HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Üldhariduskooli, huvikooli ja koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2019, 8

Üldhariduskooli, huvikooli ja koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 27.06.2019 nr 26

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5, huvikooli seaduse § 15 lõike 1, Kambja Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 25 „Kooli, koolieelse lasteasutuse ja huvikooli pidaja pädevuse delegeerimine“ § 3 lg 1 punkti 15 ja Ülenurme Vallavolikogu 19.02.2008 määruse nr 8 „Ülenurme Muusikakooli põhimäärus“ § 25 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse üldhariduskoolina, huvikoolina ja/või koolieelse lasteasutusena tegutseva Kambja vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatava asutuse (edaspidi asutus) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi (edaspidi konkurss) läbiviimise kord.

2. peatükk Konkursi väljakuulutamine ja avalduste esitamine 

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Direktori vaba ametikoht täidetakse konkursi korras.

  (2) Konkursi väljakuulutamise otsustab vallavalitsus.

§ 3.   Konkursiteade

  (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade vähemalt ühes üleriigilises päevalehes ja Kambja valla veebilehel ( https://www.kambja.ee ) arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursiteate ajalehes avaldamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt kümme kalendripäeva.

  (2) Konkurss kuulutatakse välja pärast konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) koosseisu kinnitamist ja loetakse väljakuulutatuks konkursiteate avaldamise kuupäevast.

  (3) Konkursiteates märgitakse:
  1) asutuse nimi ja aadress;
  2) kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) tööle asumise aeg;
  4) avalduse esitamise tähtaeg;
  5) koos avaldusega komisjonile esitatavate dokumentide loetelu;
  6) vajadusel muu oluline teave.

§ 4.   Konkursil osalemine

  (1) Konkursil osalemiseks esitab kandidaat järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) elulookirjeldus;
  3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  4) muud konkursiteates nõutud dokumendid;
  5) kandidaadi soovil muud dokumendid.

  (2) Konkursist saab osa võtta isik, kes esitab avalduse koos konkursiteates nõutavate dokumentidega hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks.

  (3) Kandidaatide dokumendid registreeritakse vallavalitsuses vastavalt vallavalitsuse asjaajamiskorrale.

3. peatükk Komisjoni moodustamine ja töökord 

§ 5.   Komisjoni moodustamine

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab vallavalitsus enne konkursiteate avaldamist komisjoni ning nimetab komisjoni esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Komisjon on vähemalt viieliikmeline ning selle koosseisu kuuluvad:
  1) vallavalitsuse esindajad;
  2) asutuse hoolekogu liige;
  3) asutuse töötajate esindaja;
  4) vallavalitsuse otsusel muu isik.

  (3) Komisjoni asjaajamist korraldab komisjoni sekretär.

§ 6.   Komisjoni töövorm

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolek on kinnine.

  (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees ning protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku komisjoni koosseisust. Side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel toimuvast koosolekust peavad osa võtma kõik komisjoni liikmed.

  (4) Komisjon võtab otsuseid vastu avalikul hääletamisel koosolekul osalevate komisjoniliikmete häälteenamusega, välja arvatud käesoleva määruse § 12 lõigetes 1 ja 3 sätestatud juhul. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

  (5) Komisjoni koosolekud võivad toimuda side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel.

§ 7.   Komisjoni koosoleku kokkukutsumine

  (1) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees või aseesimees, teatades komisjoni liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis komisjoni toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (2) Koos koosoleku teatega saadab komisjoni sekretär komisjoni liikmetele kandidaatide konkursile esitatud dokumendid.

4. peatükk Konkursi läbiviimine 

§ 8.   Dokumendivoor

  (1) Konkurss koosneb dokumendivoorust ja sellele järgnevast vestlusvoorust. Komisjonil on konkursi käigus õigus teostada kandidaadi taustakontrolli avalike infokanalite kaudu.

  (2) Dokumendivoor võib toimuda side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel koosolekut kokku kutsumata.

  (3) Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) lubada kandidaat vestlusvooru;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.

