HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Leisi Kooli põhimäärus

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2019, 7

Leisi Kooli põhimäärus

Vastu võetud 20.06.2019 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ning Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. aasta määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ § 34 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Leisi Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Kooli õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  (1) Kool on Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) hallatav asutus, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna haldusalas.

  (2) Kooli tegutsemise vorm on põhikool.

§ 3.   Kooli asukoht ja tegutsemiskoht

  Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Leisi alevik, Saarema vald, Saare maakond.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil võib olla oma sümboolika ja kool võib kasutada Saaremaa valla vappi.

  (2) Kooli sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

  (3) Koolil võib olla oma pitsat.

§ 5.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

2. peatükk KOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 6.   Kooli tegevuse eesmärk

  Kooli tegevuse eesmärk on luua võimalused heatasemelise põhihariduse omandamiseks õpilaste individuaalsusi arvestavas ja toetavas koolikeskkonnas.

§ 7.   Kooli ülesanded

  (1) Kooli ülesanne on tagada põhikooliealistele õpilastele arendav ja motiveeriv õppekasvatustegevus, luua turvaline ning inspireeriv õppekeskkond ning pakkuda võimalusi huvialadega tegelemiseks.

  (2) Põhiülesandest tulenevalt kool:
  1) korraldab õppe- ja kasvatustegevust koolis;
  2) tagab õpilase koolis viibimise ajal õpilase vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse;
  3) tagab haridusliku erivajadusega õpilase õppe toetamise koolis, nõustades vanemat ja tehes koostööd kooliväliste asjakohaste institutsioonidega;
  4) korraldab õpilaste toitlustamise koolis.

§ 8.   Arengukava

  (1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostab kool arengukava. Arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad.

  (2) Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös kooli hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega.

  (3) Arengukava ja selle muudatuste eelnõu esitatakse vallavalitsusele koos kooli hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamusega. Vallavalitsuse heakskiidu saanud arengukava eelnõu suunatakse avalikustamisele vähemalt kaheks nädalaks.

  (4) Arengukava kinnitab vallavalitsus.

§ 9.   Sisehindamine

  (1) Koolis tehakse sisehindamist eesmärgiga tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng.

  (2) Sisehindamist tehakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul, kuid mitte harvem kui üks kord viie aasta jooksul.

  (3) Kooli sisehindamise korra kehtestab kooli direktor, olles eelnevalt ära kuulanud kooli hoolekogu arvamuse.

3. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 10.   Õppe ja kasvatuse korralduse alused

  (1) Õpe koolis toimub eesti keeles statsionaarses õppevormis põhiharidustasemel (I-III kooliaste).

  (2) Õppetöö on koolis korraldatud õppeaastate kaupa. Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja koolivaheaegadest.

  (3) Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga.

  (4) Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud osalema õppes kooli poolt määratud viisil ja kohas.

  (5) Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas kooli poolt määratud viisil ja kohas toimuv juhendatud õppeks ette nähtud ajavahemik.

  (6) Õppetegevus, sh õppetundide järjestus õppepäevas ning kooli õppekava toetavad õppekavavälised tegevused kajastatakse kooli päevakavas, mille kehtestab direktor käskkirjaga.

  (7) Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa teavitamise kord õpilasele ja vanemale sätestatakse kooli kodukorras.

  (8) Klassi täitumuse piirnorm põhikoolis on 24 õpilast. Vallavalitsus võib muuta piirnormi, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nõudeid või moodustada liitklasse,lähtudes õpilaste arvust koolis.

§ 11.   Õppekava

  (1) Õpingute alusdokumendiks on riiklike õppekavade alusel koostatud kooli õppekava, mille kehtestab kooli direktor, olles eelnevalt ära kuulanud kooli hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamused.

  (2) Kool võib õpilase individuaalset arengut silmas pidades teha muudatusi või kohandusi võrreldes kooli päeva- ja õppekavaga või koostada õpilasele riiklikes õppekavades sätestatud tingimustel individuaalse õppekava.

