Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Seeniorite Nõukoja põhimäärus

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2014, 41

Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Seeniorite Nõukoja põhimäärus

Vastu võetud 30.01.2014 nr 6
RT IV, 11.02.2014, 33
jõustumine 14.02.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2014RT IV, 04.07.2014, 1407.07.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 47 ja Viljandi linna põhimääruse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Ajutine komisjon Viljandi Seeniorite Nõukoda (edaspidi komisjon) on Viljandi linna seeniorite esinduskogu.

  (2) Komisjon moodustatakse Viljandi Linnavolikogu poolt vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja Viljandi linna põhimäärusele. Komisjoni tegevuse alused ning kord sätestatakse Viljandi linna põhimääruse ja käesoleva põhimäärusega.

  (3) Komisjon juhindub oma töös Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest, Viljandi Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) õigustloovatest aktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Komisjon koosneb Viljandi linnas tegutsevate seeniorite ühenduste esindajatest ja Eestis registreeritud erakondade esindajatest ning kuni kümnest vabaliikmest. Seeniorite ühendus on Viljandi linnas tegutsev Eestis registreeritud mittetulundusühing, mille põhikirjaliseks tegevuseks on pensioniealiste füüsiliste isikute koondamine, nende esindamine ja nende huvide kaitsmine, osutades abi hoolekande arendamisel, sotsiaalse turvalisuse tagamisel ja seltsitegevusel.
[RT IV, 04.07.2014, 14 - jõust. 07.07.2014]

  (5) Komisjoni esimees valitakse linnavolikogu liikmete hulgast.

  (6) Komisjoni koosseisu kinnitab linnavolikogu komisjoni esimehe ettepanekul.

  (7) Komisjoni tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

§ 2.   TEGEVUSE VALDKOND

  (1) Komisjon tegeleb Viljandi linna seeniorite seisukohtade väljaselgitamisega linna elu küsimustes ja linnavolikogu õigusaktide eelnõude suhtes ning nende seisukohtade esitamisega linnavolikogule.

  (2) Komisjoni eesmärgid:
  1) Viljandi linna seeniorite esindamine ja nende huvide kaitsmine Viljandi linnas;
  2) koostöö arendamine seeniorite, linnavalitsuse ja linnavolikogu vahel;
  3) lahenduste otsimine haridus–kultuuri, vaba aja korraldamise ja teiste eluvaldkondade küsimustele;
  4) seeniorite ideede avalikustamine ja teostamine;
  5) seeniorite kaasamine otsustusprotsessidesse.

  (3) Komisjon vaatab läbi tema liikmete poolt tõstatatud või linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt komisjonile läbivaatamiseks suunatud linnaelu puudutavaid küsimusi ning esitab linnavolikogule või -valitsusele omapoolsed ettepanekud.

§ 3.   MOODUSTAMISE KORD

  (1) Iga Viljandi linna territooriumil tegutsev ühendus ja Viljandis tegutsev erakond võib delegeerida komisjoni ühe seeniori eas liikme.
[RT IV, 04.07.2014, 14 - jõust. 07.07.2014]

  (2) Kuni neljale vabaliikme kohale kandideerimiseks kuulutab komisjon välja avatud konkursi.

  (3) Komisjoni liikmete volituste aeg on kuni neli aastat. Vabaliikme volitused kehtivad kuni Viljandi Linnavolikogu koosseisu volituste lõppemiseni. Vajadusel võib vabaliikmete arvu suurendada Viljandi Linnavolikogu volituste kehtivuse ajal.
[RT IV, 04.07.2014, 14 - jõust. 07.07.2014]

  (4) Komisjon liikmed määratakse kolme kuu jooksul pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi ja nimekirja esitab linnavolikogule kinnitamiseks komisjoni esimees.

  (5) Komisjon valib lihthäälteenamusega komisjoni aseesimehe ja protokollija.

  (6) Komisjoni juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusse kuuluvad esimees, aseesimees ja üks komisjoni poolt valitud liige.

§ 4.   TÖÖKORRALDUS

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

  (2) Komisjoni koosolekud on avalikud, väljaarvatud juhud kui komisjon on kuulutanud koosoleku kinniseks.

  (3) Komisjoni koosolekud protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (4) Komisjoni koosolekute protokollid on igaühele kättesaadavad linna põhimääruses sätestatud korras.

  (5) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole kinnitatud koosseisust.

  (6) Komisjonis võetakse otsuseid vastu lihthäälte enamusega.

  (7) Komisjoni juhatuse ettepanekul võib koosolekule kutsuda külalisi, eksperte ja ametnikke vastavalt arutusel oleva küsimuse sisule.

  (8) Komisjoni esimehe tööülesanded:
  1) komisjoni töö juhtimine;
  2) komisjoni ja juhatuse koosolekute kokkukutsumine;
  3) linnavolikogu informatsiooni vahendamine;
  4) komisjoni töö juhendamine;
  5) komisjoni töö õiguspärasuse jälgimine ja tagamine.

  (9) Komisjoni aseesimehe tööülesanded:
  1) komisjoni esimehe puudumisel tema ülesannete täitmine;
  2) komisjoni kirjavahetusega tegelemine.

  (10) Komisjoni juhatuse tööülesanded:
  1) komisjoni koosolekute päevakorra koostamine;
  2) komisjoni aastaeelarve koostamine;
  3) komisjoni liikmete poolt juhatusele suunatud küsimuste lahendamine;
  4) komisjoni otsuste elluviimine.

  (11) Komisjoni koosseisu muutmine:
[RT IV, 04.07.2014, 14 - jõust. 07.07.2014]
  1) Erakonna või ühenduse poolt delegeeritud komisjoni liikme volitused lõpevad tema asemele uue liikme delegeerimisega ühingu või erakonna poolt;
[RT IV, 04.07.2014, 14 - jõust. 07.07.2014]
  2) Vabaliikme lahkumisel kuulutatakse kohalikus ajakirjanduses välja konkurss komisjoni vabaliikme kohale.
[RT IV, 04.07.2014, 14 - jõust. 07.07.2014]

  (12) Komisjoni koosseisu muudatused kinnitab linnavolikogu vastavalt komisjoni esimehe ettepanekule.

§ 5.   ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  (1) Komisjoni otsused on linnavolikogu ja -valitsuse jaoks soovitusliku ja nõuandva iseloomuga. Kui linnavolikogu on määranud komisjoni juhtivkomisjoniks, on komisjonil samad õigused volikogu põhikomisjoniga.

  (2) Komisjonil on õigus kaasata oma tegevusse spetsialiste, korraldada küsitlusi ja tellida ekspertiise.

  (3) Komisjonil on õigus saada linnavolikogult ja linnavalitsuselt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.

  (4) Komisjonil on õigus algatada ülelinnalisi üritusi ning moodustada nende organiseerimiseks töögruppe.

§ 6.   LÕPPSÄTTED

  (1) Ettepaneku põhimääruse muutmise kohta võib teha vähemalt 2/3 komisjoni liikmete nõusolekul.

  (2) Põhimääruse kinnitab linnavolikogu.

  (3) Juhul kui mõni käesoleva põhimääruse säte muutub kehtetuks, jääb põhimäärus muus osas kehtima

  (4) Komisjoni tegevuse lõpetab linnavolikogu.

§ 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json