  (4) Dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks tunnistatakse kandidaat, kes ei vasta kvalifikatsiooninõuetele või komisjoni kehtestatud konkursitingimustele.

  (5) Ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele teatab sekretär komisjoni otsusest kirjalikult hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.

§ 9.   Kandidaatide vestlusvoorule kutsumine

  Vestlusvooru lubatud kandidaatidele saadab komisjoni sekretär kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate, milles märgitakse kandidaatide vestlusele kutsumise aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt üks nädal enne komisjoni koosolekut.

§ 10.   Vestlusvoor

  (1) Komisjoni esimees või aseesimees kutsub vestlusvooruks kokku komisjoni koosoleku.

  (2) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

  (3) Vestlusvoorus on komisjoni liikmel õigus esitada kandidaadile küsimusi.

§ 11.   Kandidaadi õigused

  (1) Kandidaadil on õigus:
  1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni poolt küsitule täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
  2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
  3) saada teada enda kohta tehtud otsusest.

  (2) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

  (3) Kandidaadil on õigus saada lisateavet konkursi, direktori ametikoha ja asutuse kohta komisjoni esimehelt või tema määratud isikult.

5. peatükk Konkursi tulemused 

§ 12.   Komisjoni otsus

  (1) Komisjon valib direktori vestlusvooruks kokku kutsutud kinnisel koosolekul salajasel hääletamisel.

  (2) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul kohal viibivatest komisjoni liikmetest.

  (3) Kui ükski kandidaat ei kogu nõutavat häälteenamust, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletus kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel.

  (4) Kordushääletuse tingimused on samad esimese hääletuse tingimustega.

  (5) Kui kordushääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälteenamust, loetakse konkurss luhtunuks.

  (6) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale valituks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks;
  3) tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.

  (7) Mittevalituks ja koosolekule mitteilmunuks tunnistatud kandidaatidele teatab komisjoni sekretär komisjoni otsusest kirjalikult hiljemalt otsuse tegemisele järgneva kolme tööpäeva jooksul.

  (8) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi kohta esitab komisjoni esimees vallavalitsusele ettepaneku kinnitada kandidaat ametisse.

§ 13.   Ametisse kinnitamine ja töölepingu sõlmimine

  (1) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi kinnitab ametisse vallavalitsus. Kui vallavalitsus ei nõustu valituks tunnistatud kandidaati ametisse kinnitama, siis otsustab vallavalitsus konkursi luhtunuks tunnistamise.

  (2) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi ametisse kinnitamisel otsustab vallavalitsus tema ametisse asumise aja ja töötasu suuruse.

  (3) Ametikohale kinnitatud kandidaadiga sõlmib vallavanem töölepingu.

  (4) Vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
  1) kandidaat loobus kirjaliku avalduse alusel direktori ametikohale tööle asumisest;
  2) kandidaat ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kandidaadi haiguse tõttu või ootamatult tekkinud isiklikel või perekondlikel põhjustel ning kui kandidaat oli nendest viivitamatult teatanud.

  (5) Kui vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga lõikes 4 nimetatud asjaoludel töölepingut, kutsub komisjoni esimees või aseesimees esimesel võimalusel kokku komisjoni koosoleku, et otsustada, kas esitada töölepingu sõlmimiseks valimistulemuste alusel järgmine enim hääli saanud kandidaat või lugeda konkurss luhtunuks.

§ 14.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälteenamust;
  4) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

  (2) Kui konkurss loetakse luhtunuks, kuulutab vallavalitsus välja uue konkursi.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 15.   Vaidlustamine

  Määruses sätestatud korra rikkumisel on kandidaadil õigus 30 päeva jooksul esitada vaie vallavalitsusele või kaebus Tartu Halduskohtule.

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Ülenurme Vallavalitsuse 16.05.2012 määrus nr 6 „Ülenurme valla üldhariduskooli, koolieelse lasteasutuse ja huvialakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord” ja Kambja Vallavalitsuse 28.04.2016 määrus nr 6 „Kambja valla üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aleksejev
vallavanem

Marina Lehismets
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json