Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Elva Vallavalitsuse hankekord

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2018, 20

Elva Vallavalitsuse hankekord

Vastu võetud 28.08.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Elva vallavara valitsemise korra § 8 lg 2, riigihangete seaduse § 9 lg 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Elva valla hankekord (edaspidi hankekord), mille eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist Elva valla ametiasutuses (edaspidi ametiasutus) ja tema hallatavates asutustes.

  (2) Määrusega kehtestatakse:
  1) riigihanke planeerimise, sealhulgas iga-aastase hanke- ja tööplaani koostamise ja kinnitamise kord ning tähtaeg;
  2) riigihanke eest vastutava isiku ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
  3) alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ning teenuste ja ehitustööde tellimise kord;
  4) sotsiaal- ja eriteenuste, sealhulgas maksumusega alla sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke piirmäära, tellimise kord;
  5) meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks riigihankel.

§ 2.   Riigihanke korraldamise üldpõhimõtted

  (1) Riigihanke korraldamise otsustab vastavalt Elva vallavara valitsemise korra paragrahvis 8 sätestatule:
  1) Vallavanem või hallatava asutuse juht hankelepingu eeldatava maksumusega kuni 5000 eurot (käibemaksuta) asjade ostmisel, teenuste tellimisel ja ehitustööde tellimisel hankelepingu eeldatava maksumusega kuni 15 000 eurot (käibemaksuta) kui rahalised vahendid on ette nähtud jooksva aasta eelarves;
  2) Vallavalitsus, kui hankelepingu eeldatav maksumus ületab punktis 1 sätestatud maksumuse ja hankelepingu sõlmimiseks on rahalised vahendid ette nähtud jooksva aasta eelarves või eelarvestrateegias;
  3) Vallavolikogu käesoleva lõike punktis 1 ja 2 sätestamata juhtudel.

  (2) Riigihanke korraldamisel tuleb, sõltumata hankelepingu maksumusest, tagada valla rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, hanke kontrollitavus, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihangete seaduses sätestatud (edaspidi RHS) üldpõhimõtete kohaselt.

  (3) Kõik hankekorras sisalduvad maksumused ja tasud arvestatakse käibemaksuta.

  (4) Riigihangete ettevalmistamisel, läbiviimisel ja riigihangetest tulenevate lepingute sõlmimisel lähtutakse RHS-st ning käesolevast hankekorrast.

  (5) Juhul kui rahastaja on sihtrahastatavate projektide puhul kehtestanud asjade ostmisele või teenuste või ehitustööde tellimisele erireeglid, juhindutakse lisaks RHS-s ja määruses sätestatule ka neist.

  (6) Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis, kui hankelepingu maksumus (käibemaksuta) asjade ja teenuste ning ehitustööde korral on vähemalt 5000 eurot.

  (7) Suulise hankelepingu sõlmimisel dokumenteeritakse tahteavalduste vahetamine kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (8) Sõltumata maksumusest tuleb hankeleping sõlmida kirjalikult, kui poolte ühesuguse arusaama tagamiseks on oluline lepingutingimustes eelnevalt kirjalikult kokku leppida.

§ 3.   Hanke- ja tööplaan

  (1) Hangete sujuva korraldamise ja planeerimise eesmärgil kinnitab vallavalitsus korraldusega jooksva aasta hankeplaani hiljemalt kahe kuu jooksul arvates eelarve vastuvõtmisest.

  (2) Hankeplaani koostamiseks esitavad hallatavad asutused ja vallavalitsuse struktuuriüksused (edaspidi struktuuriüksus) ühe kuu jooksul arvates valla eelarve vastuvõtmisest kantseleile andmed eelarveaastal planeeritavate ning funktsionaalselt koos toimivate või sama eesmärgi saavutamiseks vajalike hangete kohta, mille eeldatav maksumus on asjade ostmise ja teenuste (sealhulgas sotsiaal-, eriteenused ja ideekonkursside) tellimise korral vähemalt 5000 eurot ja ehitustööde tellimise korral vähemalt 15 000 eurot.

  (3) Hankeplaani kantakse riigihanked, mille eeldatav maksumus on:
  1) asjade ja teenuste korral vähemalt 30 000 eurot;
  2) teenuste kontsessiooni korral vähemalt 60 000 eurot;
  3) eriteenuste korral vähemalt 60 000 eurot;
  4) ehitustööde (sealhulgas ehitustööde kontsessiooni) korral vähemalt 60 000 eurot;
  5) ideekonkursi korral vähemalt 60 000 eurot;
  6) sotsiaalteenuste (sealhulgas sotsiaalteenuste kontsessiooni) korral vähemalt 60 000 eurot.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hanked, mida ei kanta hankeplaani, kantakse tööplaani. Tööplaani kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (5) Hanke- ja tööplaanis näidatakse ära vähemalt hanke nimi, lühikirjeldus, hankeliik ja menetluse liik, hanke eest vastutav isik, ajakava.

