EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord

Väljaandja:Värska Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2015, 16

Tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord

Vastu võetud 29.06.2015 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning kaubandustegevuse seaduse § 17 lõike 4 ja § 20 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab Värska valla territooriumil nõuded tänava- ja turukaubandusele ning kauba või teenuse müügi korra avalikul üritusel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kaupleja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  2) kaubanduse korraldaja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames korraldab turu- või tänavakaubandust või kaubandust avalikul üritusel, sealhulgas laadal ja messil;
  3) müüja – kaupleja nimel klienti teenindav füüsiline isik või isik, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras;
  4) kaup – müügiks pakutav või müüdav vallasasi;
  5) klient – tarbija tarbijakaitseseaduse tähenduses (edaspidi tarbija) ja tarbijaks mitteolev isik, kes soovib teha või teeb tehingu kauplejaga;
  6) müügikoht – koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  7) kokkuostja – edasimüügi või muul eesmärgil seente, marjade ja teiste aia- ja metsasaadustega kaupleja.

§ 3.   Kaubanduse korraldaja

  (1) Kaubanduse korraldajal on lubatud tegeleda kaubandustegevusega, kui ta on registreeritud majandustegevuse registris.

  (2) Vallavalitsusel või tema poolt volitatud vallavalitsuse hallataval asutusel on õigustegutseda kaubanduse korraldajana registreeringuta, järgides kaubandustegevuse seaduses sätestatut.

§ 4.   Tänava- ja turukaubandus

  (1) Tänava- ja turukaubanduse korral toimub kauba või teenuse ost-müük vallavalitsuse lubatud piiritletud alal kaubanduse korraldaja omandis või valduses olevas müügikohas.

  (2) Tänava- ja turukaubanduse korral väljastab müügipileti kaubanduse korraldaja.

  (3) Turukaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

  (4) Värska alevikus on seente, marjade ja teiste aia- ja metsasaaduste kokkuost transpordivahendiga lubatud ainult Värska Vallavalitsuse väljastatud müügi-kokkuostuloa alusel.

§ 5.   Tänava- ja turukaubanduse ostu-müügikohad

  (1) Värska alevikus on avalikes kohtades tänava- ja turukaubandus lubatud Järvesuu tn 4 asuval kinnistul.

  (2) Värska vallas on tänava- ja turukaubandus lubatud kinnistuomanike nõusolekul ja vallavalitsuse määratud ametniku loal.

§ 6.   Müügi piirangud

  Tänava- ja turukaubandusele ning kauba või teenuse avalikul üritusel müümisele kehtivad müügipiirangud vastavalt kaubandustegevuse seaduses sätestatule.

§ 7.   Kohustused tänava- ja turukaubandusega kauplemiseks

  (1) Tänava- ja turukaubanduse korraldaja on kohustatud väljastama ostu-müügipiletid kauplejale vastavalt kaubandustegevuse seaduse nõuetele ja tagama kauplemispiirkonnas kaubandustegevuse seaduse nõuete täitmise.

  (2) Kauplejal on kohustus kaubanduse korraldaja poolt väljastatud ostu-müügipilet alles hoida kuni kauplemise lõpuni ja käesoleva korra paragrahvis 11 nimetatud isikute nõudmisel esitama selle.

  (3) Kauplejad on kohustatud hoidma korras müügikoha ümbruse kauplemise ajal ja korrastama müügikoha kauplemise lõpetamisel.

§ 8.   Kaubandus avalikul üritusel

  (1) Kaubandus avalikul üritusel on kauplemine või teenuse pakkumine laadal ning meelelahutuslikel, kultuuri-, sporditemaatilistel ja muudel avalikkusele suunatud üritusel.

  (2) Müügipileti saamiseks esitab kaupleja taotluse kaubanduse korraldajale.

  (3) Avalikul üritusel võib kaupleja kaupa või teenust müüa kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipileti alusel.

  (4) Müügikohtade arvu ja paiknemise korraldab ürituse korraldaja.

  (5) Kauplemine avalikul üritusel toimub kaubanduse korraldaja või kaupleja poolt paigaldatud ajutistelt müügilettidelt või auto pealt.

  (6) Ürituse heakorra ja turvalisuse tagab korraldaja.

§ 9.   Taotluse esitamine ja müügipileti väljastamine

  (1) Müügipileti saamiseks esitab kaupleja taotluse vallavalitsusele.

  (2) Müügipileti väljastab vallavalitsuse poolt määratud isik.

§ 10.   Ostu-müügipileti väljastamisest keeldumise alused

  Ostu-müügipiletit ei väljastata:
  1) seadusega tänavakaubanduses ja avalikul üritusel keelatud kauba ostuks-müügiks või teenuse pakkumiseks;
  2) kui kauplejal puudub teatud kauba või teenuse ostuks-müügiks nõutav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument.

§ 11.   Järelevalve ja vastutus käesoleva korra rikkumise eest

  (1) Tänaval ning turul kauplemist ja avalikul üritusel kauplemist kontrollivad vastavalt oma pädevusele:
  1) vallavalitsuse poolt volitatud ametnikud;
  2) politsei- ja piirivalveametnikud;
  3) veterinaar- ja toiduametnikud;
  4) tarbijakaitseametnikud;
  5) tervisekaitseametnikud;
  6) teised seadusega volitatud ametiisikud.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Vello Saar
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json