värvitoonid, trepikodade ja katuste ümberehitused, rõdude kinniehitamine ja muud muudatused) linnavalitsusega;
  6) eemaldama ehitiste seintelt või piiretelt sinna omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated, reklaami ning illegaalse graffiti.

§ 7.   Ehitus-, remondi- ja kaevetööd

  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) tööde alustamisel piirama ehitusplatsi piirdeaiaga ning hoidma selle korras;
  2) paigaldama piirdele informatsiooni territooriumi valdaja ja tööde läbiviija kohta;
  3) tagama korra ja puhtuse objektil ja objekti teenindamiseks kasutataval alal;
  4) vältima objektilt pori, prahi ja tolmu kandumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistutele;
  5) varustama teisaldatavad soojakud omaniku (valdaja) embleemi või nimetusega ja paigaldama kooskõlastatult linnavalitsusega;
  6) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;
  7) pärast töö lõpetamist taastama objektil haljastuse ning tee seisundi.

§ 8.   Tehnovõrgu omaniku kohustused

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega või haljasalaga ühes tasapinnas;
  3) likvideerima vee- või kanalisatsioonitorude ning muude kommunikatsioonide avariidest põhjustatud antisanitaarse seisukorra;
  4) tähistama ohtlikud kohad, kaaskodanike turvalisuse tagamiseks.

§ 9.   Müügikoha omaniku kohustused

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) hoidma pidevalt müügi- ja toitlustuskoha ümbruse puhtana;
  2) paigaldama müügi- ja toitlustuskoha juurde vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja organiseerima nende tühjendamise.

§ 10.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete täitmiseks on linna territooriumil keelatud:
  1) viia, jätta või visata prügi, jäätmeid, solki ja muid risustatavaid ja reostatavaid aineid ning materjale selleks mitteettenähtud kohtadesse ja teiste isikute valduses olevatele territooriumidele;
  2) töödelda jääkõlide, autokummide, gaasi, tahma ning muude kahjulike põletamise jääksaadusi sisaldavaid jäätmeid ilma sanitaar-, veemajandus- ja looduskaitseorganite kooskõlastuseta;
  3) sodida, määrida, ümber paigutada või mistahes muul viisil kahjustada hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekodade ja muud vara;
  4) vigastada ja kahjustada teekatet, murukamarat, lilli, põõsaid, hekke või puid ning teostada omavolilisi raietöid;
  5) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid avalikku kohta ilma linnavalitsuse kooskõlastuseta;
  6) kuivatada pesu avalikul maa-alal selleks mitteettenähtud kohas ja rõdudel piirdest ülevalpool;
  7) akendest ja rõdudelt kloppida või harjata vaipu, mööbli- ning voodiriideid;
  8) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänava äärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piire (välja arvatud naaberkinnistu omaniku nõusolekul) ja inimesi või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali mahalaadimine avalikule territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse mõistliku aja jooksul. Antud tegevusega ei tohi takistada liiklust;
  9) kinnitada kasvavate puude külge traate, tarasid ja muud säärast ning nende kasutamine puuriitade toestamiseks;
  10) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnniteel;
  11) loopida lund sõiduteele;
  12) sõiduteedel heakorratööde tegemise käigus lükata või kuhjata lund ja jääd kõnniteele, lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi;
  13) hoida elamute keldrites ja pööningutel kergestisüttivaid ning plahvatusohtlike aineid ja materjale;
  14) pesta ennast, sõidukit, pesu või muid esemeid purskkaevus ja muudes selleks mitteettenähtud kohtades (tiik, jõgi, oja, kraav) või reostada neid muul moel;
  15) parkida romusõidukit või muud ilmselt kasutuses mitte olevat sõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal ning kinnistu tänavaäärses õue osas, sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema maavaldaja luba;
  16) parkida mootorsõidukit ja/või haagist haljasalal.

§ 11.   Küttekoldevälise tule tegemine

  Küttekolde välise tule tegemisel tuleb lähtuda kehtivast seadusandlusest või seaduste alusel antud õigusaktides sätestatud kohas ja tingimustel.

3. peatükk Vastutus 

§ 12.   Heakorra eeskirja rikkumine

  Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

§ 13.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele linnavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet ning Keskkonnainspektsioon.

4. peatükk Määruse rakendamine 

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. juulist 2014. a.

  (2) Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. juuni 2013. a määrus nr 180 „ Kohtla-Järve linna avaliku korra ja heakorraeeskiri “ tunnistatakse kehtetuks.

Riina Ivanova
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json