SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise kord Jõgeva vallas

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2023, 29

Koduteenuse osutamise kord Jõgeva vallas

Vastu võetud 29.06.2023 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 17 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse täpsustatud nõuded koduteenuse eesmärgile ja selle sisule, sealhulgas tegevustele, mis on vajalikud teenuse eesmärgi saavutamiseks.

§ 2.   Koduteenuse eesmärk ja sisu

  Koduteenus toetab:
  1) võimalikult kaua kõrvalabi vajava täisealise inimese iseseisvat ja turvalist toimetulekut kodus, ennetades ööpäevaringse hoolduse vajaduse tekkimist;
  2) perekonnaliikmete hoolduskoormuse vähendamist ning nende tööturule sisenemist või tööturul jätkamist.

§ 3.   Mõisted

  Koduteenusel osutatav kõrvalabi sisaldab järgmisi kodustes tingimustes osutatavaid tegevusi:
  1) koduabi on teenuse saaja abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel kodus ja asjaajamisel väljaspool kodu, välja arvatud füüsilist kontakti vajavates tegevustes;
  2) isikuabi on teenuse saaja abistamine igapäevaeluks vajalike enesehooldusega seotud toimingute sooritamisel, mis eeldavad teenuse saajaga füüsilist kontakti;
  3) lisatoimingud on teenuse saaja elukvaliteeti säilitavad ja parandavad tegevused;
  4) eritoimingud on teenuse saaja terviseseisundi või elukeskkonna erilisusest tingitud tegevused, mida võivad teostada vastava väljaõppe ja oskustega töötajad.

§ 4.   Teenuse sihtgrupp ja teenuse saaja kaasamine

  (1) Teenust saab taotleda rahvastikuregistri andmetel (edaspidi registrijärgne) Jõgeva vallas elav täisealine isik, kes ka faktiliselt elab Jõgeva vallas ning kes vajab kõrvalist abi kodus igapäevase eluga toimetulekul.

  (2) Teenuse osutamine peab toetama teenuse saaja aktiivsust, võimekust, motivatsiooni ja vastutust iseseisvalt toime tulla.

  (3) Isikuabi toimingutele peab eelnema toimingu sisu selgitamine.

  (4) Teenuse planeerimisel ja osutamisel peab arvestama teenuse saaja füüsiliste, intellektuaalsete ja sotsiaalsete vajaduste ning elukeskkonnaga ja võimalusel tema lähedaste soovidega.

  (5) Teenuse saajalt ja tema lähedastelt peab küsima vähemalt kord kalendriaastas teenusele tagasisidet. Teenuse saaja või tema lähedaste ettepanekuid kasutatakse teenuse kvaliteedi parendamiseks.

§ 5.   Teenuse taotlemine ja osutamine

  (1) Koduteenuse taotlemise, korraldamise ja teenuse saajate üle arvestuse pidamise eest vastutab sotsiaalosakond.

  (2) Teenuse saamiseks esitab teenust vajav isik või tema seadusjärgne ülalpidaja taotluse, milles kirjeldatakse ja põhjendatakse kõrvalabi vajadust. Koduteenust vajavast isikust võivad teatada Jõgeva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) ka naabrid, arst, hooldustöötaja või muud isikud.

  (3) Pärast taotluse laekumist või teenust vajavast isikust teate saamist teeb sotsiaaltöö spetsialist teenust vajava isikule kodukülastuse, hindab hindamisvormi abil teenuse vajadust ning koostab hoolduskava.

  (4) Hoolduskava vaadatakse üle vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas. Ettepaneku hoolduskava muutmiseks võib esitada teenust vajav isik, tema seadusjärgne ülalpidaja, hooldustöötaja või piirkonna sotsiaalhooldustöötaja. Hoolduskava muutmise korral tuleb teenuse aeg, maht ja teenuse vajadus uuesti hinnata.

  (5) Sotsiaaltöö spetsialistil on õigus kaasata teenust vajava isiku olukorra väljaselgitamiseks tema seadusjärgseid ülalpidajaid ja teisi spetsialiste (näiteks perearst) ning nõuda teenust vajava isiku või tema seadusjärgsete ülalpidajate maksevõimekuse väljaselgitamiseks täiendavaid andmeid, sh väljavõtteid pangakontodest ja muid otsustamiseks vajalikke lisaandmeid ja dokumente.

  (6) Sotsiaaltöö spetsialist hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente ning vormistab haldusakti teenuse osutamise või osutamata jätmise kohta 10 tööpäeva jooksul pärast kõigi nõutud dokumentide esitamist. Sotsiaalosakonna otsus tehakse teenust vajavale isikule teatavaks kirjalikult.

  (7) Juhul, kui teenuse osutamata jätmine põhjustab teenust vajava isiku elule või tervisele ohtliku olukorra, osutatakse talle teenuseid koheselt ning käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumendid täidetakse hiljem.

  (8) Koduteenuseid osutatakse vaid nende teenuste osas, millega abivajaja pole võimeline ise toime tulema.

§ 6.   Teenuse osutamise maht ja koht

  (1) Teenuse osutamise aeg, sagedus ja kestus sõltuvad isiku teenuse vajaduse hindamise tulemustest.

  (2) Teenust osutatakse teenust vajava isiku kodus.

§ 7.   Teenuseosutaja kohustused

  (1) Koduteenust osutatakse Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse hooldustöötajate ja piirkonna sotsiaalhooldustöötajate kaudu ning võimalusel lisa- ja eritoiminguid erinevate koostööpartnerite vahendusel.

