EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Raasiku valla reklaamimäärus

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2014, 19

Raasiku valla reklaamimäärus

Vastu võetud 12.08.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 1 ja “Reklaamiseaduse“ § 13 lõike 1 alusel.

§ 1.   Mõisted

  (1) Käesolevas reklaamimääruses (edaspidi määrus) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
  2) majandus- või kutsetegevuse koht – koht, kus vahetult pakutakse ja müüakse kaupa või vahetult pakutakse ja osutatakse teenust;
  3) reklaampind – tasapinnaline või ruumiline objekt, mis paigaldatakse Raasiku valla haldusterritooriumile avalikkusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil. Reklaampind määratakse tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud tervikliku reklaami pindalaga ja ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindaladega;
  4) mobiilne välireklaami alus – sõiduk, haagis, või muu ratastel ja sõidukiga teisaldatav konstruktsioon, mis on välireklaami edastamiseks kohandatud ja mille vahendusel välireklaami edastatakse, samuti reklaami eesmärgil valla haldusterritooriumile spetsiaalselt paigutatud või pargitud reklaamkirjadega sõiduk. Mobiilne välireklaami alus ei pea olema kantud liiklusregistrisse;
  5) välireklaam – avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam.
  6) reklaamialus – asi, millele paigaldatakse või mille vahendusel edastatakse välireklaami;
  7) sotsiaalreklaam – reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist,
vaid üldist lahendit;
  8) valla ühiskondlikuks objektiks olev reklaamialus – Raasiku vallale kuuluva ehitisele õiguspäraselt paigutatud reklaamialus, mis samaaegselt selle kasutamisega reklaamialaseks tegevuseks teenib valla avalikke huve (bussiootepaviljon, prügikast jm);
  9) reklaami paigaldamise luba – Raasiku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korraldus, millega antakse nõusolek reklaami või reklaamialuse paigaldamiseks.

  (2) Reklaamina ei käsitata:
  1) majandus- või kutsetegevuse kohas antavat teavet kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta (tarbijakaitseseaduse § 4 lõikes 2 nimetatud teave);
  2) majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel või tänavakaubanduse kioskil, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub;
  3) väljaspool ehitist asuva majandus- või kutsetegevuse koha tähistust käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud teabega, mis asub majandus- või kutsetegevuse ehitise juurde kuuluval kinnistul;
  4) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga;
  5) märgistust kauba müügipakendil pakendiseaduse tähenduses;
  6) sponsorteates avaldatud spondeerija nime, kaubamärki ja teavet tema antud toetuse kohta;
  7) roogade ja jookide hinnakirja, mis on paigutatud toitlustusettevõtte sissekäigu juurde.

§ 2.   Reklaamiloa taotlemine

  (1) Reklaami paigaldamise loa taotleja täidab avalduse vastavalt määruse lisas 1 toodud vormile, millele lisab järgneva info:
· reklaami omaniku nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);
· reklaami kavand koos värvi ja mõõtudega;
· asendiplaan reklaami asukohaga;
· kinnistu omaniku kooskõlastus. Kaasomandisse kuuluvale ehitisele reklaami paigaldamise puhul on vajalik lisada selle kaasomanike nõusolek, korterelamule reklaami või reklaamialuse paigaldamisel on vajalik korteriühistu üldkoosoleku või juhatuse otsus, reklaamialuse paigaldamisel tehnorajatise kaitsevööndisse vastava tehnorajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek ning riigimaantee kaitsevööndisse paigaldatava reklaami puhul Maanteeameti vastav vorm koos kooskõlastusega.

  (2) Maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ja ehitusseaduses sätestatud ehitise tunnustele vastava reklaamialuse paigaldamine ja likvideerimine toimub vastavalt ehitusseadusele ja Raasiku valla ehitusmäärusele.

  (3) Reklaami ja reklaamialuse paigaldamise avaldus esitatakse vallavalitsuse kantseleisse.

  (4) Vallavalitsuse vastutav töötaja kontrollib reklaamiloa taotleja poolt esitatud andmeid ning vastavust määruses esitatud nõuetele. Puuduste ilmnemisel määrab vastutav töötaja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui 5 tööpäeva. Puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse avaldus läbi vaatamata.

§ 3.   Reklaamiloa väljastamine

  (1) Reklaami ja reklaamialuse paigaldamise lubamiseks koostab vastutav töötaja vallavalitsuse korralduse eelnõu hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates vormikohase avalduse esitamisest.

  (2) Vallavalitsus otsustab loa andmise 15 tööpäeva jooksul alates avalduse esitamisest. Korralduses märgitakse reklaami omanik, asukoht, mõõdud, loa tähtaeg, likvideerimise tähtaeg ja märkused.

  (3) Reklaami ja reklaamialuse paigaldamise korraldusega antakse luba tähtajaga kuni 1 aasta.

