HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Voka Lasteaed Naksitrallid põhimäärus

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2012, 31

Voka Lasteaed Naksitrallid põhimäärus

Vastu võetud 20.04.2011 nr 22

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 ja Toila Vallavolikogu 23.03.2011.a. Määruse nr 20 „Toila Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu kinnitamise ning muutmise kord“ § 2 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Õiguslik seisund ja haldusala

 (1) Voka Lasteaed Naksitrallid (edaspidi lasteaed) on Toila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav koolieelne munitsipaalõppeasutus.

 (2) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Toila vald.

 (3) Lasteaed asub aadressil Männiku 2, Voka 41701, Toila vald.

 (4) Lasteaial on oma eelarve.

 (5) Lasteaial on oma nimega pitsat, dokumendiplank ja oma tunnussümboolika.

 (6) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korraldamise seadusest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Lasteaia liik ja struktuur

 (1) Lasteaia õppekeeleks on eesti keel.

 (2) Lasteaed on õppeasutus 1–7 aastastele lastele.

 (3) Lasteaiarühmad moodustatakse vastavalt lasteaia nimekirja registreeritud laste arvule.

 (4) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

 (5) Rühma registreeritud laste arv lasteasutuses on järgmine:
 1) sõimerühmas kuni 14 last;
 2) lasteaiarühmas kuni 20 last;
 3) liitrühmas kuni 18 last.

 (6) Kui vanuserühm on arvuliselt komplekteeritud, siis lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni 2 lapse võrra, lasteaiarühmas kuni 4 lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

 (7) Lapse üleviimine ühest rühmast teise toimub lapsevanema ja direktori kokkuleppel.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED, ARENGUKAVA 

§ 3.  Eesmärgid ja ülesanded

 (1) Lasteaia tegevuse eesmärgiks on võimaldada lastele hoidu ja alushariduse omandamist alates esimesest eluaastast kuni koolikohustuse tekkimiseni.

 (2) Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
 1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
 2) hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

 (3) Lasteaed:
 1) teeb lapse igakülgse arendamise korraldamisel koostööd vanemate, vallavalitsuse, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitsespetsialistide, teiste haridusasutuste ja muude organisatsioonidega;
loob töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste rakendamiseks ja täiendamiseks.

§ 4.  Arengukava

 (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga arengukava, mis lähtub Toila valla arengukavadest.

 (2) Arengukavas määratakse:
 1) lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
 2) tegevuskava kolmeks aastaks, mille koostamisel arvestatakse lasteaia sisehindamise aruandes väljatoodud lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega;

 (3) Arengukava avalikustatakse seaduses sätestatud korras.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 5.  Õppeaasta

  Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise aasta 31. augustini.

§ 6.  Õppekava

 (1) Lasteaed töötab haridus- ja teadusministri poolt väljastatud koolitusloa alusel.

 (2) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (3) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (4) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

§ 7.  Õppe- ja kasvatuskorraldus

 (1) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava, kodukandi kultuurilist ning looduslikku omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

 (2) Lasteaed võimaldab lastele logopeedilist abi.

 (3) Lasteaia ja kodu koostöö korraldamiseks toimuvad lasteaia rühma lastevanemate koosolekud, vajadusel vanemate üldkoosolekud ning lapse, õpetaja ja vanema vahelised vestlused lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks.

 (4) Lasteaed tagab lapse lasteasutuses viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse ning edendamise vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.

§ 8.  Sisehindamine

 (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteasutuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava tegevuskava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse lasteaia sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

 (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab lasteaia direktor.

 (3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse hoolekoguga ja vallavalitsusega ning aruande kinnitab lasteaia direktor.

§ 9.  Lasteaia õppekavaväline tegevus

 (1) Õppekavaväline tegevus on huviringi(de) ja õppekavas sätestatud laste üldpädevuste omandamist toetavate tegevuste korraldamine ning erinevate koostöö- ja arendusprojektide rakendamine.

 (2) Huviring(id) on lastele üldjuhul tasuta.

 (3) Lasteaia juures võivad tegutseda ringid jm. tegevuse vormid, mis toetavad lapse arengut ja lapsevanemat kasvatusküsimustes ja on lapsevanemale tasulised. Tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

 (4) Lasteaed võib oma põhitegevust kahjustamata tegeleda õppekavaväliste tasuliste koolituste, kursuste, kontsertide jm korraldamisega sh toitlustamise, kirjastamise ja ruumide rentimisega. Tasuliste teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

4. peatükk LASTE NING VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 10.  Laste õigused

  Lastel on õigus lasteaias vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 11.  Vanemate õigused

  Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa
nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
 4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
 5) osaleda lasteaia töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks volitatud vanemate kaudu;
 6) kasvatamist, õpetamist jm puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda pedagoogide, hoolekogu või direktori poole;
 7) vastavalt vajadusele abistada lasteaeda.

§ 12.  Vanemate kohustused

  Vanemad on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 3) informeerima koheselt lapse haigestumisest või kodusest karantiinist, samuti puudumisest muudel põhjustel kolmel või enamal päeval rühma õpetajaid või juhtkonda;
 4) tasuma õigeaegselt lasteaia osalustasu ja toidukulu vastavalt vallavalitsuse raamatupidamise poolt esitatud arvetele;
 5) pidama kinni lasteaia headest tavadest.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 13.  Direktor

 (1) Lasteaia direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

 (2) Direktoril on seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks õigus teha tehinguid lasteasutuse varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

 (3) Direktor kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (4) Direktor peab kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate eelarveaasta õppe- ja kasvatustegevusest, terviseedendamisest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest. Samuti peab koheselt teatama kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutusest.

