KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Raasiku valla avaliku korra eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2014, 18

Raasiku valla avaliku korra eeskiri

Vastu võetud 12.08.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja Korrakaitseseaduse § 57¹ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Avaliku korra eeskirja eesmärk

  (1) Raasiku valla avaliku korra eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab avaliku korra tagamise nõuded ja põhimõtted Raasiku valla territooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Raasiku valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele.

§ 2.   Mõistete kasutamine eeskirjas

  (1) Avalik kord on ühiskonna seisund, milles on tagatud õigusnormide järgimine ning õigushüvede ja isikute subjektiivsete õiguste kaitstus. Avalik kord põhineb tavadel, headel kommetel, õigus-, moraali- ja teistel sotsiaalsetel normidel, millised kogumis tagavad igaühe kindlustunde ning võimaluse realiseerida oma õigusi ja täita kohustusi.

  (2) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (3) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (4) Omavoliline reklaam käesoleva määruse mõistes on välireklaam, mille puhul pole arvestatud Raasiku vallas kehtiva reklaamimäärusega.

2. peatükk AVALIKU KORRA ÜLDNÕUDED 

§ 3.   Avaliku korra nõuete täitmist tagavad keelud


Avaliku korra tagamiseks on keelatud:

  (1) Avalikus kohas lärmata, kerjata, kasutada ebasündsaid väljendeid, tülitada kaaskodanikke või rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.

  (2) Tekitada müra (sh muusikat), mille valjus ületab õigusaktidega kehtestatud normatiive.

  (3) Avalikus kohas lõhkuda, rikkuda, määrida või muul viisil kahjustada mis tahes vara.

  (4) Viibida ilma omaniku või valdaja loata vastavalt tähistatud varisemisohtlikus või muus inimeste ohutuse tagamiseks piiratud kohas, välja arvatud ohuolukorra likvideerimiseks.

  (5) Rikkuda või omavoliliselt maha võtta, paigaldada või ümber paigutada nime- või numbrisilte, teabe- või mälestustahvleid, tehnovõrkude luuke, päästevahendeid ja omavoliliselt avada või sulgeda või lukustada avariiväljapääse või –luuke.

  (6) Lastemänguväljakutel ja spordiväljakutel klaastaara kasutamine.

  (7) Omavoliline reklaami paigaldamine valla territooriumile.

  (8) Suitsetamine on keelatud tubakaseaduses sätestatud korras:
  1) laste hoolekandeasutuse ruumides ja asutuse piiratud maa-alal;
  2) koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, avatud noortekeskuse või noorte püsilaager ja noorte projektlaager ruumides ning nende piiratud maa-alal;
  3) apteegi ruumides;
  4) ettevõtte tootmis- ja laoruumis;
  5) kaupluse ja rändkaupluse müügisaalis;
  6) toitlustusettevõttes, välja arvatud üksnes suitsetamiseks ettenähtud suitsetamisruumis või toitlustusettevõtte müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuval hooajalisel laiendusel;
  7) sportimiseks ettenähtud ruumis;
  8) riietusruumis ja tualettruumis, kui need ei ole erakasutuses;
  9) ühistranspordi ootekojas;
  10) tule- või plahvatusohtlike kemikaalide läheduses, tule- või plahvatusohtlike ruumidega objektil, ohtlike veoste laadimise kohas, pealelaadimist ootavate saadetiste lähedal, seisva veoüksuse juures ja veoüksuses;
  11) metsas ja muu taimestikuga kaetud alal tuleohtlikul ajal;
  12) korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis;
  13) muus vastava märgistusega kohas.

  (9) Tarbida alkoholi või toidugruppi mittekuuluvat joovet tekitavat ainet järgmistes kohtades:
  1) ühissõidukipeatuses;
  2) teeliikluses osalevas avalikus kasutuses olevas ühissõidukis (sh õpilasvedudeks ette nähtud sõidukis);
  3) koolieelse lasteasutuse, lasteaed-algkooli, põhikooli, raamatukogude, huvialakooli, noortelaagri, tervishoiuteenuse osutaja ning hoolekandeasutuse ehitises ja territooriumil;
  4) õppe- ja kasvatustegevuse või tervishoiuteenuse osutamise ajal väljaspool eelnimetatud hooneid ja territooriume;
  5) lastele suunatud avalikul kogunemisel.

§ 4.   Öörahu

  (1) Mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.

  (2) Avalik üritus võib kesta kauem kui kella 23.00-ni juhul, kui Raasiku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt väljastatud avaliku ürituse korraldamise loal on ürituse lõpetamise kellaajaks märgitud hilisem kellaaeg.

  (3) Öörahu piirangut ei pea järgima:
  1) ööl vastu 01. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit;
  2) avarii likvideerimise korral, tee- või heakorratööde teostamisel kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 5.   Avaliku korra nõuded alaealistele

  Keelatud on:
  1) alla 16-aastasel isikul viibimine ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23.00–6.00. Ajavahemikus 1. juuni kuni 31. august on alla 16- aastastel isikutel keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 24.00-5.00. Eelnimetatud piirang ei kehti uusaastaööl ja jaaniööl, kui alaealise eest vastutab lapsevanem või seadusjärgne hooldaja;
  2) alla 16-aastasel isikul ilma lapsevanema või seadusjärgse hooldajata pärast kella 23.00 baari ja kohviku külastamine ning osalemine üritustel, kus müüakse alkohoolseid jooke;
  3) alla 18-aastase isiku poolt alkohoolse joogi ja tubakatoodete tarbimine, omandamine ja omamine;
  4) alla 18-aastasele isikule alkohoolse joogi ja tubakatoodete pakkumine ja üleandmine;
  5) pürotehniliste toodete üleandmine alla 14-aastasele isikule. 14–18-aastastel isikutel on lubatud kasutada ainult I klassi pürotehnilisi tooteid.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED 

§ 6.   Avalikel üritustel avaliku korra tagamine

  (1) Avalike ürituste korraldamine toimub kirjaliku loa alusel, mille väljastab vallavalitsus. Vallavalitsuse määratud tingimused on ürituse korraldajale kohustuslikud.

