HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise kord

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2018, 5

Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise kord

Vastu võetud 26.06.2018 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1, § 27 lõigete 3 ja 4 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 452 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kambja valla (edaspidi vallavalitsus) eelarvest koolieelses munitsipaallasteasutuses mittekäiva eelkooliealise lapse eralastehoiu ja eralasteaia (edaspidi eralasteasutus) rahastamise tingimused ja kord (edaspidi kord).

§ 2.   Rahastuse saaja

  Eralasteasutuse teenuse osutaja on füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kellel on kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks või koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev ning tegevusluba omav koolieelne eralasteasutus.

§ 3.   Rahastuse määr

  (1) Eralasteasutuse teenuse osutajat rahastatakse vastavalt eralasteasutuse teenuse maksumusele.

  (2) Eralasteasutuse teenuse eest maksab lapsevanem teenuse osutajale summa, mis on võrdne Kambja valla kehtestatud munitsipaallasteaia kohamaksumustega.

  (3) Eralasteasutuses käiva lapse toidukulu ja muud lisateenustega seotud kulud katab täies ulatuses lapsevanem.

§ 4.   Rahastamise alused

  (1) Vallavalitsus rahastab eralasteasutust järgmiste tingimuste olemasolul:
  1) lapse elukoht koos vähemalt ühe vanemaga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kambja vald;
  2) vanem on taotlenud kohta Kambja valla munitsipaallasteaias ning munitsipaallasteaias puudub vaba koht;
  3) eralasteasutuse teenust osutatakse lapsele alates pooleteise aasta vanusest kuni koolis õppima asumiseni ning juhul kui vanemal puudub õigus saada vanemahüvitist;
  4) eralasteasutus vastab käesoleva määruse § 2 sätestatud nõuetele;
  5) eralasteasutuse ja vanema vahel on sõlmitud teenuse osutamise leping.

  (2) Eralasteasutuse teenuse rahastamine lõpetatakse, kui pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele on pakutud vanema poolt munitsipaallasteaia kohataotluses eelistatud lasteaedades kohta ning vanem on kirjalikult teatanud kohast loobumisest või vanem ei ole pakkumisest alates kahe kalendrikuu jooksul sõlminud munitsipaallasteaia kohakasutuse lepingut.

  (3) Osaajalise koha kasutamisel rahastatakse teenust vastavalt teenuse osutamise mahule.

  (4) Erandjuhtudel osutatakse eralasteasutuse teenust vallavalitsuse korralduse alusel, muuhulgas kui lapsele on määratud raske või sügav puue.

§ 5.   Rahastuse taotlemine

  Taotlemise aluseks on vallavalitsuse ja eralasteasutuse vahel sõlmitud rahastamise leping. Vallavalitsus kehtestab eralasteasutuse rahastamise taotlemise vormi ja rahastamise lepingu vormi.

§ 6.   Esmakordsel taotlemisel esitatavad andmed

  Esmakordsel taotlemisel esitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) kirjalik taotlus iga eralasteasutuse teenust kasutava lapse kohta;
  2) eralasteasutuse ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingu koopia lasteaiakoha kasutamise kohta;
  3) kehtiv tegevusluba;
  4) eralasteasutuse teenuse maksumus.

§ 7.   Lepingujärgse rahastuse taotlemiseks esitatavad andmed

  Lepingujärgse rahastuse taotlemisel esitab eralasteasutus vallavalitsusele alljärgnevad dokumendid:
  1) kirjalik taotlus iga eralasteasutuse teenust kasutava lapse kohta;
  2) eralasteasutuse ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingu koopia lasteaiakoha kasutamise kohta.

§ 8.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib kümne tööpäeva jooksul taotluse vastavust käesoleva korra tingimustele. Puuduste esinemisel teavitab vallavalitsus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja. Juhul kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse eralasteasutust kirjalikult.

  (3) Esmakordselt esitatud taotluse rahuldamise korral sõlmib vallavalitsus eralasteasutusega rahastamislepingu, milles sätestatakse vähemalt järgmised tingimused:
  1) lepingu periood;
  2) rahastuse kasutamise sihtotstarve;
  3) rahastuse suurus ja väljamaksmise tähtaeg;
  4) vallavalitsuse ja eralasteasutuse õigused ja kohustused;
  5) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  7) aruannete esitamise tähtaeg ja kord;
  8) toetuse kasutamisega seotud vaidluste lahendamine.

§ 9.   Teenuse rahastamine

  (1) Ühe lapse eest rahastatakse eralasteasutuse või munitsipaallasteaia teenust samal ajaperioodil ainult ühele lasteasutusele.

  (2) Teenuse eest tasumine toimub eralasteasutuse esitatud arve alusel igakuiselt eelmisel kuul osutatud teenuse eest. Vallavalitsus kontrollib arvel esitatud andmete õigsust ja vajadusel täpsustab andmeid.

  (3) Kui eralasteasutuse teenus algab või lõpeb kalendrikuu kestel, siis rahastatakse teenust proportsionaalselt lähtudes teenuse tegelikust kasutusajast.

  (4) Eralasteasutus on kohustatud vallavalitsust kirjalikult teavitama eralasteasutuses käivate laste andmete muutumisest ning vanemapoolsest teenuse kasutamise lõpetamise kavatsusest.

§ 10.   Aruandlus

  (1) Eralasteasutus on kohustatud esitama vallavalitsusele kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks aruande, kus tuuakse välja eelmises kvartalis eralasteasutuses käinud Kambja valla laste nimed, eralasteasutuses viibitud päevade arv, puudutud päevade arv ja muud aruandes küsitud andmed.

  (2) Eralasteasutus on kohustatud viivitamatult informeerima vallavalitsust riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest. Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud eralasteasutus õiguse rahastusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.

  (3) Vallavalitsusel on õigus kontrollida, kas eralasteasutusele antud rahastust kasutatakse sihipäraselt. Eralasteasutus on kohustatud vallavalitsuse nõudmisel ja tema nimetatud tähtpäevaks esitama toetuse kasutamisega seotud andmed ja dokumendid ning koostama kirjalikke seletusi ja vahearuandeid.

  (4) Aruande vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 11.   Järelevalve rahastamise üle

  Järelevalvet rahastuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsus.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Ülenurme Vallavolikogu 09.08.2016 määrus nr 8 „Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json