HaridusKool

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla õpilastranspordi korraldamise ja õpilastele sõidusoodustuse andmise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2018, 2

Lääne-Nigula valla õpilastranspordi korraldamise ja õpilastele sõidusoodustuse andmise kord

Vastu võetud 21.08.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning juhindudes Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punktist 8, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 13 ja sotsiaalministri 27.03.2001. a määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 7 lõikest 1.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse õpilastranspordi korraldamist Lääne-Nigula valla piirides. Määrus hõlmab:
  1) Lääne-Nigula Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) korraldatud õpilasliine valla üldhariduskoolides õppivatele õpilastele;
  2) sõidusoodustuse andmist ühistranspordis tasuta sõiduks elukohajärgsesse üldhariduskooli ja koolist koju;
  3) õpilasliini või ühistranspordi kasutamise võimaluse puudumisel õpilase seaduslikule esindajale isikliku sõiduauto transpordikulu hüvitamist sõiduks elukohajärgsesse üldhariduskooli või õpilasliini või ühistranspordi väljumispeatuseni ja tagasi.

  (2) Sõidusoodustust või isikliku sõiduauto transpordikulu hüvitamist võimaldatakse määruses sätestatud korras rahvastikuregistri järgselt Lääne-Nigula vallas elavale päevase õppevormi õpilasele või tema seaduslikule esindajale kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Mujal õppivatele valla registris olevatele õpilastele sõitu kooli ja tagasi üldreeglina ei korraldata ega hüvitata.

2. peatükk Õpilasliinide korraldamise alused 

§ 2.   Õpilasliinid

  (1) Õpilasliinide marsruudid korraldab vallavalitsus koostöös osavallavalitsustega arvestusega, et vähemalt 80 protsendil õpilastest, kelle jaoks põhikool on elukohajärgne kool, ei tohi kooli jõudmiseks kuluda rohkem kui 60 minutit ja koolikohustusliku õpilase jalgsikäimise koolitee ei ole pikem kui 3 kilomeetrit.

  (2) Üldreeglina ei korraldata õpilasliini kui samal liinil liigub ühistransport ja/või õpilaste vähesuse tõttu on otstarbekas kasutada isikliku sõiduauto hüvitamist vastavalt käesoleva määruse sätetele.

  (3) Valla ametiasutus korraldab õpilasliinid valla omandis olevate bussidega ja/või sõlmib õpilasliine teenindavate vedajatega vastavalt seadustele ja läbi viidava riigihanke tulemustele õpilaste veolepingud.

  (4) Valla ametiasutus vastutab selle eest, et valla omandis olevate bussidega korraldatavad õpilasliinid vastavad ühistranspordiseadusega sätestatud nõuetele.

  (5) Õpilasliinide sõiduplaanid vaadatakse üle üks kord aastas, enne õppeaasta algust, vajadusel võidakse neid muuta õppeaasta jooksul. Õpilasliinide sõiduplaanid avalikustatakse valla ja koolide veebilehtedel.

  (6) Õpilasliinidega võivad lisaks tasuta sõita:
  1) koolieelikud koos täiskasvanud saatjaga lasteaeda, tingimusel, et lasteaed jääb õpilasliini marsruudile ja bussis on vabad istekohad;
  2) teised valla elanikud arsti vastuvõtule, apteeki, valla asutustesse ja muudesse neile vajalikesse kohtadesse tingimusel, et nende marsruut ühtib õpilasliini marsruudiga ja bussis on vabad istekohad;
  3) rahvastikuregistri järgselt Lääne-Nigula vallas mitte elavad õpilased kui õpilasliini kasutatakse sõiduks Lääne-Nigula vallas asuvasse üldhariduskooli.

3. peatükk Sõidusoodustus avalikel ühistranspordiliinidel 

§ 3.   Sõidukaardi mõiste ja tasuta sõidu õiguse ulatus

  (1) Sõidukaart on vedajate poolt väljastatav dokument, mis annab määruse §-s 4 nimetatud isikutele õiguse sõita õppeperioodi igal koolipäeval ühistranspordiga tasuta ühe sõidu kodust õppeasutusse ja tagasi koju.

  (2) Õpilasliini puudumisel võimaldatakse tasuta sõidukaart Lääne-Nigula valla üldhariduskoolides õppijatele ühistranspordi kasutamiseks koolipäevadel ainult tingimusel, et õpilasel puudub võimalus kasutada ühistransporti tasuta.