  (6) Hanke- või tööplaani muutmiseks või täiendamiseks esitatakse taotlus kantseleile. Muudatused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (7) Hanke- või tööplaani kantud riigihanked on saanud vallavalitsuse loa vastava riigihanke korraldamiseks.

  (8) Hankeplaani ja selle muudatused avaldab kantselei valla veebilehel. Tööplaan ja selle muudatused tehakse kättesaadavaks valla dokumendiregistris.

§ 4.   Riigihanke eest vastutav isik

  (1) Riigihanke eest vastutav isik (edaspidi vastutav isik) on isik, kellele on antud ülesandeks asja ostmine, teenuse (sealhulgas teenusekontsessiooni), ideelahenduse või ehitustöö (sealhulgas ehituskontsessiooni) tellimine.

  (2) Vastutav isik määratakse hankeplaanis või tööplaanis.

  (3) Enne hankemenetluse alustamist peab vastutav isik veenduma, kas kavandatav hange on olemas vastava aasta hankeplaanis või tööplaanis. Juhul kui hanget eelnevalt nimetatud plaanides kajastatud ei ole, peab vastutav isik veenduma eelarvevahendite olemasolus ja tegema ettepaneku muudatuste sisseviimiseks.

  (4) Vastutav isik vastutab hanke korrektse läbiviimise eest vastavalt RHS-le ja käesolevale hankekorrale, sealhulgas hangete korrektse dokumenteerimise eest. Dokumentide riigihangete registrile esitamisel lähtutakse Rahandusministeeriumi koostatud riigihangete registri kasutusjuhendist.

§ 5.   Läbirääkimiste pidamine

  (1) Läbirääkimiste pidamine on lubatud kui riigihangete seadus võimaldab läbirääkimiste pidamist ning selline võimalus on ette nähtud hanke alusdokumentides, seejuures tuleb lähtuda pakkujate võrdse kohtlemise põhimõttest.

  (2) Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamisel on lubatud pidada läbirääkimisi piiranguteta igal ajal.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuste hangete korraldamisel alla riigihanke piirmäära on lubatud läbirääkimisi pidada piiranguteta igal ajal.

§ 6.   Huvide konflikti ennetamine riigihangete läbiviimisel

  (1) Hanke läbiviimisel ja otsuste tegemisel osalenud isik on ametiisik korruptsioonivastase seaduse mõistes.

  (2) Juhul kui hanke eest vastutav isik või muu isik, kes võib mõjutada hanke tulemust, omab otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavatena, on tegemist huvide konfliktiga ja isikul on keelatud selliste toimingute ja otsuste tegemine.

  (3) Vastav isik või muu isik peab viivitamatult huvide konflikti ilmnemisel hoiduma konkreetse hankega seoses edaspidisest tegevusest ning teavitama vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis enda vahetut juhti, kes määrab uue vastutava isiku.

§ 7.   Riigihanke korraldamine

  (1) Käesolev paragrahv reguleerib riigihangete korraldamist, mille eeldatav maksumus on võrdne lihthanke piirmääraga või ületab seda.

  (2) Riigihanke korraldajaks on ametiasutus.

  (3) Ametiasutus korraldab hankeid oma struktuuriüksuste kaudu.

  (4) Riigihanked, mille eeldatav maksumus on võrdne lihthanke piirmääraga või ületab seda, menetletakse e-menetlusena riigihangete e-keskkonnas. Riigihangete e-keskkonnas koostatavaid dokumente ametiasutuse dokumendiregistris täiendavalt ei registreerita.

  (5) Riigihanke alusdokumendid koostab struktuuriüksus või hallatav asutus. Alusdokumentide tehnilise kirjelduse koostamisse võib kaasata vastava ala spetsialiste või eksperte.

  (6) Riigihanke alusdokumendid kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (7) Riigihanke ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks võib moodustada 3-liikmelise alalise või ajutise komisjoni.

  (8) Riigihanke hankemenetluse otsused kinnitab vastutava isiku või riigihanke komisjoni ettepanekul vallavalitsus korraldusega.

  (9) Riigihanke hankelepingu sõlmimise ja lepingu täitmise eest vastutava isiku määramise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 8.   Alla lihthanke piirmäära riigihangete korraldamine

  (1) Alla lihthanke piirmäära riigihangete korraldajaks on struktuuriüksus või hallatav asutus.

