HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2020, 27

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord

Vastu võetud 26.06.2018 nr 34
RT IV, 04.07.2018, 7
jõustumine 07.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2020RT IV, 02.04.2020, 1305.04.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 1 punkti 2, lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kambja Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) õppevahendite, personalikulude ja majanduskulude vanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) tasumise kord.

§ 2.   Osalustasu

  Osalustasu suuruse kehtestab Kambja Vallavolikogu (edaspidi volikogu) arvestusega, et osalustasu suurus ühe lapse kohta ei ületa 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

§ 3.   Osalustasu maksmine

  (1) Vanem maksab osalustasu 11 kuu eest aastas volikogu kehtestatud määras maksualusele kuule järgneva kuu 25. kuupäevaks Kambja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) pangakontole. Osalustasu ei maksta juulikuu eest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul.

  (2) Vanemal on kohustus maksta osalustasu alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (3) Osalustasu makstakse alati täiskuu eest, olenemata lapse lasteaiast puudutud päevade arvust. Lapse puudumisel lasteaiast osalustasu ümberarvestust ei tehta.

  (4) Vallavalitsus nimetab korraldusega hiljemalt 15. jaanuariks lasteaia, mis töötab juulikuul valvelasteaiana.

  (5) Kui vanem soovib kasutada valvelasteaia teenust, tuleb vanemal esitada vastav avaldus oma lasteaia direktorile hiljemalt 1. märtsiks ning tasuda osalustasu juulikuu eest.

  (6) Kui vanem ei ole direktorit teavitanud hiljemalt 1. juuniks valvelasteaia teenusest loobumisest, on vanemal kohustus tasuda teenuse eest sõltumata selle kasutamisest.

  (7) Lasteaia direktor kontrollib osalustasu õigeaegset maksmist lapsevanema poolt.

§ 4.   Osalustasu maksmisest vabastamine

  (1) Osalustasu maksmisest vabastatakse kolmas ja järgnev ühest perest samaaegselt valla lasteaias ja/või valla eelarvest rahastatavas eralasteasutuses käiv laps.

  (2) Osalustasust vabastamise aluseks on lapsevanema taotlus. Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsusel on õigus kontrollida taotleja esitatud andmete õigsust.

  (4) Osalustasust vabastamine hakkab kehtima taotluse esitamise kuust.

  (5) Vallavalitsusel on õigus vabastada vanemad ajutiselt osalustasu maksmisest, kui Vabariigi Valitsus on riigis välja kuulutanud eriolukorra või muudel hädaolukorra juhtudel.
[RT IV, 02.04.2020, 13 - jõust. 05.04.2020]

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json