Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Ülenurme valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2012, 52

Ülenurme valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 22.05.2007 nr 13
jõustumine 25.05.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.200828.06.2008
28.04.200930.04.2009

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36¹ alusel ning kooskõlas looduskaitseseaduse § 45, teeseaduse § 2, § 3, § 14, § 25 lg 1, 3 ja 7 ning ehitusseaduse § 29 lg 1 p 4.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Heakorraeeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab heakorra nõuded Ülenurme vallas.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile isikutele, kes viibivad ja/või tegutsevad Ülenurme valla territooriumil ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Ülenurme valla jäätmehoolduseeskirjaga, Ülenurme valla kaevetööde eeskirjaga ja Ülenurme valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisted järgmises tähenduses:
  1) omanik - kinnistu omanik. Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud ka omaniku poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  2) kinnistu - kinnistatud maatükk koos selle oluliste osadega. Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus;
  3) avalik koht – üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa;
  4) puhastusala- kinnistu ja sellega külgneva tee vahel olev ala;
  5) kõnnitee - jalakäijate liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee;
  6) avalikult kasutatav tee - riigimaantee, kohalik tee, üldiseks või kohalikuks liiklemiseks ettenähtud talitee ning avalikult kasutatav eratee;
  7) heakorratööd - tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, puude ja põõsaste okste kärpimine ning mahalangenud puulehtede vms. koristamine;
  8) eriolukord - ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine;
  9) illegaalne grafiti – omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele kantud kritseldused ja joonised;
  10) romusõiduk - sõiduk, millele puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivad ümbruskonna esteetilist väljanägemist või rikub ümbruskonna puhtust ja heakorda;
  11) tuleohtlik aeg - metsa ja muu taimestikuga kaetud alal algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ning teavitab sellest avalikkust;
  12) tuleohtlik ala – metsa ja muu taimestikuga nagu kuluheinaga, tuleohtliku põõsastikuga (kadakas), poolpõõsastikuga (kanarbik, sookail,põõsasmaran) ja kuivanud rooga kaetud ala ning turbapinnasega ala.

2. peatükk Heakorranõuded 

§ 3.   Üldkasutatava territooriumi heakorrastamine

  Ülenurme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) kohustus on tagada :
  1) kohalike maanteede, teede, tänavate, väljakute, parkide, haljasalade ja muude üldkasutatavate territooriumide korrashoid ning teehoiutööde läbiviimine, sõlmides selleks vastavaid lepinguid, tehes ettekirjutusi ja määrates kohustusi, mis tulenevad kehtivatest õigusaktidest või käesolevast eeskirjast;
  2) liiklusmärkide ja eestikeelsete tänavasiltide paigaldamise ja korrashoiu;
  3) juurdepääsu ja korrasoleku kindlustamine üldkasutatavatel territooriumitel asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele.

§ 4.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid st fassaadielemendid peavad olema terved ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektiga;
  3) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal;
  4) regulaarselt puhastama ja hoidma korras sadeveekraavid ning truubid, kui eelnimetatud jäävad tema puhastusala või kinnistu piiresse;
  5) tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja heina (lubatud maksimaalne kõrgus 20 cm), pügama hekki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire või varjavad liiklusmärke, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust. Kasutuselt väljasolevad põllumajandusmaad tuleb niita kaks korda aastas 15.juuniks ja 30.septembriks;
[ Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 26.06.2008 määrusega nr 16 - jõust.28.06.2008]
  6) kindlustama oma territooriumil asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele vaba juurdepääsu;
  7) tagama prügi regulaarse äraveo, sõlmides selle kohta prügiveolepingu ning nõudmisel esitama prügiveolepingu või maksedokumendi pädevale isikule;
  8) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise. Omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni;
  9) kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms.
Lammutama lagunenud hooned, samuti ehitusloata ehitatud hooned vallavalitsuse ettekirjutusel määratud ajaks;
  10) hoidma korras erateed (teostama talvisel ajal lume- ja libedusetõrjet) tagamaks juurdepääsu operatiivteenistusele;
  11) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile;
  12) kinnitama hoone tänavapoolse seina või kinnistu piirde külge nähtavale kohale sildi hoone numbriga ning tagama selle nähtavuse;
  13) hoidma tahket kütust, ehitusmaterjali jmt. korralikult ladustatult ainult krundi piires tagapool ehitusjoont. Erandkorras on lubatud tahke kütuse jmt. mahalaadimine üldkasutatavale ja ja ühiskasutatavale territooriumile tingimusel, et materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul.

§ 5.   Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
  1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
  2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras vallavalitsuse loa alusel;
  4) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud haljastuse objekti lähiümbruses ning vedama ära ehitusjäätmed.

§ 6.   Tehnorajatise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnorajatise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnorajatise;
  2) hoidma tehnorajatise seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnorajatise kohal, kusjuures kaevuluuk peab olema teekattega ühes teepinnas.