 (5) Direktori äraolekul asendab teda vallavanema käskkirjaga määratud isik.

 (6) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

 (7) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem.

§ 14.  Pedagoogiline nõukogu

 (1) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

 (2) Pedagoogilise nõukogu tööd juhib lasteaia direktor.

 (3) Pedagoogilise nõukogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku lasteaia direktor vähemalt üks kord kahe kuu jooksul, vajadusel ka tihedamini. Koosoleku käik ja otsus(ed) protokollitakse.

 (4) Iga pedagoogilise nõukogu liige on kohustatud viibima nõukogu koosolekul, võtma aktiivselt osa arutatavate küsimuste ettevalmistamisest ja nõukogu tööst ning täitma õigeaegselt ja täpselt vastuvõetud otsuseid.

§ 15.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

 (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja(d), iga rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse esindaja.

 (3) Õpetajate esindaja valitakse hoolekogusse pedagoogilise nõukogu poolt.

 (4) Rühma vanemate esindaja valitakse rühma vanemate koosoleku poolt.

 (5) Vallavalitsuse esindaja nimetatakse hoolekogusse vallavalitsuse poolt.

 (6) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks kahe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

 (7) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

 (8) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 (9) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata:
 1) otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks valikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja;
 2) hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
 3) hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär.

 (10) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmed, sh. esimees või aseesimees.

 (11) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (12) Hoolekogu :
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) osaleb lasteaia arengukava eelnõu koostamise protsessis ja kiidab heaks arengukava enne selle vallavalitsuses kinnitamist;
 3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
 4) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 5) esitab seisukohavõtu lasteaia sisehindamise aruande kohta;
 6) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 7) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 8) otsustab lapse toidukulu päevamaksumusele;
 9) otsustab teisi seaduse või volikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (13) Hoolekogu koosseisu volituste kestus on vähemalt üks õppeaasta.

6. peatükk LASTEAIA TÖÖTAJAD 

§ 16.  Lasteaia töötajad

  Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on:
 1) pedagoogid: direktor, õppealajuhataja, õpetajad, muusika- ja liikumisõpetaja, logopeed;
 2) tervishoiutöötaja;
 3) õpetaja abid;
 4) lasteaia majandamist toetavad töötajad.

§ 17.  Personali koosseisu määramine ja töölepingute sõlmimine

 (1) Lasteaia personali koosseisu määrab lasteasutuse direktor, arvestades õigusaktides kehtestatud nõudeid.

 (2) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab, ütleb üles lasteaia direktor vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

§ 18.  Konkursi korraldamine

  Lasteaia pedagoogilise personali vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi.

§ 19.  Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

 (1) Personali ülesanded ja vastutus, kohustused ja õigused määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, töökorralduse reeglitega, ametijuhendiga, töölepinguga jt töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

 (2) Töökorralduse reeglid kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga ja teeb selle töötajatele teatavaks töötaja tööle asudes.

 (3) Pedagoogid:
 1) loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega hoolitsedes laste elu ja tervise eest lasteaias.
 2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.
 3) Õpetajate ning eripedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja korra kinnitab haridusminister määrusega.

 (4) Õppealajuhataja:
 1) jälgib ja juhendab õppe- ja kasvatustööd lasteaias, nõustab nii õpetajaid kui ka lastevanemaid pedagoogilistes probleemides ning vastutab kogu pedagoogilise töö õige korraldamise ja sujumise eest.

 (5) Tervishoiutöötaja:
 1) jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;
 2) koostab sotsiaalministri määrusega lasteaia päevakavale kehtestatud nõuetele vastava asutuse päevakava, mille kinnitab direktor;
 3) kontrollib laste toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele;
 4) nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

 (6) Muud töötajad:
 1) tagavad lasteaia majandusliku teenindamise, pedagoogide abistamise ja häireteta töö;
 2) tagavad laste tervisliku ning häireteta toitlustamise.

 (7) Personalil:
 1) on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.
 2) personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö- või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.
 3) Personal tagab asutuse vara säilimise, selle taastamise ja täiendamise ning sihipärase kasutamise.
 4) Personal jälgib lasteaia territooriumi, ruumide, sisseseade seisukorda, töökaitse- ja tuleohutusvahendite korrasolekut, rakendab abinõusid nende õigeaegseks remondiks.

7. peatükk LASTEAIA MAJANDAMINE JA FINANTSEERIMINE 

§ 20.  Rahalised vahendid

 (1) Lasteaia rahastamine toimub vallaeelarve ja riigieelarve vahenditest; vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest; tasulistest teenustest saadud tulust ja õppekava toetavate tegevuste (projektitegevus) tulust.

 (2) Lasteaed võib vastu võtta eraldisi sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ning üksikisikutelt.

 (3) Lasteaia eelarve projekti kiidavad heaks hoolekogu ning vall avalitsus ning eelarve kinnitab volikogu.

§ 21.   Aruandlus

 (1) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

 (2) Lasteaia raamatupidamist peab vallavalitsus.

8. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 22.  Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteasutuse põhimääruse kehtestamine ja muutmine toimub vallavolikogu poolt sätestatud korras.

§ 23.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Toila Vallavolikogu 15. septembri 1999.a. määrus nr 17 „Lasteaedade põhimääruse ja teeninduspiirkonna kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 24.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 23. aprillil 2011.a

Kalle Lehismets
Volikogu esimees