HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulude hüvitamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2015, 16

Õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulude hüvitamise kord

Vastu võetud 27.08.2015 nr 36
, rakendatakse alates 01.09.2015

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5, „Eesti Vabariigi haridusseaduse“ § 7 lõike 2 punkti 8, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 49 lõike 3, „Ühistranspordiseaduse“ § 5 lõike 1 punkti 10, § 28 lõigete 1 ja 3, § 29 lõigete 1 ja 3 alusel ning kooskõlas Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 7 lõikega 1.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus sätestab Sillamäe linna eelarvest õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulude hüvitamise korra.

  (2) Määrusega reguleeritakse sõidutoetuse andmine ja sõidukulude hüvitamine väljaspool Sillamäe linna üldhariduskooli statsionaarses õppes (v.a riigikool) õppivatele õpilastele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Sillamäe linn.

  (3) Sõidutoetuse liigid on:
  1) tasuta bussisõitu võimaldava sõidukaardi taotlemine;
  2) tehtud sõidukulutuste hüvitamine sõidupiletite alusel.

§ 2.   Õpilaste sõidukulude hüvitamine

  (1) Sõidukulud hüvitatakse väljaspool Sillamäe linna õppivale õpilasele juhul, kui vastava haridusastme omandamine Sillamäe linnas ei ole võimalik.

  (2) Sõidukulud hüvitatakse:
  1) Ida-Viru maakonnas õppivale õpilasele sõiduks kooli ja koolist koju kõikidel õppepäevadel;
  2) väljaspool Ida-Viru maakonda õppivale õpilasele sõiduks kooli ja koolist koju üks kord nädalas.

  (3) Hüvitamisele ei kuulu:
  1) täiskasvanute gümnaasiumis õppijate sõidukulud;
  2) mittestatsionaarses õppes õppijate sõidukulud;
  3) põhiharidust omandavate õpilaste sõidukulud, v.a nõustamiskomisjoni soovituse kohaselt väljaspool elukohajärgset kooli õppivale erivajadusega õpilasele, juhul, kui seda ei hüvitata riigieelarvest „Ühistranspordiseaduse“ § 28 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

§ 3.   Sõidukulu hüvitise taotlemine

  (1) Õpilaste sõidukulud hüvitatakse sõidukaardi olemasolul tasuta sõiduõigusega.

  (2) Vormikohase taotluse õpilase sõidukulude hüvitamiseks (lisatud) esitab õpilase vanem või eestkostja (edaspidi vanem) või gümnaasiumiastmes õppiv õpilane Sillamäe Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi osakond) hiljemalt 11. septembriks.

  (3) Osakond teeb taotluse tasuta sõidukaartide saamiseks õpilase alalise elukoha ja kooli vahelisteks sõitudeks piirkonda teenindava bussiliini firmale, kellega Sillamäe Linnavalitsusel (edaspidi linnavalitsus) on sõlmitud vastav leping.

  (4) Piirkonda teenindav bussifirma väljastab taotluse alusel sõidukaardid linnavalitsusele, misjärel osakond väljastab sõidukaardi lepingu alusel õpilasele või vanemale.

  (5) Põhjendatud erandjuhul hüvitatakse õpilase sõidukulud ühistranspordi sõidupiletite alusel.

  (6) Sõidukulude hüvitamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus, millele on lisatud tagaküljele kleebitud originaalsõidupiletid kuupäevalises järjestuses.

  (7) Taotlus tuleb esitada osakonda järgneva kuu seitsmendaks kuupäevaks. Taotluses märgitakse:
  1) õpilase nimi, elukoht, kool, klass;
  2) sõidetav marsruut;
  3) põhjendus sõidukulu hüvitamiseks;
  4) arvelduskonto number ja konto omaniku nimi.

  (8) Hüvitise maksmisel võetakse arvesse taotluse esitamise kuupäevale eelnenud ühe kuu piletid.

§ 4.   Sõidusoodustuse kehtimine

  (1) Sõidusoodustus kehtib õppeaasta jooksul alates 1. septembrist kuni õppe- või eksamiperioodi lõppemiseni.

  (2) Sõidusoodustus lõpeb õpilase kustutamisega kooli õpilaste nimekirjast.

§ 5.   Rakendussäte

  Määrust rakendatakse 1. septembrist 2015. a.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

Lisa Taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json