Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundustegevuse toetamise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2018, 2

Mittetulundustegevuse toetamise kord

Vastu võetud 21.06.2018 nr 32
jõustumine 01.01.2019, Määruse § 11 lg 1 p 1 ja lg 3 jõustuvad 01.09.2018.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning Saaremaa Vallavolikogu 26. jaanuari 2018. a määruse nr 4 „Saaremaa valla finantsjuhtimise kord“ § 7 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala


Määrus reguleerib Saaremaa valla (edaspidi vald) eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbelise tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumide taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korda (edaspidi kord).

§ 2.  Toetuse andmise eesmärgid

  Toetuse andmise eesmärgiks on:
 1) laiendada vallas erinevate valdkondade arengu võimalusi;
 2) arendada kodanikualgatuslikku ja omavastutuslikku tegevust;
 3) soodustada (valla) elanike koostööd ning aidata kaasa valla piirkondade arengule ja traditsioonide järjepidevuse tagamisele.

§ 3.  Stipendiumi andmise eesmärgid

  Stipendiumi andmise eesmärgiks on:
 1) väärtustada ja toetada inimesi, kelle loomingulisus, ettevõtlikkus ja pühendumus on positiivselt mõjutanud valla arengut ja toonud vallale tuntust;
 2) toetada rahvastikuregistrijärgselt valla sissekirjutusega andekaid inimesi, õppe- ja teadustööga tegelemisel ning loomingulistes ja sporditegevustes.

§ 4.  Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) toetus - valla eelarve vahenditest eraldatav rahasumma teatud perioodiks või ühekordselt;
 2) stipendium - valla eelarve vahenditest eraldatav ühekordne toetus õppe- ja teadustöö või loome- ja sporditegevuse väärtustamiseks ja soodustamiseks;
 3) mittetulundustegevus - kasumit mittetaotlev valla elanikele või nende huvide elluviimisele suunatud tegevus või tegevuste kogum;
 4) kodanikuühendus - üksikisikute (v.a avaliku võimu asutuste või juriidiliste isikute) poolt mittetulunduslikel eesmärkidel asutatud organisatsioon;
 5) taotleja - eraisik või juriidiline isik, kes esitab taotluse toetuse saamiseks;
 6) tegevustoetus - korra §-s 6 kindlaks määratud tingimustele vastav, juriidilise isiku igapäevase tegevuse korraldamiseks ja tema kestva arengu tagamiseks antav toetus;
 7) projekt - ühekordse iseloomuga ajaliselt piiratud tegevuste kogum või tegevuste kogum konkreetse eesmärgi saavutamiseks määratud tähtajal;
 8) projektitoetus - sihtotstarbeline toetus projekti elluviimiseks;
 9) kaasfinantseerimine - vallapoolne rahaline panus siseriiklikest vahenditest või välisvahenditest rahastatavatesse fondidesse või programmidesse esitatud projekti rahastamiseks;
 10) omafinantseerimine - taotleja omapoolne rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti või toetatavasse tegevusse;
 11) valdkond - valla eelarvega kinnitatud tegevusala/struktuuriüksus;
 12) piirkond - Saaremaa vallaks ühinenud valdade haldusterritooriumid 20. oktoobril 2017 kehtinud piirides;
 13) külaraha – valla eelarve vahenditest eraldatav toetus külaelu edendamiseks, külakeskkonna ja elukvaliteedi parendamiseks.

§ 5.  Toetamise üldpõhimõtted

 (1) Tegevused, mis toetuse abil ellu viiakse, peavad toimuma valla haldusterritooriumil, olema suunatud valla elanikele ja/või esindama valda laiemale üldsusele väljapool valla haldusterritooriumi.

 (2) Toetust võib taotleda ja kasutada ainult nende tegevuste ja seonduvate kulude osas, mida tehakse pärast taotluse esitamist. Taotluse esitamise ajaks tehtud kulutustele ning toimunud või alustatud tegevustele toetust ei eraldata.

 (3) Mittetulundusühingute (edaspidi MTÜ) poolt valla omandis olevate ruumide kasutamine toimub poolte vahelise sihtfinantseerimis- ja/või koostöölepingu alusel. Lepingust tulenevaid kohustusi ei arvestata projektitoetuse ega tegevustoetuse hulka.

