HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Toila Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu kinnitamise ning muutmise kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2012, 17

Toila Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu kinnitamise ning muutmise kord

Vastu võetud 23.03.2011 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Toila Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu kinnitamise ning muutmise kord. Asutuse struktuur käesoleva määruse mõistes on ametikohtade alluvussuhete skeem ning koosseis ametikohtade loetelu koos ametikohtade arvuga.

  (2) Toila Vallavalitsuse hallatavad asutused on: Toila Gümnaasium, Toila Muusika- ja Kunstikool, Toila Rahvaraamatukogu, Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus, Voka Lasteaed Naksitrallid ja Voka Rahvaraamatukogu (kõik koos asutus).

  (3) Asutused on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

§ 2.   Asutuse põhimääruse kehtestamine ja muutmine

  (1) Asutuse põhimääruse ja selle muudatused kehtestab volikogu.

  (2) Asutus koostab põhimääruse või selle muutmise projekti (edaspidi PM projekt) ning esitab vallavalitsusele. Haridusasutused esitavad nimetatud PM projekti koos hoolekogu, õppenõukogu ja õpilasesinduse arvamusega. Vallavalitsus vaatab PM projekti läbi 14 päeva jooksul, tehes vajadusel põhjendatud PM projekti muutmisettepanekud või annab kooskõlastuse. Muutmisettepanekud arutatakse läbi ja viiakse PM projekti sisse läbirääkimiste korras asutuse juhiga.

  (3) Vallavalitsuse poolt kooskõlastatud PM projekt esitatakse kooskõlastamiseks volikogu vastavale komisjonile (edaspidi komisjon). (lasteaed, gümnaasium, huvikool - haridus- ja sotsiaalkomisjonile; raamatukogud ning spordi- ja kultuurikeskus – kultuuri- ja spordikomisjonile).

  (4) Komisjonil on õigus teha esitatud projekti parandus- ja/või täiendusettepanekuid, esitades need PM projekti esitanud asutusele ja vallavalitsusele kirjalikult 14 päeva jooksul alates PM projekti esitamisest komisjonile. Asutus esitab nädala jooksul seisukohad komisjoni ettepanekute suhtes ettepanekud teinud komisjonile ja vallavalitsusele. PM projekti muutmisettepanekud arutatakse ja viiakse sisse vastavasse eelnõusse asutuse juhiga läbi läbirääkimiste korras.

  (5) Kui vallavalitsus ja komisjon ei esita ettepanekuid projekti kohta ettenähtud aja jooksul, loetakse esitatud põhimääruse kehtestamise või muutmise projekt nende poolt kooskõlastatuks.

  (6) Otsuse eelnõu põhimääruse kehtestamiseks või muutmiseks valmistab ette ja esitab volikogule vallavalitsus.

§ 3.   Asutuse struktuuri kinnitamine ning muutmine

  (1) Asutuse struktuuri kinnitab vallavalitsus asutuse juhi ettepanekul.

  (2) Struktuuriüksuse loomine või likvideerimine vormistatakse põhimääruse muudatusena käesoleva määrusega kehtestatud korras.

  (3) Asutuse struktuuri muutmine toimub samas korras kinnitamisega.

§ 4.   Asutuse koosseisu kinnitamine ning muutmine

  (1) Asutuse koosseisu kinnitab vallavalitsus, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asutuse osas.

  (2) Voka Lasteaia Naksitrallid koosseisu määrab ja muudab direktor vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lõikele 1. Koosseisu määramise või muutmise käskkirja ärakiri esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 14 päeva jooksul.

  (3) Asutuse juhi ettepaneku koosseisu kinnitamiseks vaatab vallavalitsus läbi 14 päeva jooksul.

  (4) Koosseisu muutmise ettepanekus esitatakse valitsusele ka põhjendused koosseisu vähendamiseks või suurendamiseks ning muudatused vallaeelarve personalikulude osas.

  (5) Koosseisu suurendamisel eelarveaasta jooksul esitab asutuse juht koos taotlusega seletuskirja, milles näitab ära vahendid, millest kaetakse täiendava koosseisu personalikulu.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määruse jõustumisest 14 päeva jooksul esitab asutuse juht vallavalitsusele ettepaneku asutuse
struktuuri kinnitamiseks ja ärakirja viimasest asutuse koosseisu kinnitamise ja muutmise dokumendist, mille alusel vallavalitsus kinnitab asutuse struktuuri ja koosseisu.
Vallavalitsuse poolt ei kinnitata käesoleva määruse § 4 lõikes 2 nimetatud asutuse koosseisu.

  (2) Määruse jõustumisel tunnistada kehtetuks Toila Vallavolikogu 21. detsembri 2005.a. määrus nr 6 “Toila Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu kinnitamise ning muutmise kord”.

  (3) Määrus jõustub 28.märtsil 2011.a.

Kalle Lehismets
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json