HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vastseliina lasteaeda laste vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Vastseliina lasteaeda laste vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise kord - sisukord
Väljaandja:Vastseliina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2014, 2

Vastseliina lasteaeda laste vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Vastu võetud 28.08.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Vastseliina valla lasteaeda lapse vastuvõtmise ja lapse lasteaiast väljaarvamise kord (edaspidi kord) sätestab nõuded Vastseliina valla koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) lapse vastuvõtmiseks ja lasteaiast väljaarvamiseks.

§ 2.  Lasteaeda vastuvõtmine

 (1) Lasteaeda võetakse teeninduspiirkonnast lähtuvalt rahvastikuregistri andmetel Vastseliina vallas elav laps.

 (2) Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras samas vallas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi.

 (3) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor.

 (4) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile hiljemalt lapse vastuvõtu aasta 30. aprilliks vormikohase avalduse, milles märgitakse:
 1) lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood ja lapse kodune aadress
 2) lapse ema ees- ja perekonnanimi, telefon;
 3) lapse isa ees- ja perekonnanimi, telefon;
 4) lapse lasteasutusse vastuvõtmise soovitud aeg.

 (5) Avaldused registreerib lasteaia direktor nende laekumise järjekorras. Hiljemalt 15. maiks teatab lasteaia direktor lapsevanemale kirjalikult lapse lasteaia nimekirja kandmisest.

 (6) Kui lapsevanem on esitanud taotluse mitmele lasteasutusele, peab ta hiljemalt 1. juuniks otsustama, millist lasteaeda ta eelistab.

 (7) Lasteaia direktor komplekteerib ja kinnitab lasteaia rühmad 10. septembriks. Lasteaia direktor esitab lasteaeda võetud laste nimekirja Vastseliina Vallavalitsusele ühe nädala jooksul alates selle kinnitamisest.

 (8) Kui lapsevanema poolt soovitud lasteaia puuduvad vabad kohad, jääb tema laps koha taotlejate järjekorda, mis on koostatud taotluse ajalise esitamise põhjal.

 (9) Kohtade vabanemisest teatab lasteaia direktor taotluse esitanud lapsevanemale kirjalikult. Vabad kohad täidetakse kahe (2) nädala jooksul. Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi lasteaeda kogu õppeaasta kestel.

 (10) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel on lapsevanemal õigustutvuda lasteaia põhimäärusega ning saada teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

 (11) Lapse lasteaeda vastuvõtmise vormistab lasteaia direktor käskkirjaga.

§ 3.  Lapse lasteaiast väljaarvamine

 (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on:
 1) lapsevanema kirjalik avaldus;
 2) kooliminek.

 (2) Lapse lasteaiast väljaarvamise lauseks on vanema kirjalik avaldus, mis esitatakse lasteaia direktorile hiljemalt üks (1) nädal enne eeldatavat lapse lasteaiast väljaarvamise aega. Avaldust ei pea esitama, kui laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja põhjusel, et ta asub koolikohustust täitma.

 (3) Lapse võib lasteaia direktor ühepoolse otsuse alusel lasteaiast välja arvata kui:
 1) lapsevanema on pikaajaliselt (üle kahe kuu) jätnud lasteaia osalus- ja toitlustustasu maksmata;
 2) laps on lasteaiast põhjuseta puudunud rohkem kui üks (1) kuu järjest. Põhjuseta puudumiseks loetakse puudumist, millest ei ole eelnevalt lasteasutust teavitatud;
 3) väljaspool Vastseliina valda püsivalt elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale lasteaia kulude katmises ning ei ole 3 kuu jooksul tasunud Vastseliina Vallavalitsuse poolt esitatud arvet;

 (4) Lapse lasteaiast väljaarvamise vormistab lasteaia direktor käskkirjaga.

§ 4.  Rakendussätted

  Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2014.a.

Raul Tohv
Vallavanem

Piret Otsatalu
Vallasekretär