Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Represseeritu tunnistust omavate isikute maamaksust vabastamise ulatus ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2014, 11

Represseeritu tunnistust omavate isikute maamaksust vabastamise ulatus ja kord

Vastu võetud 28.08.2014 nr 17
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning maamaksuseaduse § 11 lõigete 6 ja 7 alusel.

§ 1.   Õigustatud isik

  Maamaksust vabastamise (edaspidi maksuvabastuse) taotlemise õigustatud isikuks on represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes (edaspidi õigustatud isik).

§ 2.   Maksuvabastuse andmise alus ja ulatus

  (1) Maksuvabastust võib taotleda maa omanik tema omandis oleva või maamaksuseaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

  (2) Kui maa on kaasomandis, siis kohaldatakse maksuvabastust üksnes õigustatud isiku suhtes tema kaasomandi osale vastava maa osas.

  (3) Kui maa on ühisomandis, siis kohaldatakse maksuvabastust üksnes õigustatud isiku suhtes lugedes ühisomandi osad võrdseteks.

  (4) Õigustatud isik võib taotleda maksuvabastust ühe katastriüksuse osas.

§ 3.   Maksuvabastuse taotlemine

  (1) Maksuvabastuse avaldus (edaspidi avaldus) esitatakse Harku Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt maksustamisaasta 24. jaanuariks.

  (2) Avaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoha aadress ja sidevahendite andmed;
  4) represseeritu tunnistuse number;
  5) katastriüksuse aadress ja katastritunnus;
  6) avalduse selgelt sõnastatud sisu;
  7) avalduse esitamise kuupäev ja allkiri.

  (3) Avaldust ei pea esitama juhul, kui varasemalt esitatud avaldusel märgitud andmed ei ole muutunud.

  (4) Avaldus esitatakse korrale lisatud vormil.

§ 4.   Avalduse vastuvõtmine

  (1) Avalduses puuduste esinemise korral teavitab vallavalitsus avalduse esitajat ning annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse avaldus tähtaegselt esitatuks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, võib vallavalitsus jätta avalduse läbi vaatamata.

  (3) Avalduse läbi vaatamata jätmisest teavitab vallavalitsus avalduse esitajat kirjalikult.

§ 5.   Maksuvabastuse andmise otsustamine

  (1) Maksuvabastuse andmise või andmata jätmise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Kui maksuvabastust otsustatakse mitte anda, siis saadetakse korraldus avalduse esitajale tema poolt teatatud aadressil.

§ 6.   Maksuvabastuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Kui maksuvabastuse andmise järgselt selgub, et maksuvabastus on antud selleks mitteõigustatud isikule, on vallavalitsusel õigus maksuvabastuse andmise korraldus vastava isiku osas tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistada ning edastada maamaksu arvutamiseks vajalikud andmed Maksu- ja Tolliametile.

  (2) Maksuvabastuse andmise korralduse kehtetuks tunnistamisest teavitatakse vastavat isikut kirjalikult.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

Arno Hirtentreu
Volikogu esimees

Lisa Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku ELAMUMAA / MAATULUNDUSMAA ÕUEMAA KÕLVIKU MAKSUVABASTUSE AVALDUS

/otsingu_soovitused.json