 (4) Toetuse taotlemisel on eelistatud taotlejad, kelle põhitegevus toetab valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamist.

 (5) Toetatavad kulutused peavad olema põhjendatud, otstarbekad ja lahti kirjutatud, et hinnata nende otstarbekust.

 (6) Toetuste taotlusi hindavad Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) poolt moodustatud komisjonid, kes teevad valitsusele ettepaneku toetuste rahuldamiseks või mitterahuldamiseks.

 (7) Korra alusel ei eraldata toetusi valitsuse hallatavatele asutustele ja valla eraõiguslikele juriidilistele isikutele nende põhimääruse järgseteks tegevusteks.

 (8) Stipendiumid määratakse avaliku konkursi alusel, kuhu võivad kandidaate esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Stipendiumi suurus ühele stipendiaadile kehtestab valitsus igaks eelarveaastaks oma korraldusega.

 (9) Kui projekt vastab korrakaitseseaduse § 58 lõike 3 tunnustele, on toetuse taotlejal kohustus taotleda avaliku ürituse luba Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) kehtestatud korras.

§ 6.  Toetuse liigid

 (1) Tegevustoetus on sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsi või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks või järgmisteks kalendriaastateks.

 (2) Projektitoetus on valla poolt eraldatav sihtotstarbeline toetus:
 1) kogukonna ja valla arengule suunatud tegevuste/ürituste toetamiseks;
 2) erinevatest siseriiklikest vahenditest või välisvahenditest rahastatavatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide oma- ja kaasfinantseerimiseks. Projekt, millele kaasfinantseerimist taotletakse, peab olema suunatud avalikus kasutuses oleva infrastruktuuriobjekti parendamiseks, vallas asuva küla arengu soodustamisele, või olema muul moel avalikkusele suunatud.

 (3) Stipendium on rahaline toetus valla elanike motiveerimiseks paremate tulemuste saavutamisele kultuuri ja spordivaldkonnas ning loometegevuse arendamisele ja populariseerimisele nii vallas kui kogu maailmas.

 (4) Piirkondlik toetus on valla piirkondadele iga-aastaselt valla eelarvest määratav toetus, mille piirkondliku jaotuse otsustab valitsus oma korraldusega vastavalt kinnitatud eelarvele. Piirkondliku toetuse taotlus saadetakse kooskõlastamiseks vastava piirkonna osavallakogule /kogukonnakogule.

 (5) Külaraha on valla piirkondades tegutsevate külakogukondade, kus on valitud külavanem või moodustatud MTÜ või seltsing, toetusteks jagatavad vahendid, mis kinnitatakse igaks aastaks valla eelarvega. Külaraha eraldatakse:
 1) küla heakorra kulude osaliseks hüvitamiseks;
 2) külaürituste läbiviimiseks;
 3) külaliikumise arendamiseks ja ühistegevuse aktiviseerimiseks.

§ 7.  Toetuse andmise valdkonnad

 (1) Projektitoetust antakse järgmistes valdkondades:
 1) kultuur;
 2) harrastus- ja võistlussport;
 3) tervishoid- ja sotsiaalhoolekanne, siseturvalisuse ja rahvatervise ennetustöö;
 4) haridus- ja teadustegevus;
 5) külaelu arendamine;
 6) füüsilise elukeskkonna parendamine (sh korteriühistute-, keskkonnakaitse- ja muinsuskaitsealane tegevus);
 7) koguduste tegevus ja sakraalehitiste parendamine.

 (2) Stipendiumi antakse:
 1) õppe- ja teadustöö toetuseks;
 2) sporditegevuse toetuseks;
 3) loomingulise tegevuse toetuseks kultuuri- ja hariduse alal;
 4) loodus-, tehis- ja majanduskeskkonna kujundamiseks ning elukvaliteedi parandamisel.

2. peatükk Toetuse eelarve, taotlemine ja eraldamine 

§ 8.  Toetuse eelarve

 (1) Lähtuvalt valla arengukavast ja eelarvestrateegiast kinnitab volikogu eelarve vastuvõtmisega igal aastal mittetulundustegevuse toetamiseks (toetuse liikide või valdkondade lõikes) eraldatavad summad, lähtudes rahaliste vahendite olemasolust.

