Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Välgi raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2012, 43

Välgi raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 29.01.2009 nr 7

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõige 1 punkt 34 ning "Rahvaraamatukogu seaduse" § 6 lõige 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Välgi raamatukogu (edaspidi "raamatukogu") on Vara valla hallatav asutus, mis tegutseb Vara valla varal ja mille asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Vara vallavolikogu (edaspidi "vallavolikogu").

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Välgi raamatukogu ja asukoht ning postiaadress on:

  (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, teistest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Raamatukogu põhimääruse ning selle muudatused ja täiendused kinnitab vallavolikogu.

  (5) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

  (6) Raamatukogul on oma eelarve ja pitsat.

§ 2.   Raamatukogu eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu:
  1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks arvuti kasutamise võimaldamine) Vara valla elanikele, ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, raamatukogu kasutamise eeskirjale ja teistele õigusaktidele;
  2) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jne). Eriteenuste eest võetakse tasu, mille suuruse kinnitab Vara vallavalitsus (edaspidi ”vallavalitsus”);
  3) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
  4) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudes puuduvad teavikud teistest raamatukogudest;
  5) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
  6) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
  7) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;
  8) korraldab näitusi ja muid üritusi;
  9) kooskõlastab oma tegevuse teiste valla raamatukogude ja kultuuriasutustega.

§ 3.   Raamatukogu vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu kasutuses on Vara valla vara, mida ta valdab ja kasutab asutuse ülesannete täitmiseks vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale.

  (2) Raamatukogul on oma alaeelarve Vara valla eelarves.

  (3) Ettepanekud alaeelarve eelnõu kohta esitab raamatukogu vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale.

  (4) Raamatukogu tulud moodustuvad:
  1) valla eelarvest eraldatud vahenditest;
  2) Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest eraldatavast toetusest;
  3) annetustest ja sponsorlusest;
  4) fondide ja sihtkapitalide eraldistest;
  5) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  6) muudest laekumistest.

  (5) Raamatukogu kulud on:
  1) personalikulu;
  2) teavikute soetamise kulud;
  3) majandamiskulud.

  (6) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 4.   Raamatukogu tegevuse korraldamine

  (1) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (2) Juhatajal peab olema vastavalt ametikoha kvalifikatsiooninõuetele raamatukogunduslik kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kolmas aste.

  (3) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse Eesti Vabariigi Töölepinguseaduse ja teiste tööõigusaktidega.

  (4) Raamatukogu tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab juhatajat raamatukogu nõukogu.

  (5) Raamatukogu teenindus tagatakse raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastavate töötajate ja muu personaliga.

§ 5.   Juhataja

  (1) Tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise.

  (2) Vastutab raamatukogu tegevuses seaduslikkuse järgimise eest ning raamatukogu kasutusse antud vallavara säilimise ja õiguspärase kasutamise eest.

  (3) Tegutseb raamatukogu nimel erivolitusteta, esindab raamatukogu suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

  (4) Annab välja käskkirju raamatukogu töö korraldamiseks.

  (5) Teeb ettepanekuid vallavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks raamatukogu põhimääruses.

  (6) Annab vähemalt kord aastas vallavalitsusele aru raamatukogu tegevuse kohta.

  (7) Täidab teisi temaga sõlmitud töölepingust ja töökorraldusjuhendist tulenevaid kohustusi.

§ 6.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse kolmeliikmeline raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu).

  (2) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus raamatukogu juhataja ettepanekul kolmeks aastaks.

  (3) Oma liikmete hulgast valib nõukogu esimehe, asetäitja ja sekretäri.

  (4) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

  (5) Nõukogu töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 3 korda aastas.

  (6) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal 2/3 liikmetest. Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega.

  (7) Nõukogu pädevuses on:
  1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja väljatöötamisel osalemine;
  2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukava kohta;
  3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

  (8) Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu juhataja.

§ 7.   Kontroll

  (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostatakse Vara valla põhimääruses ja muudes õigusaktides ettenähtud korras.

  (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finantseeritud summade kohta.

§ 8.   Kogud, teenindus, lugeja

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

  (3) valiku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töötajad on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 9.   Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 10.   Määruse jõustumine

  (1) Vara vallavolikogu määrus 22.12.2005 nr 12 “Raamatukogude põhimääruste, raamatukogu kasutamise eeskirjade, avaliku internetipunkti kasutamise eeskirjade ja raamatukogude nõukogude kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 02. veebruaril 2009. a.

Tarmo Leini
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json