Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskirja ja reklaamimaksu kehtestamine Loksa linnas muutmine

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.08.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.08.2020, 1

Välireklaami paigaldamise eeskirja ja reklaamimaksu kehtestamine Loksa linnas muutmine

Vastu võetud 30.07.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punktide 2 ja 3, § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõigete 1 ja 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõigete 1 ja 2, § 5 punkti 5 ja § 10 ning reklaamiseaduse § 2 lõike 1 punkti 3 ja lõike 2, § 13 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Loksa Linnavolikogu 01.11.2018 määrusesse nr 8 "Välireklaami paigaldamise eeskirja ja reklaamimaksu kehtestamine Loksa linnas" viiakse sisse järgmised muudatused:
  1) § 10 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
"(5) Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest on 0,35 eurot ööpäevas. Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest Tallinna, Rohuaia ja Posti tänaval ning nende tänavatega piirneval alal on 0,50 eurot ööpäevas."
  2) määruse lisa 1 „Taotlus reklaami paigaldusloa väljastamiseks“ asendatakse ja kinnitatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa  Taotlus reklaami paigaldusloa väljastamiseks

/otsingu_soovitused.json