  (2) Teenuse eesmärgist lähtuvalt tuleb teenuseosutajal teenuse osutamise käigustagada teenuse saaja:
  1) motiveerimine ja toetamine, abistamine ja juhendamine iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamisel;
  2) tegevusvõime jälgimine teenuse osutamise ajal;
  3) lähivõrgustikuga kontakti hoidmine;
  4) elukeskkonna jälgimine ja nõustamine eluruumide turvalisuse tagamisel;
  5) kogukonnaelus osalemise soodustamine;
  6) juhendamine ja abistamine tervishoiu-, sotsiaal- ja teiste avalike teenuste kasutamisel.

  (3) Koduabi osutamisel on teenuseosutaja ülesandeks:
  1) toidukaupade, majapidamistarvete, ravimite ja muu eluks vajaliku ostmine ning koju toomine või abistamine e-poe tellimuse vormistamisel;
  2) juhendamine ja abistamine toidu valmistamisel, valmistoidu koju toomisel, soojendamisel, serveerimisel ja toidunõude pesemisel;
  3) abistamine küttematerjali tuppatoomisel ja kütmisel;
  4) abistamine ametiasutustega suhtlemisel, teenuste tellimisel ja maksete tasumisel;
  5) suitsu- ja vinguanduri olemasolu ning korrasoleku kontrollimine ja tuleohtlikest olukordadest ametiasutuste teavitamine;
  6) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja reovee väljaviimine eluruumist;
  7) eluruumi koristamine ja majapidamistoimingutel abistamine;
  8) voodiriiete vahetamine;
  9) riiete ja jalatsite hooldamine, pesupesemine või selle korraldamine väljaspool kodu.

  (4) Isikuabi osutamisel on teenuseosutaja ülesandeks:
  1) abistamine vähemalt kord nädalas üle keha pesemisel teenuse saaja kodus või pesemisvõimaluste puudumisel vastava teenuseosutaja juures;
  2) abistamine ja juhendamine hügieenitoimingutel, sh inkontinentsivahendite kasutamisel;
  3) potitooli tühjendamine ja pesemine;
  4) abistamine riietumisel;
  5) abistamine juuste harjamisel ja enese korrastamisel.

  (5) Teenuseosutaja korraldab järgmised lisatoimingud:
  1) teenuse saaja saatmine toidupoes, apteegis, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste saamisel, kalmistul, kultuuriüritustel või muudel vabaaja tegevustel;
  2) eluruumi suurpuhastus, akende pesemine, korrusmaja trepikodade koristamine, toalillede kastmine ja hooldamine;
  3) hoovi ja/või jalgtee puhastamine lumest ja liivatamine;
  4) abistamine koduloomade eest hoolitsemisel;
  5) suurema hooldusvajadusega teenuse saajate abistamine söömisel, joomisel ja hügieenitoimingutel.

  (6) Teenuseosutaja korraldab vastava väljaõppega töötajatega või teiste teenuseosutajatega järgmiste eritoimingute osutamise:
  1) küttekollete ja -süsteemide korrasoleku hindamine;
  2) remonditööde, aia- ja heakorratööde tegemine;
  3) puude lõhkumine ja riita ladumine;
  4) maniküüri-, pediküüri- või juuksuriteenus, habeme ajamine;
  5) nutikate järelevalvelahenduste ülesseadmine ja kasutamine;
  6) õendusabi toimingud (stoomikoti vahetamine, haavade ja lamatiste hooldus, silmatilkade panemisel abistamine, diabeedisüstide tegemine);
  7) vaimne ja hingeline tugi;
  8) elulõpu tugi ning lähedaste toetamine surma ja leinaga toimetulekul.

§ 8.   Hooldustöötaja ja piirkonna sotsiaalhooldustöötaja tegevuse alused

  (1) Hooldustöötaja ja piirkonna sotsiaalhooldustöötaja lähtuvad koduteenuse osutamisel töölepingust, ametijuhendist, teenust vajavale isikule koostatud hoolduskavast ning sotsiaalosakonna otsusest.

  (2) Teenuse osutamise aja (ka väljaspool tööaega, nädalavahetusel ja riigipühadel), sageduse ja kestuse märgib hooldustöötaja ja piirkonna sotsiaalhooldustöötaja Eco Fleet programmi rakendusega varustatud mobiiliseadmesse.

  (3) Hooldustöötaja ja piirkonna sotsiaalhooldustöötaja alluvad oma töös koduteenuse osutamise korraldamisel Jõgeva Valla Hoolekandekeskuses tegelevale sotsiaaltöö spetsialistile või tema asendajale.

  (4) Hooldustöötaja ja piirkonna sotsiaalhooldustöötaja võivad sõltuvalt teenust vajavate isikute vanusest, vaimsest ja füüsilisest seisundist ning abi osutamise ulatusest osutada koduteenust üldjuhul kuni 15-le isikule.

  (5) Hooldustöötaja ja piirkonna sotsiaalhooldustöötaja täidavad hooldatava külastamise kohta digitaalset päevikut, kuhu märgitakse kodukülastuse aeg, tehtud tegevused ja vajadusel koduteenuse saaja tervisliku seisundi lühikokkuvõte ning võtavad päevikusse koduteenust saanud isiku kinnituse.

§ 9.   Teenuse finantseerimine

  (1) Teenust vajav isik või tema seadusjärgne ülalpidaja tasub teenuste eest vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale ja sotsiaalosakonna otsusele kas ülekandega või sularahas vallavalitsuse kassasse.

  (2) Kui teenust vajava isiku ja tema seadusjärgse(te) ülalpidaja(te) majanduslik olukord ei võimalda teenust vajaval isikul teenust kasutada, siis sotsiaalosakond otsustab, kas ja millises suuruses teenuse taotleja koduteenuse eest tasumisest vabastatakse.

  (3) Teenuse hinnakirja kehtestab Jõgeva Vallavalitsus.

Priit Põdra
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json