HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2017, 12

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 26.06.2017 nr 64

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarve toetusfondist ettenähtud rahaliste vahendite arvelt raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse ja sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord.

§ 2.   Õigustatud isikud

  Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenusele ja sotsiaalteenustele on õigus Emmaste vallas elukoha registreerinud raske ja sügava puudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18- aastaseks.

§ 3.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarve toetusfondi kaudu eraldatavaid vahendeid võib vallavalitsus kasutada raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

  (2) Sotsiaalteenused on:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) isikliku abistaja või tugiisikuteenus;
  3) psühholoogi-, logopeedi- ja eripedagoogiteenus;
  4) transporditeenus;
  5) eluruumide kohandamine;
  6) abi- ja tugivahendite soetamine või rentimine;
  7) muud teraapiad, mis on lapsele vajalikud;
  8) muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 4.   Teenuse määramine ja maksmine

  (1) Teenuse saamiseks esitab raske või sügava puudega lapse seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse.

  (2) Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades lapse ja tema pere vajadusi.

  (3) Lapsehoiuteenusele ja sotsiaalteenustele suunamise ja rahastamine toimub iga lapse puhul eraldi vallavalitsuse korraldusega lähtudes riigieelarve toetusfondi rahalistest võimalustest.

  (4) Vajadusel sõlmitakse teenuse osutajaga leping ja tasustatakse teenuse eest arve alusel.
§ 5 Rakendussätted

  (5) Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 26.02.2016 määrus nr 43 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord “ ( RT IV, 12.03.2016, 9).

  (6) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2017.

Ülo Kikas
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json