Teksti suurus:

Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 5 „Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2018, 42

Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 5 „Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 28.06.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, § 15 ja § 26 alusel.

§ 1.   Tori Vallavolikogu 25.01.2018. määrust nr 5 "Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord" (edaspidi määrus) muudetakse järgmiselt:

  (1) Määruse § 1 sõnastatakse: Käesolev määrus sätestab rahvastikuregistris registreeritud Tori valla puudega hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja valla eelarvest makstava hooldajatoetuse korra (edaspidi kord).

  (2) Määruse § 2 punkt 1 sõnastatakse:
  1) Hooldatav – kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet vajav vaimse või füüsilise puudega isik, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud puue.

  (3) Määruse § 3 lõige 2 ja lõige 3 sõnastatakse:
(2) Hoolduse eesmärk on tagada puudega hooldusvajadusega isikule, kes ei tule iseseisvalt toime, igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve harjumuspärases keskkonnas lähtuvalt tema senisest elulaadist.
(3) Erandjuhul võib Tori valla elanike registris oleva hooldatava hooldajaks määrata teises omavalitsuses elava isiku, juhul kui hooldaja ja hooldatava elukohtade vahemaa võimaldab hooldajal täita talle pandud ülesandeid.

  (4) Määruse § 6 lõikesse 5 lisatakse punkt 5 järgmises sõnastuses:
5) keskmise puudega lapse hooldamise eest.

  (5) Määruse § 9 lõige 2 ja lõige 3 sõnastatakse:
(2) Hooldust ei seata hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise ja abistamise kohustusega täisealised isikud (abikaasa, vanem, laps, vanavanem, lapselaps, võõras- või kasulaps), kes elavad hooldatavaga samas eluruumis ning oma igapäevase elukorraldusega, mis ei takista nende tavapärast toimetulekut, tagavad hooldust vajava isiku hooldusvajadused, või kui abi vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada muude sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise teel.
(3) Erandkorras seatakse hooldus hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise ja abistamise kohustusega isikud, kuid nimetatud isikud ei suuda täita hooldust vajava isiku suhtes ülalpidamise kohustust, või kui ülalpidamiskohuslane ei ole võimeline tagama hooldatavale hooldust enda või oma perekonna tavalist ülalpidamist või elukorraldust kahjustamata, või kui hooldusvajaduse hindamisel selgub, et ülalpidamiskohustusega isik on kõige sobivam hooldusvajadust tagav isik.

  (6) Määruse § 11 lõige 4 eemaldatakse korduva lause tõttu ning korrigeeritakse alljärgnevate lõigete numeratsioonilist järjestust ühe võrra üles poole.

  (7) Määruse § 13 lisatakse lõige 5 järgmises sõnastuses:
(5) Hooldajatoetust ei maksta keskmise puudega inimese hooldamise eest.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json