 (2) Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib valitsus eelarve vastuvõtmiseni määrata projektitoetust vastavalt esitatud taotlusele, kuid mitte rohkem kui 1/12 (ühe kaheteistkümnendiku) ulatuses eelmise aasta eelarve vastavatest väljaminekutest, kui need on kavandatud alanud eelarveaasta eelnõus vähemalt samas mahus.

 (3) Valitsus kinnitab oma korraldusega kahe nädala jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist toetusliikide taotlusvoorude kogusummad ning kinnitab määratavate toetuste tingimused oma.

 (4) Toetusliikide eelarve summadest jaotatakse taotlusvoorude kaudu 80%, toetusliigi reservi jäetakse 20%, mis jaotakse taotlusvoorude väliselt juhtumipõhiselt.

 (5) Valla eelarvest eraldatav toetus projektitoetustele on:
 1) ürituste korraldamisel maksimaalselt 85% ürituse eelarvelisest kogumaksumusest;
 2) projekti kaasrahastamisel maksimaalselt 85% projekti kaasrahastaja poolt nõutavast minimaalsest omafinantseeringust.

 (6) Külarahade jaotamisel lähtutakse valla eelarves külakogukondadele eraldatud põhissummadest, piirkonna elanike arvust ja koefitsiendist elaniku kohta. Täpse jaotuse külade lõikes kinnitab valitsus oma korraldusega.

§ 9.  Toetatavad tegevused ja kulud

 (1) Abikõlblikud on korra §-s 2 toodud eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud tegevused ja kulud.

 (2) Tegevustoetuse eraldamisel peab MTÜ tegevuseks vajalik objekt olema munitsipaalomandis ja antud avalikku kasutusse. Kui objekt ei ole munitsipaalomandis, siis on õigust toetust taotleda, kui objekti omanikul ja kasutajal on vallaga sõlmitud objekti avaliku kasutamise leping.

 (3) Projektide kaasfinantseerimiseks eraldatakse toetust vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või rajatise (objekt) ehitamiseks või renoveerimiseks. Eelistatud on projektid, millele taotleja on lisanud omafinantseeringu või leidnud teisi kaasfinantseerijaid. Toetuse suurus ühe taotleja kohta määrab iga-aastaselt valitsus oma korraldusega.

 (4) Projektitoetuse saamiseks peab toetatav üritus või tegevus olema kohalikul tasandil (külas, alevikus, piirkonnas, vallas) prioriteetne, innovaatiline või traditsiooniline.

 (5) Kõik toetusest tehtavad kulud peavad olema tasutud toetuse saaja arvelduskontolt.

 (6) Valla eelarvest ei toetata:
 1) projektijuhtimisega seotud personalikulu;
 2) kinnisvara soetamist;
 3) muid projekti elluviimise seisukohast põhjendamatuid ja ebaolulisi kulusid.

§ 10.  Tingimused toetuse taotlejale

 (1) Toetust saavad taotleda:
 1) kodanikuühendused, kes on registreeritud ja tegutsevad valla haldusterritooriumil ning kelle põhikirjaliste ja/või lepingujärgsete eesmärkide hulka kuulub käesoleva korra §-s 2 tegevuste arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine;
 2) külade arendamise taotluse korral on vajalik külavanemate või küla esindajate kinnitus, kui külavanem ei ole ise taotleja.

 (2) Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
 1) taotleja on tasunud riiklikud ja kohalikud maksud ning tal ei ole valla ees muid võlgnevusi või ajatatud võlgnevuste korral on need tasutud või tasumisel maksegraafiku kohaselt;
 2) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust;
 3) taotleja on kasutanud vallalt varem saadud toetust sihtotstarbepäraselt esitanud toetuse kasutamise kohta korrektsed ja tähtaegselt aruanded ning tagastanud kasutamata jäänud toetuse õigeaegselt ja nõutud summas;
 4) taotleja on kinnitanud, et samaks otstarbeks ja perioodiks ei ole ta toetust taotlenud ega saanud;
 5) taotleja majandusaasta aruanne ning muud õigusaktidega nõutavad avalikud dokumendid on esitatud ja avalikustatud õigusaktides sätestatud korras ja tähtajaks.

