Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Laste ja perede komisjoni põhimäärus

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2018, 12

Laste ja perede komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 28.08.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, lastekaitseseaduse § 17 lõike 2 ja Elva Vallavolikogu 18.12.2017 määruse nr 7 „Lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega reguleeritakse laste ja perede komisjoni (edaspidi komisjon) moodustamise ning tegevuse kord.

  (2) Komisjon on Elva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) juurde lastega seotud küsimuste lahendamiseks moodustatud alaline nõuandev komisjon.

  (3) Komisjoni moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus oma korraldusega, milles määratakse komisjoni juhataja ja koordinaator.

  (4) Komisjoni kuuluvad haridus-, sotsiaal- ja tervishoiualaste töökogemustega isikud ning politseiametnik.

  (5) Komisjon juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (6) Komisjoni töö põhimõtteks on erapooletus ja konfidentsiaalsus ning lähtumine lapse parimast huvist.

  (7) Komisjoni töö lõpetamine toimub vallavalitsuse korraldusega.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesandeks on:
  1) abi osutamine lapsele, perele ning lastekaitsespetsialistile juhtumimenetluste lahendamise puhul, millele varem rakendatud meetmed ei ole olnud piisavalt efektiivsed (lapse korduvad õigusrikkumised, koolikohustuse mittetäitmine, kohtuvälised kokkulepped, vanematevahelised vaidlused, muud küsimused);
  2) ettepanekute ja soovituste esitamine abi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ja teistele lapsi kasvatavatele isikutele ning asutustele;
  3) ettepanekute tegemine vallavalitsusele laste ja perede heaolu, toimetulekut ning vanemlust toetavate tegevuste ja teenuste algatamiseks ning korraldamiseks;
  4) koostöö edendamine vallavalitsuse ning laste ja peredega töötavate organisatsioonide vahel laste ja lastega perekondade heaolu parandamiseks, sh abivajaduse ennetamiseks ja olemasolevate probleemide vähendamiseks.

§ 3.   Õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) kaasata komisjoni töösse spetsialiste väljastpoolt komisjoni;
  2) saada komisjoni tööks vajalikku teavet teistelt isikutelt ja asutustelt;
  3) sõlmida kokkuleppeid asjaosalistega lähtudes laste parimast huvist ning vajadustest.

§ 4.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

  (2) Komisjoni tööd juhib komisjoni juhataja, tema äraolekul komisjoni koordinaator.

  (3) Komisjoni koosolekud on kinnised, juhul kui komisjon ei otsusta teisiti.

  (4) Komisjoni koosoleku toimumisest ning päevakorrast teatatakse asjaosalistele ette vähemalt viis tööpäeva.

  (5) Komisjoni koosolekul viibib taotluse esitanud isik, võimalusel mõlemad lapsevanemad (lapse seaduslik esindaja/d) ja vajadusel laps.

  (6) Komisjoni tegevust korraldab komisjoni koordinaator, kes:
  1) peab arvestust laekunud taotluste üle;
  2) teatab juhatajale lahendamist vajavatest küsimustest;
  3) valmistab ette ja kutsub kokku komisjoni koosoleku;
  4) teostab kontrolli komisjoni otsuste täitmise üle.

§ 5.   Komisjoni pöördumise kord

  (1) Komisjoni pöördumiseks esitab lastekaitsespetsialist komisjoni koordinaatorile vormikohase taotluse. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Koos taotlusega esitab lastekaitsespetsialist kirjaliku põhjenduse komisjoni pöördumise vajadusest, lisaks rakendatud meetmete ning perekonna toimetuleku kirjelduse/hinnangu.

  (3) Kooliprobleemidega seoses esitab lastekaitsespetsialist lisaks koolipoolse kirjelduse seni rakendatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 sätestatud tugi- ja mõjutusmeetmetest.

§ 6.   Komisjoni koosoleku protokoll

  (1) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokolli märgitakse:
  1) koosoleku aeg, koht ja osavõtnud isikute nimed;
  2) osalejate ütluste sisu, selgitused, seisukohad;
  3) komisjoni liikmete ettepanekud ja arvamused.

  (2) Protokolli koostab sekretär. Protokollile kirjutavad alla komisjoni koosolekut juhtinud juhataja ja koordinaator.

§ 7.   Komisjoni koosoleku otsus

  (1) Komisjon teeb asja arutelu lõppedes otsuse.

  (2) Komisjoni otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegemise koht ja aeg;
  2) koosolekust osavõtnud komisjoni liikmete ees- ja perekonnanimed;
  3) lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg (isikukood) ning õppeasutus;
  4) taotluse sisu;
  5) otsus ja seda selgitav osa.

  (3) Komisjoni otsusele kirjutavad alla komisjoni koosolekut juhtinud juhataja ja koordinaator.

  (4) Komisjoni otsus edastatakse lapse esindajale vastavalt haldusmenetluse seadusele.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Toomas Järveoja
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json