EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskirja ja reklaamimaksu kehtestamine Loksa linnas

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.08.2020, 2

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Välireklaami paigaldamise eeskirja ja reklaamimaksu kehtestamine Loksa linnas

Vastu võetud 01.11.2018 nr 8
RT IV, 07.11.2018, 28
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.07.2020RT IV, 04.08.2020, 107.08.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punktide 2 ja 3, § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõigete 1 ja 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõigete 1 ja 2, § 5 punkti 5 ja § 10 ning reklaamiseaduse § 2 lõike 1 punkti 3 ja lõike 2, § 13 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse välireklaami (edaspidi reklaam) paigaldamisele esitatavad nõuded Loksa linnas ja kehtestatakse reklaamimaks.

§ 2.   Reklaami põhinõuded

  (1) Reklaami sisu, kujundus ja esitlusviis peavad olema sellised, mis üldsuse tavalise tähelepanu juures tagavad arusaamise, et tegemist on reklaamiga.

  (2) Reklaami paigaldamisel tuleb järgida reklaamiseadusest tulenevaid üldnõudeid, keeldusid ja piiranguid.

2. peatükk REKLAAMI PAIGALDAMINE 

§ 3.   Reklaami paigaldamise õigus

  Reklaami paigaldamise õiguslikuks aluseks Loksa linna haldusterritooriumil on Loksa Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt korraldusena väljastatav reklaami paigaldusluba (edaspidi paigaldusluba).

§ 4.   Paigaldusloa taotlus

  (1) Paigaldusloa saamiseks esitab reklaami paigaldaja linnavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1), millele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone või rajatise omaniku või volitatud isiku kirjalik nõusolek;
  2) reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  3) reklaami hoonele paigutamisel fassaadi joonis või foto koos paigalduskoha ja antud fassaadil olemasolevate reklaamide äranäitamisega ning reklaami kinnituskonstruktsioonide projekt;
  4) territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan, kus näidatakse paigaldatava reklaami asukoht;
  5) Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele reklaami paigaldamiseks;
  6) tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
  7) tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalik nõusolek liiklusvälise teabevahendi paigaldamiseks tee kaitsevööndisse.

  (2) Juhul, kui ettevõtja tegutseb Loksa linna omandis olevas ehitises ning soovib antud ehitisele paigaldada oma ärinime, tegevuskoha tähistust või oma registreeritud kaubamärki, peab ettevõtja linnavalitsusele kooskõlastuse saamiseks esitama vastavasisulise avalduse, millele on lisatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 välja toodud lisad. Kooskõlastuse andmise otsustab linnavalitsus.

§ 5.   Paigaldusloa väljaandmine ja väljaandmisest keeldumine

  (1) Linnavalitsus otsustab paigaldusloa väljastamise hiljemalt 15 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud taotluse registreerimisest. Paigaldusloa kehtivusaeg märgitakse loale.

  (2) Linnavalitsuse vastavasisulises korralduses märgitakse järgmised andmed:
  1) paigaldusloa taotleja (nimi, aadress, registrinumber/isikukood);
  2) reklaami asukoht;
  3) reklaami mõõdud;
  4) paigaldusloa tähtaeg;
  5) reklaamimaksu summa;
  6) vajadusel muud märkused.

  (3) Linnavalitsusel on õigus paigaldusloa väljastamisest keelduda, kui:
  1) kavandatud reklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
  2) kavandatud reklaam ei sobi hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega või on mõõtmetelt ja proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva linnaruumiga;
  3) paigaldusloa taotleja on esitanud valeandmeid;
  4) puuduvad nõutavad §-s 4 nimetatud nõusolekud ja kooskõlastused;
  5) paigaldusloa taotleja omab varasemaid võlgasid reklaamimaksu osas või on eelnevalt rikkunud määruses kehtestatud nõudeid;
  6) linnavalitsus ei pea ehitise või maa omanikuna vastava reklaami paigaldamist antud asukohta sobilikuks;
  7) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel või kaalukatel põhjustel.

§ 6.   Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  Linnavalitsusel on õigus enne tähtaja möödumist paigaldusluba kehtetuks tunnistada, kui paigaldusloa saaja:
  1) ei täida § 7 lõikes 2 nimetatud kohustusi;
  2) on paigaldusloa taotlemisel esitanud valeandmeid;
  3) ei ole reklaami paigaldanud 2 kuu jooksul arvates paigaldusloa väljaandmise kuupäevast;
  4) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 7.   Paigaldusloa saaja õigused ja kohustused

  (1) Paigaldusloa saajal on õigus igal ajal loobuda reklaami eksponeerimisest, teatades sellest linnavalitsusele, kui reklaami eksponeerimise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud.

  (2) Paigaldusloa saaja on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami vastavuses esitatud dokumentidele ja paigaldusloale;
  2) tagama reklaami korrektse väljanägemise. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam tuleb koheselt korrastada või eemaldada;
  3) tagama, et mobiilne reklaam ei takista jalakäijate ja sõidukite liiklemist;
  4) reklaami muutmisel paigaldusloa tähtaja jooksul esitama linnavalitsusele kooskõlastamiseks uue reklaami kavandi;
  5) reklaami maha võtma ja korrastama kasutuses olnud maa-ala või pinna hiljemalt kolme kalendripäeva jooksul pärast paigaldusloal märgitud lõpptähtpäeva;
  6) täitma pädevate ametiisikute ettekirjutusi ja nõudeid;
  7) reklaami paigaldamisel või selle ülevaloleku ajal tagama inimeste ja vara ohutuse.

