HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2018, 7

Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord

Vastu võetud 26.06.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 1 punkti 2, lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kambja Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) õppevahendite, personalikulude ja majanduskulude vanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) tasumise kord.

§ 2.   Osalustasu

  Osalustasu suuruse kehtestab Kambja Vallavolikogu (edaspidi volikogu) arvestusega, et osalustasu suurus ühe lapse kohta ei ületa 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

§ 3.   Osalustasu maksmine

  (1) Vanem maksab osalustasu 11 kuu eest aastas volikogu kehtestatud määras maksualusele kuule järgneva kuu 25. kuupäevaks Kambja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) pangakontole. Osalustasu ei maksta juulikuu eest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul.

  (2) Vanemal on kohustus maksta osalustasu alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (3) Osalustasu makstakse alati täiskuu eest, olenemata lapse lasteaiast puudutud päevade arvust. Lapse puudumisel lasteaiast osalustasu ümberarvestust ei tehta.

  (4) Vallavalitsus nimetab korraldusega hiljemalt 15. jaanuariks lasteaia, mis töötab juulikuul valvelasteaiana.

  (5) Kui vanem soovib kasutada valvelasteaia teenust, tuleb vanemal esitada vastav avaldus oma lasteaia direktorile hiljemalt 1. märtsiks ning tasuda osalustasu juulikuu eest.

  (6) Kui vanem ei ole direktorit teavitanud hiljemalt 1. juuniks valvelasteaia teenusest loobumisest, on vanemal kohustus tasuda teenuse eest sõltumata selle kasutamisest.

  (7) Lasteaia direktor kontrollib osalustasu õigeaegset maksmist lapsevanema poolt.

§ 4.   Osalustasu maksmisest vabastamine

  (1) Osalustasu maksmisest vabastatakse kolmas ja järgnev ühest perest samaaegselt valla lasteaias ja/või valla eelarvest rahastatavas eralasteasutuses käiv laps.

  (2) Osalustasust vabastamise aluseks on lapsevanema taotlus. Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsusel on õigus kontrollida taotleja esitatud andmete õigsust.

  (4) Osalustasust vabastamine hakkab kehtima taotluse esitamise kuust.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Ülenurme Vallavolikogu 17. detsembri 2013. a määrus nr 20 „Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json