  (3) Õpilaste ühistranspordi kasutamise eest tasutakse vallaeelarvest Lääne-Nigula valla ja vedajate vahel sõlmitud lepingute ja esitatud arvete alusel.

  (4) Sõidukaart kehtib ainult koos õpilaspiletiga sõidukaardil märgitud tähtajani.

§ 4.   Sõidukaarti taotlema õigustatud isikud

  Sõidukaarti on õigustaotleda:
  1) Lääne-Nigula valla elukohajärgses põhikoolis õppival koolikohustuslikul õpilasel, kelle jalgsikäimise koolitee on pikem kui 3 kilomeetrit ning kellel puudub võimalus kasutada tasuta ühistransporti või §-s 2 nimetatud õpilasliini;
  2) Lääne-Nigula vallas asuva munitsipaalkooli gümnaasiumiastme õpilasel, kelle puudub võimalus kasutada tasuta ühistransporti või §-s 2 nimetatud õpilasliini;
  3) õpilase, kelle hariduslikust erivajadusest tulenevalt ei ole võimalik korraldada õpet valla koolides ning kes nõustamiskomisjoni soovituse kohaselt asub õppima väljapoole Lääne-Nigula valda ja kellel puudub võimalus kasutada tasuta ühistransporti, seaduslikul esindajal.

§ 5.   Sõidukaardi taotlemise ja väljastamise kord

  (1) Õppeasutus, kus õpilane õpib, selgitab välja sõidukaart i vajavad õpilased hiljemalt 10. septembriks ja edastab andmed vallavalitsuse haridusosakonnale.

  (2) Haridusosakonna ametnik koostab õppeasutuste taotluste alusel sõidukaartide väljastamiseks koondtaotluse, kontrollides koondtaotluse koostamisel esitatud taotluste õigsust ja põhjendatust.

  (3) Sõidukaardi annab õpilasele õppeasutus, kes kaardi taotles.

§ 6.   Sõidukaartide väljastamine erandid

  (1) Erandina võidakse väljastada sõidukaart väljaspool õpilase elukohajärgset kooli I-III põhikooliastmes haridust omandavale õpilasele juhul, kui kool asub Lääne-Nigula vallas, tasuta ühistransport ei ole korraldatud ja hariduse omandamine selles koolis on põhjendatud mõjuvatel sotsiaalsetel, tervislikel või perekondlikel põhjustel.

  (2) Sõidukaardi taotlemiseks esitab taotleja paberkandjal või elektrooniliselt allkirjastatud taotluse haridusosakonnale. Erandjuhul võib avalduse abivajaja huvides esitada ka mõni teine isik (ametnik, koolidirektor vms). Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Haridusosakond võib nõuda vajadusel täiendavaid selgitusi õpingute põhjendatuse kohta väljaspool elukohajärgset teeninduspiirkonna kooli.

  (4) Haridusosakonna ametniku ettepaneku alusel otsustab erandkorras sõidukaardi väljastamise vallavalitsus korraldusega. Sõidukaardi väljastamisest keeldumise otsus vormistatakse vallavalitsuse korraldusena, mis tehakse taotlejale teatavaks seaduses sätestatud korras.

§ 7.   Sõidukaardi duplikaadi taotlemine ja väljastamine

  Sõidukaardi kaotamisel või rikkumisel on õigustaotleda duplikaati. Duplikaadi väljastab esmase sõidukaardi väljastaja. Dublikaadi maksumuse hüvitab lapsevanem.

§ 8.   Vastutus sõidukaartide taotlemisel ja väljastamisel

  (1) Haridusosakond vastutab Lääne-Nigula valla koolide õpilastele sõidukaartide taotlemise eest ning nende õigeaegse kättetoimetamise eest õppeasutustesse või õpilase seaduslikule esindajale.

  (2) Lääne-Nigula valla kooli juht vastutab sõidukaartide taotlusesse kantud andmete õigsuse ning taotluse õigeaegse ja vormikohase esitamise eest haridusosakonnale ja kaartide kättetoimetamise eest õpilastele.

  (3) Lapsevanem on kohustatud õppeaasta keskel õpilase kooli nimekirjast kustutamisel või kooli vahetamisel sõidukaardi tagastama.

  (4) Koolisõidu marsruudi muutumisel tagastatakse sõidukaart ja põhjendatud vajaduse korral taotletakse uus sõidukaart uuel marsruudil.