3. peatükk REKLAAMIMAKS 

§ 8.   Reklaamimaksu objekt, maksja ja maksuhaldur

  (1) Reklaamimaksu objekt on reklaam, mis on paigaldatud Loksa linna haldusterritooriumile.

  (2) Reklaamimaksu maksja on reklaami paigaldaja.

  (3) Reklaamimaksu maksuhaldur on Loksa Linnavalitsus.

  (4) Linnavalitsuse raamatupidajad on volitatud rakendama reklaamimaksu kogumisel maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

§ 9.   Maksustatav reklaam ja maksuvabastus

  (1) Maksustamisele kuulub Loksa linna territooriumile paigaldatud reklaam, välja arvatud:
  1) reklaam pindalaga kuni 0,5 m2 (kaasa arvatud);
  2) reklaam hoone vaateaknal ja uksel;
  3) lasteaia, lastehoiu, üldharidus- ja huvikooli, teatri, kino, muuseumi, näituse, kultuuri-, spordi- ja heategevusliku ürituse reklaam;
  4) kultuuri-, spordi- ja heategevusliku ürituse toimumise kohas ja toimumise ajal selle ürituse sponsori reklaam;
  5) müügikoha hooajalise laienduse inventaril (varikatus, päevavari, piire, mööbel jms) ja hooajalise müügikoha kujunduses kasutatav reklaam;
  6) kinnistule, millel toimub ehitamine, ehitamise ajaks paigaldatud ehitustöid tegeva ettevõtja ja ehitustööde toetaja nimi või kaubamärk;
  7) seadusega reklaamimaksust vabastatud reklaam.

  (2) Reklaamina ei käsitata reklaamiseaduse § 2 lõikes 2 sätestatud teavet, tähistust ja märgistust.

  (3) Linnavalitsusel on õigus eespool nimetamata juhtudel ja maksumaksja poolt esitatud põhjendatud taotluse alusel anda maksusoodustusi või maksust vabastada.

§ 10.   Maksuperiood ja maksumäär

  (1) Maksustamisperiood on ajavahemik, mille jooksul on reklaam eksponeeritud.

  (2) Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise päeval ning lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

  (3) Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamiga kaetud pinna (reklaamipinna) 1 m2 maksumus ööpäevas. Kui reklaamipinna suurus on täisruutmeetrist erinev, ümardatakse reklaamipinna suurus ruutmeetritesse ühe komakohani.

  (4) Reklaamipinna suurus määratakse järgmiselt:
  1) tasapinnalise reklaami puhul reklaami pindalaga, mis on suunatud avalikkusele;
  2) ruumilise reklaami puhul objekti pinnalaotuse suuruse järgi.

  (5) Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest on 0,35 eurot ööpäevas. Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest Tallinna, Rohuaia ja Posti tänaval ning nende tänavatega piirneval alal on 0,50 eurot ööpäevas.
[RT IV, 04.08.2020, 1 - jõust. 07.08.2020]

  (6) Reklaamile, mida eksponeeritakse mobiilse rekonstruktsiooni vahendusel, kohaldatakse kahekordset maksumäära.

§ 11.   Maksudeklaratsioon

  (1) Maksumaksja on kohustatud esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni (lisa 2) reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval.

  (2) Maksudeklaratsioonis esitatakse järgmised andmed:
  1) maksudeklaratsiooni esitaja andmed (nimi, isiku- või registrikood, kontaktandmed);
  2) maksuperioodi andmed (alguse ja lõpu kuupäev);
  3) maksuobjekti andmed (reklaami asukoha aadress, reklaamipinna suurus, reklaami lühikirjeldus);
  4) reklaamimaksu tasumise tähtaeg ja tasumisele kuuluv maksusumma.

  (3) Maksudeklaratsioon esitatakse paberkandjal allkirjastatuna või digitaalallkirja seaduse kohaselt elektrooniliselt allkirjastatuna.

  (4) Maksumaksja teeb valiku, kas jagab maksuperioodi igakuisteks või kvartali intervallideks. Vastavalt tehtud valikule esitab maksumaksja maksudeklaratsiooni igakuiselt või kvartali kaupa, s.o 3 kuu kohta korraga. Iga järgneva intervalli kohta esitatakse maksudeklaratsioon intervalli 1. tööpäevaks. Maksusumma esimese ja viimase intervalli eest arvestatakse vastavalt tegelikule päevade arvule.

  (5) Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteatise.

4. peatükk VASTUTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 12.   Vastutus

  (1) Vastutus määruse rikkumise eest reklaami paigaldamise osas tuleneb reklaamiseadusest.

  (2) Vastutus määruse rikkumise eest reklaamimaksu osas tuleneb maksukorralduse seadusest ja kohalike maksude seadusest.

§ 13.   Järelevalve

  (1) Kontrolli reklaami paigaldamise üle teostab linnavalitsuse poolt volitatud ametnik.

  (2) Kontrolli reklaamimaksu laekumise üle teostavad linnavalitsuse raamatupidajad.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Määruse rakendamine

  (1) Reklaami paigaldusloa taotluse vorm kinnitatakse vastavalt lisale 1.

  (2) Reklaamimaksu deklaratsiooni vorm kinnitatakse vastavalt lisale 2.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (4) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2019. a.

Lisa 1 Taotlus reklaami paigaldusloa väljastamiseks
[RT IV, 04.08.2020, 1 - jõust. 07.08.2020]

Lisa 2 Reklaamimaksu deklaratsioon

/otsingu_soovitused.json