§ 11.  Toetuse taotlemine

 (1) Taotlus esitatakse järgmistel tähtaegadel:
 1) tegevustoetuse taotlemiseks järgmiseks eelarveaastaks jooksva eelarveaasta 1. oktoobriks, või valitsuse määratud tähtajaks (v.a pikaajaliste toetuslepingutega kaetud tegevused);
 2) projektitoetuse taotlemiseks erinevatest siseriiklikeest või välisvahendite fondidest ja programmidest rahastatavatele projektidele kogu eelarveaasta jooksul vastavalt valitsuse poolt määratud tähtaegadele;
 3) stipendiumi taotlemiseks valitsuse määratud tähtajaks;
 4) külarahade taotlemiseks valitsuse määratud tähtajaks.

 (2) Valitsus kuulutab välja toetuste ja stipendiumite taotlusvoorud valla lehes ning valla veebilehel hiljemalt kaks nädalat enne taotluste ja stipendiumite esitamiseks seatud tähtaega.

 (3) Toetuste ja stipendiumi taotlus- ja aruandevormid kinnitab valitsus oma korraldusega.

§ 12.  Taotluse menetlemine ja läbivaatamine ning andmete kontroll

 (1) Valitsus kontrollib tähtaegselt esitatud taotluste nõuetekohasust, esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 5 (viie) tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest.

 (2) Puuduste esinemisel taotluses teavitab valitsus sellest taotlejat ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla lühem kui 5 (viis) tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, lõpetatakse taotluse menetlemine.

 (3) Valitsus lõpetab taotluse menetlemise, kui taotlus ei vasta sätestatud kriteeriumidele.

 (4) Valitsus jätab taotleja, kes ei ole määratud tähtajaks esitanud varem saadud toetuse kasutamise kohta aruannet, taotluse läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

§ 13.  Toetuse eraldamine

 (1) Toetuse andmise või sellest keeldumise otsustab valitsus hindamiskomisjonide ettepanekute alusel ja vormistab korraldusega, milles näidatakse toetuse saaja, summa, toetuse sihtotstarve või keeldumise põhjendus.

 (2) Projektitoetuse eraldamise otsustab valitsus hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul pärast taotluse saamist valdkondlike hindamiskomisjonide ettepanekute alusel, arvestades sealjuures:
 1) vastava valdkonna eelarveliste vahendite olemasolu, kust toetust taotletakse;
 2) projekti objekti või tegevuse sisalduvust arengukavades ja olulisust valla üldise arengu seisukohalt;
 3) projekti eelarve kulude põhjendatust;
 4) taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 5) projekti elluviimiseks vajalike finantsressursside, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu;
 6) toetusest kasusaajate arvu;
 7) tegevusvaldkondade mitmekesisust (ürituste arv).

 (3) Valitsusel on õigus rahastada taotlusi osaliselt.

 (4) Valitsus teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates otsuse langetamisest.

§ 14.  Stipendiumi määramine

 (1) Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning õppe- ja spordialaseid saavutusi, sh edukat osalemist olümpiaadidel, konkurssidel, esinemist konverentsidel ja spordivõistlustel, avaldatud publikatsioone, tehtud praktilisi töid jms.

 (2) Stipendiumi konkursile esitatud taotluste läbivaatamiseks moodustab valitsus hindamiskomisjoni. Komisjonil on õigus teha ettepanek mitme stipendiumi väljaandmiseks ühes valdkonnas. Sobivate kandidaatide puudumisel võib komisjon teha valitsusele ettepaneku stipendiumi mitte määrata.

 (3) Stipendium makstakse valitsuse poolt välja ühekordselt, stipendiaadi pangaarvele.

3. peatükk Toetuse kasutamine ja aruandlus 

§ 15.  Sihtfinantseerimislepingu sõlmimine ja toetuse ülekandmine

 (1) Toetuse saajaga sõlmib valitsus sihtfinantseerimislepingu (edaspidi toetusleping)kuu jooksul arvates otsuse tegemisest.