4. peatükk Isikliku sõiduauto sõiduhüvitise määramine ja maksmine 

§ 9.   Isikliku sõiduauto sõiduhüvitise määramine ja maksmine

  (1) Isikliku sõiduauto kasutamise kulu sõiduks elukohajärgsesse kooli või õpilasliini või ühistranspordi väljumispeatuseni ja tagasi (edaspidi sõidukulu) hüvitatakse õpilase seaduslikule esindajale, kui õpilase koolitee Lääne-Nigula vallas asuvasse põhikooli või sinna suunduva bussi peatusesse on pikem kui 3 kilomeetrit (õpilasliini või ühistranspordi peatuseni on enam kui 3 km) ning kellel ei ole võimalik kasutada õpilasliini või ühistransporti.

  (2) Vanem võib hüvitise eest korraldada sõidu ise või tellida teenuse omal vastutusel kolmandalt isikult.

  (3) Vallavalitsus ei vastuta lõikes 1 nimetutud hüvitise maksmisel veoteenuse kvaliteedi eest.

  (4) Isikliku sõiduauto kasutamise kulu hüvitamiseks esitab õpilase seadusejärgne esindaja hüvitise taotlemise taotluse üks kord õppeaastas, 10. septembriks. Taotluses märgitakse õpilase nimi, õppeasutus, marsruut, hüvitise taotlemise periood ja põhjus transpordi hüvitamiseks koolipäevadel. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus korraldusega. Põhjendatud juhtudel võib taotluse esitada ka õppeaasta jooksul.

  (5) Vallavalitsus vaatab taotluse läbi 14 päeva jooksul arvates viimase nõuetekohase dokumendi laekumisest. Otsus transpordikulu hüvitamiseks tehakse vallavalitsuse korraldusega. Vajadusel võib vallavalitsus teha ettepanekuid marsruudi muutmiseks või ühildamiseks õpilasliinide või ühistranspordiga. Vallavalitsus võib hüvitise määrata tagasiulatuvalt.

  (6) Hüvitist makstakse hüvitist saama õigustatud isikule õppeperioodi iga koolipäeva eest sõiduks kooli või õpilasliini või ühistranspordi väljumispeatuseni ja tagasi.

  (7) Taotlejale hüvitatakse isikliku sõidukiga kooli ja koolist koju sõiduks tehtud kulu arvestusega 0,20 eurot ühe kilomeetri kohta. Transportides lisaks teiste perede üldhariduskoolis käivaid lapsi võib vallavalitsus otsustada kompenseerimise eritingimustel (0,1 eurot/km lisaks).

  (8) Vallavalitsus jätab taotluse rahuldamata kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei vasta käesoleva määruse § 1 lõikes 2 toodud tingimustele.

  (9) Hüvitis makstakse taotluses näidatud pangakontole reeglina 2 korda aastas juunis ning detsembris, hiljemalt 25. kuupäevaks, arvestades õpilase koolis käidud päevade arvu (va vaheajad ja haiguspäevad). Vajadusel kontrollitakse arvestuse õigsust vastavalt kooli e-päevikule.

  (10) Õpilase seaduslik esindaja on kohustatud vallavalitsust viivitamatult informeerima käesolevas lõikes toodud isikliku sõiduauto kasutamise kulu hüvitamise aluseks olevate asjaolude muutumisest

5. peatükk Rakendussätted 

§ 10.   Erand õpilastranspordi korraldamisel väljaspool Lääne Nigula valla piiri

  Erandina on lubatud õpilastranspordi korraldamine väljaspool Lääne-Nigula valla piire õppivale Rehemäe või Kuke külas elavale õpilasele tingimusel, et haldusterritoriaalse korralduse muutumise tõttu 01.03.2017 ei asu õpilase senine elukohajärgne põhiharidust andev kool Lääne-Nigula vallas ja kuni muutuseni oli õpilastransport korraldatud.

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Käesoleva määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kullamaa Vallavolikogu 27.02.2014. a määrus nr 4 „Õpilastele sõidukulu hüvitamise ulatus ja kord“;
  2) Martna Vallavolikogu 14.12.2010. a määrus nr 28 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“;
  3) Lääne-Nigula Vallavolikogu 24.03.2015. a määrus nr 5 „Lääne-Nigula valla õpilastranspordi korraldamise ja õpilastele sõidusoodustuse andmise kord“;
  4) Noarootsi Vallavolikogu 13.02.2017. a määrus nr 81 „Õpilastranspordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord Noarootsi vallas“.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json