  (3) Õpilase hindamise tingimused ja kord sätestatakse kooli õppekavas ning hindamisest teavitamise kord kooli kodukorras.

§ 12.   Kooli kodukord

  (1) Kooli õpilaste, lapsevanemate või seaduslike esindajate ning töötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reeglid sätestatakse kooli kodukorras.

  (2) Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor, olles eelnevalt ära kuulanud kooli hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse.

  (3) Kodukord on täitmiseks kohustuslik õpilastele ja koolitöötajatele.

4. peatükk KOOLI ÕPPEKAVAVÄLINE TEGEVUS 

§ 13.   Kooli õppekavaväline tegevus

  (1) Õppekavaväline tegevus jaguneb kooli korraldatud ja õpilastele suunatud õppekavaväliseks tegevuseks ning kooli poolt osutatavateks teenusteks.

  (2) Õppekavaväliseks tegevuseks loetakse käesoleva põhimääruse tähenduses kooli korraldatud huvitegevust, ringide tööd, tegevusi pikapäevarühmas, üritustel ja väljasõitudel.

  (3) Kool võib korraldada õppekavavälist tegevust, milles osalemine ja mille kaasrahastamine toimub õpilase või tema vanema nõusolekul.

  (4) Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja üldtööplaanis ning selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

  (5) Tingimusel, et see ei lähe vastuollu kooli põhitegevusega ja õigusaktides sätestatud nõuetega, võib kool osutada järgmisi teenuseid:
  1) kooli kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine;
  2) toitlustamine;
  3) õppematerjalide koostamine ja levitamine;
  4) huvitegevuse, koolituste ja ürituste korraldamine;
  5) bürooteenuste osutamine ja sümboolika müük.

  (6) Teenuste osutamise eest võtab kool tasu teenuste hinnakirja alusel. Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

  (7) Koolis korraldatud nõustamisteenus on õpilastele, nende vanematele ja kooli töötajatele tasuta.

§ 14.   Toitlustamine

  Õpilastele on koolis korraldatud toitlustamine.

§ 15.   Huvitegevus

  (1) Kool pakub õpilastele organiseeritud ja juhendatud võimalust huvitegevuses osalemiseks.

  (2) Huvitegevusest osavõtt on õpilase jaoks vabatahtlik.

  (3) Kool võib kehtestatud hinnakirja alusel võtta tasu huvitegevusega seotud kulude katteks.

§ 16.   Pikapäevarühm

  (1) Kooli direktor võib moodustada koolis pikapäevarühmi.

  (2) Õpilase pikapäevarühma vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise aluseks on lapsevanema taotlus.

§ 17.   Kooli tervishoiuteenus

  Statsionaarses õppes õppivatele õpilastele osutab kool koolitervishoiuteenust.

§ 18.   Kooli raamatukogu

  (1) Kooli raamatukogu ülesannet täidab kooliga samas hoones asuv Saare Maakonna Keskraamatukogu Leisi harukogu.

  (2) Kool võimaldab õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikku õppekirjandust.

5. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 19.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Kooli direktor:
  1) tagab koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesindusega kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise;
  2) juhib õppe- ja kasvatustegevust koolis;
  3) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid õigusaktides antud volituste ulatuses seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  4) täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid, on kooli töötajate jaoks tööandja ja määrab oma äraolekuajaks endale asendaja;
  5) võib moodustada õppe- ja kasvatustegevuse ning koolieluga seotud küsimuste lahendamiseks juhtkonna või nõuandvaid komisjone ja töörühmasid;
  6) vastutab oma pädevuse piires õppe-, kasvatus- ja muu tegevuse, kooli üldseisundi ja arengu ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, samuti kooli vara ja eelarve õiguspärase ning otstarbeka kasutamise eest;
  7) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  8) esitab vallavalitsusele viimase nõudel kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente.

  (3) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.

  (4) Kooli direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 20.   Kooli hoolekogu

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, kavandamisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Kooli hoolekogu moodustamise ja selle töökorra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Kooli hoolekogu täidab oma ülesandeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning teistes õigusaktides sätestatud alustel.