 (2) Toetuslepingus sätestatakse:
 1) toetuse eraldamise sihtotstarve ja kasutamise aeg;
 2) toetuse summa;
 3) toetuse saajale toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
 4) poolte õigused ja kohustused (sh õigused toetuseks eraldatud raha kasutamise kontrollimisel);
 5) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg;
 6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

§ 16.  Toetuslepingu pikendamine ja lõpetamine

 (1) Kui toetuse saaja ei ole mõjuvatel põhjustel toetust täies mahus kasutanud toetuslepingus ettenähtud aja jooksul, on tal kohustus esitada lepingu pikendamise põhjendatud taotlus valitsusele hiljemalt 1 (üks) kuu enne eelarveaasta lõppu.

 (2) Valitsus võib taotleja põhjendatud avalduse alusel pikendada toetuse kasutamise perioodi kuni üks aasta, muutes oma korraldusega toetuslepingus toodud toetusperioodi lõppkuupäeva.

 (3) Toetusleping toetuse saajaga lõpetatakse ja toetuse saaja on kohustatud toetuse tagasi maksma, kui:
 1) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse saaja on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid;
 3) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati;
 4) üritus, mille korraldamiseks raha taotleti jääb ära;
 5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

 (4) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuslepingu tingimuste muu rikkumise korral on valitsusel õigus toetusleping üles öelda ja nõuda saadud toetuse kas täielikku või osalist tagastamist.

§ 17.  Aruandlus ja järelevalve toetuse kasutamise üle

 (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta aruande toetuslepingus sätestatud korras ja tähtajaks.

 (2) Toetuslepingus nimetatud tähtajaks esitab toetuse saaja valitsusele toetuse kasutamise lõpparuande valitsuse korraldusega kinnitatud vormil valla eelarvest eraldatud toetuse ja taotleja omafinantseeringu kasutamise kohta.

 (3) Valitsus kinnitab aruande või nõuab puuduste korral nende likvideerimist 10 (kümne) tööpäeva jooksul.

 (4) Valitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt kulu- ja maksedokumentide originaalide esitamist, vahearuandeid ning selgitusi, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist ja projekti terviklikku läbiviimist. Vastav järelevalveakt vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 (5) Toetuse saajaga toetuslepingu sõlmimise, toetuse maksmise ning toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab perioodilist järelevalvet valitsuse sisekontrolör ja volikogu revisjonikomisjon.

 (6) Toetuse määramise ja maksmisega seotud vaidlusi lahendab valitsus. Kui toetuse saaja ei nõustu valitsuse otsusega, võib ta esitada valitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 18.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks järgmised määrused:
 1) Kuressaare Linnavolikogu 25.02.2016. a määrus nr 5 „Linnaeelarvest projektidele eraldatavate toetuste määramise kord;
 2) Lääne-Saare Vallavolikogu 24.03.2015. a määrus nr 22 „Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise, määramise ja kasutamise kord;
 3) Leisi Vallavolikogu 16.02.2009. a määrus nr 2 „Kultuuri- ja sporditoetuste maksmise kord“;
 4) Pöide Vallavolikogu 29.01.2014. a määrus nr 1 “Pöide valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord“;
 5) Mustjala Vallavolikogu 30.01.2015. a määrus nr 3 „Mustjala vallas mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord“;
 6) Orissaare Vallavolikogu 23.05.2013. a määrus nr 104 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“;
 7) Pihtla Vallavolikogu 30.04.2015. a määrus nr 5 „Külaelu arenguks toetuse andmise kord“;
 8) Lääne-Saare Vallavolikogu 29.06.2016. a määrus nr 22 „Sporditoetuste määramise kord“;
 9) Leisi Vallavolikogu 16.01.2006. a määrus nr 1 „Leisi valla kultuuri- ja spordistipendiumi statuudi kinnitamine“;
 10) Salme Vallavolikogu 22.01.2007. a määrus nr 6 „Salme valla stipendiumi statuut“.

§ 19.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

 (2) Määruse § 11 lõike 1 punkt 1 ja lõige 3 jõustuvad 1. septembril 2018.

Tiiu Aro
Volikogu esimees