§ 7.   Kauplemise või toitlustamisega tegelevate isikute kohustused

  Müügikoha (kauplus, kiosk, paviljon, haagis, lett) ja toitlustusasutuse omanik on kohustatud:
  1) hoidma pidevalt müügi- ja toitlustuskoha ümbruse puhtana;
  2) paigaldama müügi- ja toitlustuskoha juurde vajalikul hulgal prügikaste või -urne ja organiseerima nende tühjendamise.

§ 8.   Põllumajandusloomade ja –lindude pidaja kohustused

  Põllumajandusloomade ja – lindude pidaja on kohustatud:
  1) tagama loomapidamishoonete vastavuse sanitaarnõuetele, hoonete ümbrus peab olema korrastatud ja söödad korralikult paigutatud;
  2) ehitama väetiste hoiukohad selliselt, et oleks välditud kemikaalide sattumine veekogudesse;
  3) vältima keskkonnareostust ja kohe komposteerima tekkiva sõnniku;
  4) oma loomad väljaspool pidamiskohta alati kinni hoidma;
  5) rakendama kõiki abinõusid vältimaks loomade sattumist väljapoole aedikuid.
  6) teedele sattunud pori, sõnniku, prahi jms. kohese koristamise.

§ 9.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid, päevalilleseemeneid jms., määrida ja kritseldada või joonistada hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooni ehitisele vms või kahjustada neid muul viisil;
  2) kahjustada või lõhkuda pargi- või muud avalikku kohta paigaldataud inventari (prügikasti, lillevaasi, pinki, valgustit vms);
  3) kahjustada haljasala, murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada või hävitada puid ja põõsaid. Rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  4) parkida mootorsõidukit ja/või haagist haljasalal selle haljasala omaniku või haldaja loata;
  5) parkida romusõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal või kinnistu tänavaäärse õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema maavaldaja luba;
  6) lasta olme- või heitvett sadevete kraavi või kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil. Sadevete kraavi kinniajamine, paigutamine/sulgemine torusse ilma vee- ettevõtja kooskõlastuseta on keelatud;
  7) ujuda ja supelda selleks mitteettenähtud kohas;
  8) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedusetõrjeks kõnni- või pargiteel;
  9) lükata lund sõiduteele;
  10) kloppida riideid ja vaipu korterelamu rõdul ja aknal, kuivatada pesu rõdu või lodza piirdest kõrgemal;
  11) telkida ja/või ööbida haljasaladel ning parkides jm selleks mitteettenähtud kohas;
  12) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;
  13) illegaalse grafiti tegemine.

3. peatükk Tuleohutusnõuded heakorra tagamiseks  

§ 10.   Tuleohtlikul ajal tuleohutusnõuete täitmist tagavad keelud

  (1) Tuleohtlikul ajal on metsa ja muu taimestikuga kaetud alal keelatud:
  1) kulu põletamine;
  2) rohket suitsu tekitava risu, põhu jms. põletamine;
  3) suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;
  4) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
  5) raiejäätmete põletamine;
  6) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.
  7) metsade sulgemisel metsa kasutamine ja võõras metsas viibimine.
[Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 28.04.2009 määrusega nr 5 - jõust. 30.04.2009]

  (2) Maaomaniku või -valdaja õigused ja kohustused tuleohu ennetamisel on kehtestatud keskkonnaministri 1.08.2008 määrusega nr 37 "Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded".
[Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 28.04.2009 määrusega nr 5 - jõust. 30.04.2009]

§ 11.   Ohutusnõuded lõkke tegemisel

  (1) Lõkke tegemisel tuleb tagada ohutu vahemaa hooneteni ja metsani. Lõket tohib teha hoonetest vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast vähemalt 30 meetri kaugusel;

  (2) Põlevat lõket ei tohi mitte mingil juhul jätta järelevalveta. Käeulatusse tuleb varuda esmased kustutusvahendid (tulekustuti, ämber veega, kustutusluuad, märjad oksad). Lõkkease tuleb uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada.

  (3) Lõkke tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust (lubatud tuule tugevus kuni 1,5 m/s) ja suunda. Lõkkease ümbritseda mittesüttiva pinnasega (muld, liiv, savi). Arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega.

  (4) Lõkke tegemisel on oluline jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ega liiklust.

  (5) Avaliku lõkke tegemiseks peab omama selleks vallavalitsuse luba. Avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel.

4. peatükk Vastutus 

§ 12.   Heakorra eeskirja rikkumine

  Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

§ 13.   Väärtegude menetlejad

  Paragrahvis 12 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66(4) lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 14.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Keskkonnainspektsioon ja vallavalitsus vastavalt oma pädevusele.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 15. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 25.mail 2007.a.

/otsingu_soovitused.json