  (4) Kooli hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
  11) annab arvamuse kooli arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  14) annab hinnangu kooli huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  15) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  16) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (5) Kooli direktor on kooli hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 21.   Kooli õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe- ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

  (2) Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister.

  (3) Kooli õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud.

6. peatükk ÕPILASTE, VANEMATE JA TÖÖTAJATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 22.   Õpilaste kooli vastuvõtmine

  (1) Elukohajärgse kooli määramise korra koolikohustuslikus eas olevale lapsele kehtestab vallavalitsus.

  (2) Õpilaste kooli vastuvõtu täpsemad tingimused ja korra kehtestab kooli direktor, lähtudes elukohajärgse kooli määramise korrast, olles eelnevalt ära kuulanud kooli hoolekogu arvamuse ning kooskõlastades eelnõu enne vastuvõtmist vallavalitsusega.

§ 23.   Õpilaste õigused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) võtta osa õppetööst ja õppida vastavalt oma võimetele;
  2) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat õpiabi ning vajadusel kohandatud õpet lähtuvalt õpilaste vajadustest ja võimetest ning tugispetsialisti abi põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud tingimustel ja korras;
  3) võtta osa kooli päevakavas ette nähtud õppekavavälisest tegevusest;
  4) luua koolis ühinguid, klubisid, ringe ja stuudioid ning osaleda nende töös, arvestades õigusaktides sätestatut;
  5) kasutada kooli rajatisi, ruume ja vahendeid kooli kodukorras ettenähtud tingimustel ja korras;
  6) moodustada koolis õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes väljaspoole, ning osaleda selle töös;
  7) osaleda õpilasesindajate kaudu koolielu korraldamises;
  8) saada teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
  9) teha ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse ning õppekavavälise tegevuse kohta;
  10) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu, vallavalitsuse või kooli üle järelevalvet teostava Haridus- ja Teadusministeeriumi poole;
  11) kasutada muid õigusi, mis on ette nähtud kooli tegevust reguleerivates õigusaktides.

  (2) Õpilasele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet.

§ 24.   Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
  1) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös vastavalt tunniplaanile ning õppekorraldusele;
  2) täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi vastavalt oma võimetele;
  3) täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama kokkulepitud tugimeetmeid;
  4) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse ja järgima üldtunnustatud hea käitumise tavasid ning moraalinorme,
  5) hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt ning tervislikke eluviise järgides;
  6) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest,
  7) hoidma kooli head mainet ja käituma väärikalt nii koolis kui ka väljaspool kooli;
  8) hoidma heaperemehelikult kooli kasutuses olevat vara ning kandma vastutust süüliselt tekitatud kahju eest vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale;
  9) täitma muid õigusaktidest tulenevaid õpilastele pandud kohustusi.

§ 25.   Kooli õpilasesindus

  (1) Õpilastel on õigus valida kooli õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires. Kooli õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

  (2) Esimene kooli õpilasesindus valitakse õpilaskonna üldkoosolekul, mille kutsub kokku ja valimised korraldab kooli direktor. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast.

  (3) Kooli esimese õpilasesinduse liikmete arvu otsustab üldkoosolek lihthäälteenamusega ja liikmeteks valitakse koosolekul enim hääli saanud õpilased.

  (4) Valitud kooli õpilasesindus koostab õpilasesinduse põhimääruse. Kooli õpilasesinduse põhimäärus ja selle muudatused kiidetakse heaks kooli õpilaskonna üldkoosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 kooli õpilaskonnast. Põhimäärus kiidetakse heaks lihthäälteenamusega ning kui see vastab seadustele, õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, kinnitab kooli direktor selle või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

§ 26.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õppe- ja kasvatustegevuse, samuti õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  2) saada koolist teavet ning omada juurdepääsu kooli valduses olevale teabele oma lapse kohta;
  3) teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid, osaleda vanemate koosolekutel, kandideerida kooli hoolekogusse;
  4) taotleda haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras oma lapsele koduõppe rakendamist;
  5) otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
  6) taotleda vajadusel koolilt või vallavalitsuselt oma lapse koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamist;
  7) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu, vallavalitsuse ning kooli üle haldusjärelevalvet teostava Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