  (2) Vastutus ürituse korralduse ja kulgemise eest (avalik kord ja heakord) lasub ürituse korraldajal.

  (3) Kultuuriasutuste, toitlustusettevõtete ja kaupluste juhid vastutavad eeskirja täitmise eest nendele alluvates asutustes.

  (4) Avalikul üritusel kauplemisel tuleb lähtuda „Kaubandustegevuse seaduses” sätestatust.

  (5) Vabas õhus toimuval avalikul üritusel võib müüa alkohoolseid jooke etanoolisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti (kaasa arvatud, s.o lahja alkohoolne jook) alkohoolse joogi jaemüügiõiguse olemasolul. Siseruumides toimuval avalikul üritusel võib müüa ka kangeid alkohoolseid jooke (etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi). Alkohoolse joogi jaemüügiõiguse taotlemine avalikul üritusel on sätestatud alkoholiseaduses.

  (6) Ürituse korraldamisel, kus on ealised piirangud või piirangud üritusele kaasavõetavate esemete suhtes tuleb sellest teatada ürituse reklaamimisel, samuti peab vastav teade olema paigutatud nähtavale kohale ürituse toimumise kohas.

  (7) Kõik üritused, mis on mõeldud alla 16-aastastele isikutele, tuleb lõpetada hiljemalt kell 22.30.

  (8) Üritustel, mis on mõeldud alaealistele, on keelatud alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müük ning tarvitamine. Sel juhul peab olema ürituse toimumise kohas üleval teave selle kohta, et üritus on mõeldud alaealistele.

§ 7.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik.

  (2) Avaliku ürituse korraldaja, v.a. vallavalitsuse hallatav asutus, esitab vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega.

  (3) Loa taotluses märgitakse avaliku ürituse:
  1) korraldaja nimi, isikukood / registrikood;
  2) korraldaja aadress ja sidevahendite andmed;
  3) nimetus ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus);
  4) iseloomustus (võib olla eraldi lehel);
  5) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (olemasolul);
  6) alguse ja lõpu kuupäev, kellaaeg;
  7) osavõtjate eeldatav arv;
  8) korraldaja poolt avaliku korra, ohutu liikluse, ohtlike kohtade tõkestamise, meditsiiniline abi jms tagamise vahendid;
  9) korraldamisel kasutatav heli- ja/või pürotehnika;
  10) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, alkohoolsete jookide müük.

  (4) Avaliku ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja.

§ 8.   Avaliku ürituse korraldamise loa menetlemine

  (1) Loa taotluse vaatab läbi vallavalitsus oma istungil ning vajadusel nõuab ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide ja/või kooskõlastuste esitamist.

  (2) Vallavalitsus väljastab avaliku ürituse läbiviimiseks loa 10 tööpäeva jooksul viimase nõuetekohase dokumendi ja/või kooskõlastuse saamisest arvates või jätab käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhtudel loa andmata, viidates õigusaktidele ning põhjustele, mis on loa välja andmata jätmise aluseks.

  (3) Avaliku ürituse loale märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, aadress Eestis, isikukood/registrinumber, telefoninumber ja e-posti aadress;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg.

  (4) Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta avaliku ürituse läbiviimise loa andmata, kui:
  1) avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) avaliku ürituse korraldamise loa taotluses nimetatud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Raasiku valla õigusaktidest tulenevalt;
  5) korraldaja ei ole täitnud avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi.

§ 9.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  Avaliku ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) avaliku ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud avaliku ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma politsei ning tuletõrje- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;
  5) tagama avaliku korra ja heakorra nõuded;
  6) täitma vallavalitsuse ja üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi.

§ 10.   Avaliku ürituse korraldamise loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib avaliku ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud avaliku ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) avaliku ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Raasiku valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 11.   Avaliku ürituse läbiviimise peatamine ja lõpetamine

  (1) Avaliku ürituse läbiviimise võib peatada või lõpetada:
  1) ohu vältimiseks;
  2) korvamatu või suure kahju tekkimise ohu või kahju tekitamise korral;
  3) avalikul üritusel osalejate turvalisuse tagamiseks;
  4) ürituse kooskõlastanu tingimusliku kooskõlastuse mittetäitmisel, kui sellega on kaasnenud oht avalikul üritusel osalejate turvalisusele.

  (2) Avaliku ürituse läbiviimise peatamiseks või lõpetamiseks teeb vallavalitsuse poolt määratud ametnik ettekirjutuse ürituse korraldajale.

4. peatükk VASTUTUS 

§ 12.   Avaliku korra eeskirja rikkumine

  Avaliku korra eeskirja rikkumise eest karistatakse karistusseadustikus ja teistes õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

§ 13.   Avaliku ürituse korraldaja vastutus

  Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastavalt eeskirjas sätestatud nõuetele vastutab ürituse korraldaja õigusaktides ettenähtud korras.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Vormide kinnitamine

  (1) Kinnitada Raasiku vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vorm vastavalt lisale 1.

  (2) Kinnitada Raasiku vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise loa vorm vastavalt lisale 2.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ants Kivimäe
Volikogu esimees

Lisa 1 Raasiku vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

Lisa 2 Raasiku vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise luba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json