Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Rapla valla omandis olevate teede teehoiu kord

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2014, 4

Rapla valla omandis olevate teede teehoiu kord

Vastu võetud 28.08.2014 nr 19

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ paragrahvi 6 lõike 1 ning “Teeseaduse“ paragrahvi 14, paragrahvi 25 lõike 3 ja paragrahvi 37 lõike 1 alusel.

§ 1.   Korra eesmärk

  Rapla valla omandis olevate teede teehoiu kord (edaspidi kord) sätestab valla teede teehoiu üldised tingimused. Teehoiuga seotud üksikküsimused lahendatakse valla õigusaktiga või huvitatud isikuga sõlmitud lepinguga.

§ 2.   Teehoiu sisu ja korraldus

  (1) Käesolevas korras käsitletakse teena maanteed, tänavat, metsateed, jalgteed ja jalgrattateed või muud sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatavat rajatist, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis.

  (2) Rapla valla (edaspidi vald) omandis olevate teede teehoiuna käsitletakse teetööde kavandamist, teede projekteerimist, ehitamist ja remontimist, teede ja teekaitsevööndi hooldamist, teekasutuse korraldamist ning tee haldamisega seotud muud tegevust.

  (3) Teetööks nimetatakse käesolevas määruses tee ehitamist, remontimist ja hooldust.

  (4) Teehoidu korraldab ning loob tingimused ohutuks liiklemiseks Rapla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.   Valla teehoiukava

  (1) Vallavalitsus koostab valla teehoiukava, mis on valla arengukava osa, viieks aastaks.

  (2) Teehoiukava projekt esitatakse menetlemiseks volikogu majanduskomisjonile, kes suunab selle vallavolikogule kinnitamiseks.

  (3) Teehoiukava vaatab volikogu üle igal aastal enne vallaeelarve vastuvõtmist ning vajadusel teeb selles muudatusi ja täiendusi.

  (4) Teehoiukava peab sisaldama ehitus- ja remondiprojektide objektide nimekirja, kavandatavaid töid ning teehoiu rahastamise arvestust rahastamisallikate ja aastate lõikes.

  (5) Teetööd rahastatakse valla- ja riigieelarvest või muudest allikatest.

  (6) Teede ja talitee seisundi kohta esitatavad nõuded reguleeritakse vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määrusele nr 45 “Tee seisundinõuded“.

§ 4.   Teetööde tegija

  (1) Vallavalitsus viib teetööde tegija leidmiseks läbi hanke kooskõlas “Riigihangete seaduse“ ja Rapla valla hankekorraga.

  (2) Teetööde teostamiseks sõlmib vald teetöö tegijaga vastava lepingu.

§ 5.   Teetööde ajal ohutuse tagamine

  Teetööde teostamise ajal peab vald tagama tiheda ja tulemusliku koostöö tööde tegijaga eesmärgiga vältida liiklejatele liigseid või asjatuid piiranguid. Teetööde ajal tagab liiklusohutuse teetöö tegija.

§ 6.   Huvitatud isiku osalemine teetööde rahastamises

  Juhul kui mingi tee või teeosa teehoius on huvitatud isik valmis osalema rahastamises, siis võib volikogu võimaluse korral otsustada vastava teetöö teostamise väljaspool teehoiukavas märgitud tähtaega. Küsimuse otsustamisel peab jälgima põhimõtet, et vastav teehoiutöö ei ohustaks oluliselt teehoiukavas märgitud teiste tööde teostamise tähtaegu või kvaliteeti.

§ 7.   Huvitatud isikuga rahastamise lepingu sõlmimine

  Huvitatud isiku osalemiseks teehoiu rahastamises sõlmitakse vastav leping. Lepingu muude tingimuste kõrval tuleb sätestada, et vastava tee või teeosa kasutamises ei anta huvitatud isiku kasuks mingeid soodustusi või hüvesid võrreldes teiste tee kasutajatega.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rapla Vallavolikogu 31. mai 2007. a määrus nr 17 “Rapla valla omandis olevate teede teehoiu kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Lukk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json