  (4) Reklaami või reklaamialuse vahetumisel tuleb taotleda uus luba.

  (5) Loa tähtaja möödumisel tuleb reklaam või reklaamialus eemaldada hiljemalt määratud tähtajaks või taotleda 20 päeva enne tähtaega uus luba. Eemaldamata jätmise korral korraldab vallavalitsus reklaami või reklaamialuse eemaldamise omaniku kulul.

§ 4.   Reklaamiloa väljastamisest keeldumine

  Vallavalitsus võib keelduda reklaami või reklaamialuse loa andmisest, kui:
  1) avalduses ja sellele lisatud dokumentides on esitatud valeandmeid;
  2) reklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides esitatud nõuetele;
  3) avalduse esitaja on reklaamimaksu võlglane;
  4) reklaam või reklaamialus ei sobi soovitud asukohta (miljööväärtuslik ala, muinsuskaitseobjekt vms), piirab vaatevälja või jääb teatud tegevusi (avalikud sündmused, ehitustegevus, hooldustegevus vms) takistama;
  5) reklaami või reklaamialuse paigaldamise loa taotlejal puudub kinnistu omaniku kooskõlastus.

§ 5.   Reklaami paigaldamise üldnõuded

  (1) Teele ja tee kaitsevööndi alale reklaami paigaldamisel tuleb arvestada järgnevat:
  1) liiklusväline teabevahend peab vastama lisaks käesolevas määruses kehtestatud nõuetele ka teeseaduse § 34 lõikele 2;
  2) riigimaantee kaitsevööndis tuleb reklaami asukoht enne reklaami või reklaamialuse paigaldamise avalduse esitamist kooskõlastada Maanteeameti põhja regiooniga, eratee ääres eratee omanikuga.

  (2) Reklaami ja reklaamialuse omanik on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami ja reklaamialuse vastavuses esitatud dokumentide ja paigaldamist lubava dokumendiga;
  2) tagama reklaami ja reklaamialuse korrektse väljanägemise kogu ülevaloleku perioodi jooksul. Lõhutud, purustatud, määrdunud, ümber kukkunud või muul moel kahjustada saanud reklaam ja reklaamialus tuleb viivitamatult korrastada, asendada uuega või eemaldada. Lõhutud, purustatud, määrdunud, ümber kukkunud või muul moel kahjustada saanud reklaami ja reklaamialuse korrastamata jätmisel, uuega mitte asendamisel või eemaldamata jätmise korral korraldab vallavalitsus reklaami või reklaamialuse eemaldamise omaniku kulul.
  3) tagama, et reklaam ja reklaamialus ei takista jalakäijate ja sõidukite liiklemist;
  4) teatama vallavalitsusele kavatsusest eemaldada reklaam või reklaamialuse ennetähtaegselt;
  5) teatama vallavalitsusele reklaamialuse võõrandamisest 2 nädala jooksul pärast võõrandamist;
  6) täitma pädevate ametiisikute ettekirjutusi.

§ 6.   Reklaami paigaldamise loa kehtetuks tunnistamine ja järelevalve

  (1) Reklaami paigaldamise luba tunnistatakse enne tähtaja möödumist vallavalitsuse poolt kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) reklaami või reklaamialuse omanik on jätnud täitmata pädeva ametiisiku ettekirjutuse või märgukirja puuduste kohta reklaami paigaldamisel;
  2) reklaami ei ole paigaldatud 2 kuu jooksul arvates loa väljaandmise kuupäevast;
  3) ei ole täidetud käesoleva määruse §-s 5 sätestatud nõudeid;
  4) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (2) Reklaami paigaldaja on kohustatud eemaldama reklaami või reklaamialuse 5 päeva jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haldusakti teatavaks tegemisest. Reklaami või reklaamialuse eemaldamise kohustuse täitmata jätmisel eemaldab vallavalitsus selle reklaamialuse omaniku kulul.

  (3) Reklaami ja reklaamialuste paigaldamise, väljapaneku, korrasoleku ja eemaldamise järelevalve teostajaks on vallavalitsus. Vallavalitsusel on reklaamialase seadusandluse ja käesoleva määruse mittetäitmisel õigus teha ettekirjutusi, kohaldada asendustäitmist ning sunniraha.

§ 7.   Reklaami paigaldamise nõuete rikkumise eest kohaldatavad karistused

  (1) Reklaamialase väärteo eest kohaldatakse vastutust reklaamiseaduse §-de 33 – 35 järgi.

  (2) Käesolevast määrusest tulenevate reklaami paigaldamise nõuete mittejärgimise korral kohaldatakse vastutust Raasiku valla heakorraeeskirja ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 järgi.

§ 8.   Vormide kinnitamine

  Kinnitada Lisas 1 toodud avaldus reklaami paigaldamiseks Raasiku valla territooriumil.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ants Kivimäe
Volikogu esimees

Lisa 1  Avaldus reklaami paigaldamiseks

/otsingu_soovitused.json