Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Riigieelarvest Rõngu vallale määratud raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks toetuse kasutamise kord

Riigieelarvest Rõngu vallale määratud raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks toetuse kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2017, 14

Riigieelarvest Rõngu vallale määratud raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks toetuse kasutamise kord

Vastu võetud 21.06.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 451, § 452, §156 lõike 32 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse riigieelarvest Rõngu vallale eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks toetuse kasutamine.

§ 2.  Rahaliste vahendite kasutamine

 (1) Riigieelarvest Rõngu vallale määratud raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks toetuse vahendeid kasutab Rõngu vallavalitsus korralduse alusel raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks.

 (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
 1) lapsehoiuteenus;
 2) sotsiaaltransporditeenus;
 3) tugiisikuteenus;
 4) rehabilitatsiooniteenus;
 5) eluruumide kohandamine;
 6) muud sotsiaalteenused, mis aitavad parandada raske ja sügava puudega lapse arengut ja tema pere toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

 (3) 18-aastaseks saanud raske ja sügava puudega isiku puhul võib Rõngu vallavalitsus riigieelarvest Rõngu vallale määratud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetust kasutada kuni selle aasta kalendriaasta lõpuni.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud vahendid kantakse samaks otstarbeks üle järgmise aasta eelarvesse.

 (2) Tunnistada kehtetuks Rõngu Vallavolikogu 20.12.2007 määrus nr 24 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Sulev Kuus
volikogu esimees