  (2) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
  1) looma oma lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) tegema kooliga koostööd põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
  5) osalema kokkulepitud ajal ja kohas oma lapse arenguvestlusel;
  6) kasutama meetmeid, mida kool või elukohajärgne vallavalitsus talle pakub;
  7) pöörduma kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole.
  8) taotlema vajaduse korral koolilt ja elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

§ 27.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on kõik kooliga töösuhete kaudu seotud isikuid.

  (2) Kooli struktuuri ja ametikohtade koosseisu ning palgakorralduse põhimõtted kinnitab direktor käskkirjaga.

  (3) Töölepingud töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab kooli direktor vastavuses tööseadustega ja muude pedagoogide töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (4) Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor avaliku konkursi. Konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli hoolekogu kooli direktori ettepanekul.

  (5) Koolitöötajal on õigus:
  1) saada koolilt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) saada koolis sätestatud tingimuste kohaselt täienduskoolitust;
  3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
  4) kasutada kooli eesmärkidest tulenevaks õppekavaväliseks tegevuseks kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli direktori kehtestatud tingimustel ja korras tasuta;
  5) esitada kooli direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ja töökorralduse parendamise ettepanekuid;
  6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (6) Kooli õpetajate ja teiste pedagoogiliste töötajate ülesanne on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, tuginedes ühiselt seatud eesmärkidele ja kokku lepitud hindamispõhimõtetele.

  (7) Kooli õpetaja töö aluseks on vabadus õpetamisel, mida piiravad asjakohased õigusaktid ja head tavad.

  (8) Teiste koolitöötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majanduslik teenindamine.

  (9) Koolitöötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli direktori kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

  (10) Koolitöötajal on kohustus täita töölepingus, ametijuhendis ning töö vahetu korraldajaga kokku lepitud tööülesandeid, lähtudes kooli arengukavas sätestatud põhimõtetest ja väärtustest järgides õigusakte ning üldtunnustatud häid tavasid suhtluses ja koostöös.

7. peatükk KOOLI MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 28.   Vara

  (1) Kooli vara on vallavara: hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara ning eelarvevahendid, mis on vallavalitsuse poolt antud koolile sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks.

  (2) Kool on vallavara valitseja.

  (3) Kool on kohustatud majandama vallavara heaperemehelikult ning tagama vallavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise, tuginedes Saaremaa Vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korrale ning lähtudes kooli tegevuse eesmärkidest ja ülesannetest.

§ 29.   Eelarve

  (1) Koolil on oma eelarve, mille kinnitab ning mille täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (2) Kooli eelarve tulud moodustuvad riigi- ja vallaeelarve eraldistest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning põhimääruses sätestatus õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (3) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsuse rahandusteenistus koos kooli direktoriga vastavalt õigus- ja haldusaktidele.

§ 30.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kooli asjaajamine toimub eesti keeles asjaajamiskorra ühtsete aluste kohaselt, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.

  (2) Koolil on koduleht, mille kaudu teeb kool üldsusele kättesaadavaks avalikustamist vajavad dokumendid ja muu asjakohase informatsiooni.

  (3) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelust, vormidest ja nende täitmise korrast.

  (4) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

8. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 31.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

  (2) Kui haldusjärelevalve tulemusel tehtud ettekirjutuse täitmata jätmisel rakendub sunniraha, siis tasutakse see kooli eelarvest.

  (3) Haldusjärelevalvet õpilastele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab vastavalt oma pädevusele Terviseamet.

  (4) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 32.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Leisi Vallavolikogu 20. detsembri 2010. a määrus nr 22 „Leisi Keskkooli põhimäärus“;
  2) Leisi Vallavolikogu 20. juuni 2016. a määrus nr 10 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“.

§ 33.   Rakendussätted


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ning rakendatakse 1. septembrist 2019.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json