Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla kaasav eelarve

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2019, 26

Põhja-Sakala valla kaasav eelarve

Vastu võetud 27.06.2019 nr 76

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põhja-Sakala valla (edaspidi valla) elanike vallaeelarve koostamisse kaasamise (edaspidi kaasav eelarve) eesmärkideks on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas.

  (2) Kaasava eelarve menetlusega antakse kohaliku kogukonna liikmetele võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida, teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ideede väljaselgitamiseks.

  (3) Kaasava eelarve elluviimisel arvestatakse esitatud ideid ja hääletustulemusi.

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objekt on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine või avalikus ruumis olulise tegevuse kulude katmine (v.a. sündmuste korraldamine).

  (2) Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku huvi, olema vallas avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulutusi valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (3) Kui objektiks on avalikes huvides kasutatav investeering ja selle omanik ei ole vald, sõlmitakse objekti omanikuga avaliku kasutamise kokkulepe idee elluviimisele järgnevaks 5-ks aastaks.

§ 3.   Kaasava eelarve suurus

  (1) Kaasava eelarve suuruseks eelarveaastal on 40 000 eurot.

  (2) Põhja-Sakala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) võib enne kaasava eelarve menetluse algust otsustada kaasava eelarve suuruse muutmise eelseisvaks menetluseks.

§ 4.   Kaasava eelarve menetluse algatamine ja sellest teavitamine

  (1) Põhja-Sakala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) algatab kaasava eelarve menetluse hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks.

  (2) Vallavalitsus teavitab kaasava eelarve menetluse algatamisest avalikkust ja kutsub vallakodanikke ning kõiki valla arengust huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ideid esitama.

  (3) Avalikkuse teavitamiseks avaldab vallavalitsus teated valla ajalehes „Leole“, veebilehel, Facebook-i lehel ja korraldab infopäeva.

§ 5.   Ideede esitamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada iga isik.

  (2) Ideid võib esitada kas paberkandjal vallavalitsuse kantseleile või valla veebilehel identifitseerides ennast elektrooniliselt.

  (3) Esitatud idee ettepanekus peab olema märgitud:
  1) esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
  2) objekti nimetus;
  3) eesmärk ja olulisus (mis on idee eesmärk ja kirjeldus, millise vallas esineva probleemi idee lahendab või millise uue võimaluse avab ning miks on idee teostamine valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4) idee elluviimise kirjeldus;
  5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnangulisest sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  6) eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus);
  7) muu oluline info (joonis või kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada, sh esitajate omapanus).

§ 6.   Ideede analüüs ja hindamine

  (1) Esitatud ideid analüüsib ja hindab komisjon, kuhu kuuluvad:
  1) kolm vallavalitsuse poolt nimetatud esindajat;
  2) volikogu esindaja;
  3) MTÜde ümarlaua esindaja.

  (2) Komisjon analüüsib ja hindab ideid lähtuvalt järgmistest kriteeriumidest:
  1) vajalikkus ja olulisus vallale;
  2) teostatavus 12 kuu jooksul idee esitamise tähtpäevast;
  3) kulutuste põhjendatus, esitajate omapanus ja eelarve läbipaistvus;
  4) idee realiseerimisest kasusaajate hulk;
  5) paikkondlik kaetus.

  (3) Komisjon võib edaspidisest menetlusest kõrvaldada ideed, mille vallaeelarve rahastuse eeldatav maksumus ületab määruse §-s 3 sätestatud maksumust või ei vasta käesolevas korras esitatud nõuetele või ei ole realiseeritav muudel asjaoludel.

  (4) Analüüsi käigus võib sarnaseid ideid liita.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud kriteeriumidele vastavad ideed pannakse vallaelanike hääletusele.

  (6) Vallavalitsus tutvustab enne vallaelanike hääletust hääletusele esitatavaid ideid valla veebilehel ning Facebook-i lehel.

§ 7.   Vallaelanike hääletus

  (1) Vallaelanike hääletuse kuulutab välja vallavalitsus hiljemalt 1. novembriks.

  (2) Hääletuse kestvus on 14 kalendripäeva.

  (3) Vallaelanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga vallas.

  (4) Vallaelanike hääletus viiakse läbi elektrooniliselt valla veebilehel identifitseerides ennast elektrooniliselt.

  (5) Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme idee poolt.

  (6) Vallavalitsus teatab hääletamise koha, kus saab hääletada isik, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust.

§ 8.   Vallaelanike hääletuse tulemuste väljaselgitamine

  (1) Vallakodanike hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanust.

  (2) Elluviimisele kuulub üks või mitu vähemalt 50 häält saanud ideed, mis lähtuvalt idee eeldatavast maksumusest mahuvad määruse §-s 3 sätestatud summa sisse kuni olukorrani, kus paremusjärjestuses järgmist ideed ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.

  (3) Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava idee jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle idee eeldatav maksumus, pakutakse esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest rahastatakse paremusjärjestuses järgmise idee elluviimist.

  (4) Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud realiseerimisele kuuluva(d) idee(d) esitab vallavalitsus vallavolikogu detsembrikuu istungile kinnitamiseks.

§ 9.   Idee või ideede elluviimine

  (1) Vallaelanike hääletusel enim toetust leidnud idee või ideed viiakse ellu valla kaasava eelarve summast.

  (2) Idee või ideede elluviimise korraldab vallavalitsus või sõlmib idee esitajaga koostöölepingu idee elluviimiseks.

  (3) Vallavalitsusel on põhjendatud juhtudel õigus, kui on selgunud et realiseeritava idee maksumus ületab paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud summat, anda võimalus idee esitajale kaasrahastada objekti realiseerimist puudujäävas osas, kasutada objekti realiseerimiseks lisaraha investeeringute reservi vahenditest või realiseerida hääletustulemusel selgunud paremusjärjestuses järgmisel kohal/järgmistel kohtadel olev(ad) idee(d).

§ 10.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määruse paragrahv 3 lõige 1 jõustub alates 01.01.2020.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json