Rahandus ja eelarveMaksud

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Maamaksu toetuse suurus ja andmise kord

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2014, 10

Maamaksu toetuse suurus ja andmise kord

Vastu võetud 28.08.2014 nr 16
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Maamaksu toetuse suurus ja andmise kord (edaspidi kord) sätestab elamumaa sihtotstarbega maa või maatulundusmaa koosseisus oleva elamu aluse õuemaa eest maamaksu maksvatele Harku valla elanikele makstava toetuse suuruse ja andmise korra eesmärgiga toetada neid nimetatud maksukohustuse täitmisel.

§ 2.   Üldnõuded toetuse saajale

  Toetust maksustamisaasta maamaksu eest antakse füüsilisele isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel maksustamisaastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga on Harku vallas.

§ 3.   Toetuse andmise alused

  (1) Toetust antakse korra §-s 2 sätestatud isikule Harku vallas asuva, maksustamisaasta 1. jaanuari seisuga tema omandis oleva elamumaa sihtotstarbega maa või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisus oleva elamu aluse õuemaa (edaspidi toetusõiguslik maa) maamaksu eest alljärgnevatel tingimustel:
  1) toetuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu;
  2) toetuse taotleja maksustamisaasta maamaks on maa asukohast sõltumata täielikult tasutud kõigi taotlejale kuuluvate kinnistute eest, sealhulgas ka väljaspool Harku valda asuvad kinnistud;
  3) toetuse saamiseks on esitatud taotlus käesolevas korras sätestatud tingimustel ja tähtajal.

  (2) Toetust antakse ka hoonestajale või kasutusvaldajale, kes vastab muudele käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele, välja arvatud maaomanikuks olemine.

  (3) Toetust antakse üksnes ühe toetusõigusliku maaüksuse (katastriüksuse) osas taotleja valikul.

  (4) Kui toetusõiguslik maa on kaasomandis, esitab iga kaasomanik tema kaasomandi osale vastava maa osas toetuse saamiseks eraldi taotluse.

  (5) Toetusõigusliku maa ühisomandi puhul esitavad taotluse mõlemad ühisomanikud koos või eraldi. Ühisomandi osade suuruse määramisel kohaldatakse kaasomandi kohta käivaid seaduse sätteid ja ühisomandi osad loetakse võrdseteks.

§ 4.   Toetuse aluse maa ulatus ja toetuse suurus

  (1) Toetuse aluse maa hulka loetakse kuni 1 hektari ulatuses:
  1) elamumaa sihtotstarbega maaüksus;
  2) maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuse koosseisus olev õuemaa kõlvik.

  (2) Kui toetusõigusliku maa osas on antud maamaksuseaduse § 11 lõigetes 1-3 sätestatud maksuvabastus, lahutatakse toetuse aluse maa pindala leidmisel maaüksuse või õuemaa kõlviku pindalast vabastuse aluse maa pindala.

  (3) Toetuse suurus vastab toetuse aluse maa või kaasomandi puhul omandiosale vastava maa maksustamisaasta maamaksu suurusele.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotlus toetuse saamiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada Harku Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt maksustamisaasta 5. detsembriks.

  (2) Taotlus esitatakse vallavalitsusele valla veebilehel avaldatud vormis. Eeltoodud vormile mittevastav taotlus vaadatakse läbi, kui taotlus sisaldab kõiki korras nõutud andmeid.

  (3) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja isikukood;
  3) rahvastikuregistrisse kantud taotleja elukoha aadress ja muud kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress);
  4) toetusõigusliku maa katastriüksuse nimi/aadress;
  5) pangakonto, kuhu toetus kantakse, number ja omanik;
  6) allkiri.

  (4) Taotleja peab taotluses kinnitama:
  1) toetusõiguslikult maalt üüri- või renditulu mittesaamist;
  2) nõusolekut kohustuse kohta tagastada õigusliku aluseta makstud toetus vallavalitsusele;
  3) taotluses avaldatud ja sellele lisatud informatsiooni õigsust.

  (5) Taotlusele lisatakse maksuhalduri poolt väljastatud kõigi taotlejale kuuluvate kinnistute maamaksuteated, sealhulgas ka väljaspool Harku valda asuvate kinnistute maamaksuteated ja nimetatud teadete alusel maamaksu tasumist tõendavad dokumendid.

§ 6.   Taotluse vastuvõtmine

  (1) Taotluses ilmsete puuduste esinemisel teavitab vallavalitsus sellest taotlejat ning annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

  (3) Taotluse läbi vaatamata jätmine ja selle põhjused tehakse taotlejale teatavaks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 7.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Vallavalitsus vaatab vastuvõetud taotluse läbi ja otsustab käesoleva korra nõuetest lähtuvalt toetuse anda või see andmata jätta.

  (2) Toetuse andmata jätmine ja selle põhjused tehakse taotlejale teatavaks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Toetuse andmisel kantakse toetus taotluses märgitud pangakontole 20 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 8.   Toetuse tagastamine

  (1) Vallavalitsusel on õigustoetuse määramine tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistada, kui pärast toetuse andmist selgub, et taotlejal ei olnud käesoleva korra kohaselt õigust toetusele.

  (2) Toetuse saanud isik on kohustatud õigusliku aluseta makstud toetuse või selle osa Harku Vallavalitsusele tagastama.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

Arno Hirtentreu
Volikogu esimees

Lisa ELAMUMAA/MAATULUNDUSMAA ÕUEMAA MAAMAKSU TOETUSE TAOTLUS

/otsingu_soovitused.json