Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Reservfondi kasutamise kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2021, 54

Reservfondi kasutamise kord

Vastu võetud 28.06.2018 nr 45
RT IV, 04.07.2018, 16
jõustumine 07.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2021RT IV, 24.03.2021, 1727.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Vallaeelarve reservfond (edaspidi reservfond) moodustatakse vallaeelarve koosseisus ja selle suurus ei ole üldjuhul üle 1% eelarveaastaks planeeritavatest põhitegevuse tuludest.

  (2) Reservfondi suurust võib eelarveaasta kestel muuta lisaeelarve vastuvõtmisel.

  (3) Reservfondi käsutab vallavalitsus ettenägematute väljaminekute tegemiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha või mille kohta ei olnud võimalik esitada taotlust õigeaegselt enne eelarve koostamist ja vastuvõtmist.

  (4) Reservfondist võib üldjuhul raha eraldada vallavalitsuse struktuuriüksustele ja vallavalitsuse hallatavatele asutustele ning füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle elu- või tegevuskoht on Jõgeva vald.

  (5) Reservfondist eraldatakse raha sihtotstarbeliselt vallavalitsuse korraldusega.

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Reservfondist raha eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalik põhjendatud taotlus.

  (2) Taotlus peab sisaldama selgitust koos üksikasjaliku arvestusega taotletava summa kohta ning põhjendust raha kasutamise otstarbe ja raha kasutamise eeldatava perioodi kohta.

§ 3.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Vallavalitsuse vastava valdkonna teenistuja kontrollib taotluse arusaadavust ja põhjendatust. Kui taotluses pole täidetud käesoleva korra § 2 lõikes 2 ettenähtud nõudeid või taotlus pole muudel põhjustel arusaadav, annab teenistuja taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täiendavate selgituste edastamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (2) Vallavalitsuse struktuuriüksuse ja vallavalitsuse hallatava asutuse taotluse puhul kontrollib rahandusosakond, kas taotlejal on võimalik neid kulusid katta valla eelarve tulude ülelaekumisest.
[RT IV, 24.03.2021, 17 - jõust. 27.03.2021]

  (3) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata, rahuldada see osaliselt või täielikult.

  (4) Korralduse eelnõu raha eraldamiseks koostab rahandusosakond.
[RT IV, 24.03.2021, 17 - jõust. 27.03.2021]

§ 4.   Raha eraldamise otsustamine ja raha eraldamine

  (1) Reservfondist eraldab raha vallavalitsus korraldusega, milles märgitakse:
  1) eraldise saaja;
  2) eraldise summa;
  3) eraldamise sihtotstarve;
  4) tegevusala, millisesse eraldus suunatakse.

  (2) Reservfondist eraldise saaja võib eraldatud summa ulatuses teha kulutusi pärast vallavalitsuse korralduse jõustumist. Reservfondist eraldatud raha tuleb kasutada otstarbekohaselt ja säästlikult.

  (3) Juhul, kui eraldist ei kasutata täies mahus, tuleb kasutamata raha tagastada reservfondi (vallavalitsusele).

§ 5.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Reservfondi eraldiste ja väljamaksete kohta peab arvestust rahandusosakond.
[RT IV, 24.03.2021, 17 - jõust. 27.03.2021]

  (2) Vallavalitsus esitab vallavolikogule ülevaate reservfondi kasutamise kohta koos eelarve täitmise aruandega.

  (3) Reservfondi vahendite kasutamist kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json