  (2) Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmisel ja teenuste ning ehitustööde tellimisel valib hanke korraldaja riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid arvestades ning lähtuvalt hanke objektist sobivaima menetluse.

  (3) Konkurentsi olemasolu korral tuleb tagada erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhe.

  (4) Ettepanek pakkumuse esitamiseks tuleb teha võimalusel vähemalt kolmele isikule taasesitamist võimaldavas vormis. Ettepaneku tegemiseks tuleb reeglina koostada tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule.

  (5) Ostmine või tellimine võib olla vormistatud ka hinnapäringuna. Ettepanek ja esitatud pakkumused peavad olema registreeritud asutuse dokumendiregistris.

  (6) Konkurentsi olemasolu korral avaldab hanke korraldaja oma veebilehel hanketeate vähemalt 2 tööpäeva enne pakkumuse esitamise tähtpäeva asjade ja teenuste ostmise puhul ning vähemalt 5 tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva ehitustööde puhul.

  (7) Hanketeade peab sisaldama vähemalt:
  1) tehnilist kirjeldust;
  2) hindamiskriteeriume;
  3) pakkumuste esitamise tähtaega;
  4) hanke korraldaja kontaktandmeid.

  (8) Pakkumuse esitamiseks võib teha ettepaneku ühele isikule ja hanketeadet ei pea avaldama, kui:
  1) hanke maksumus on alla 3000 euro asjade ja teenuste korral;
  2) hanke maksumus on alla 10 000 euro ehitustööde (sh remonditööd) korral.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud juhul saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ja põhjendatud.

  (10) Struktuuriüksuse või hallatava asutuse juht
  1) Kooskõlastab hanke tulemused vastava valdkonna abivallavanemaga kui hanke maksumus on suurem kui käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud maksumus;
  2) sõlmib hankelepingu ja määrab lepingu täitmise eest vastutava isiku.

  (11) Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked dokumenteeritakse dokumendihaldussüsteemis. Dokumendihaldussüsteemis registreeritud dokumendid säilitatakse 7 aasta jooksul arvates riigihanke alustamise päevast, kui rahastaja nõuetest ei tulene pikem säilitamise tähtaeg.

§ 9.   Sotsiaal- ja eriteenuste hangete korraldamine

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus on riigihange, mis korraldatakse direktiivi 2014/24/EL XIV lisas nimetatud sotsiaal- või eriteenuste tellimiseks.

  (2) Sotsiaal- ja eriteenuste korraldajaks on struktuuriüksus või hallatav asutus.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse läbiviimisel on hankija kohustatud järgima RHS §-s 3 toodud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid, võttes arvesse sotsiaal- ja eriteenuste eripärasid. Hankija võib arvesse võtta teenuste kvaliteedi, katkematuse, ligipääsetavuse, taskukohasuse, kättesaadavuse ja terviklikkuse tagamise kaalutlusi, erinevate kasutajagruppide, sh ebasoodsas olukorras olevate isikute erivajadusi.

  (4) Sotsiaal- ja eriteenuste tellimisel, mille hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab seda, menetletakse vastavalt RHS-s sätestatule ja arvestades käesoleva korra erisusi. Käesoleva lõike riigihankeid menetletakse e-menetlusena riigihangete e-keskkonnas. Riigihangete e-keskkonnas koostatavaid dokumente ametiasutuse dokumendiregistris täiendavalt ei registreerita.

  (5) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel alla riigihanke piirmäära, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine. Selleks tehakse taasesitamist võimaldavas vormis ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud hankelepingute sõlmimiseks võib teha taasesitamist võimaldavas vormis ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule:
  1) kui teenuse osutamisel puudub konkurents ning võimalused ettepaneku tegemiseks kahele isikule või;
  2) tuleneb vajadus käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud põhjustel või;
  3) sotsiaalteenuse hankelepingu eeldatav maksumus on alla 30 000 euro või;
  4) eriteenuse hankelepingu eeldatav maksumus on alla 10 000 euro.

  (7) Käesolevas paragrahvi lõikes 6 sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (8) Ettepaneku tegemiseks tuleb reeglina koostada soovitavate teenuste tellimiseks alusdokumendid (tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriume). Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule.

  (9) Sotsiaal- ja eriteenuste tellimisel kinnitab hanke alusdokumendid, tulemused ja otsustab hankelepingu sõlmimise:
  1) Vallavalitsus korraldusega, kui hankelepingu eeldav maksumus on 30 000 eurot või rohkem sotsiaalteenuse korral ja 10 000 eurot või rohkem eriteenuse korral;
  2) struktuuriüksuse või hallatava asutuse juht, kes kooskõlastab dokumendid vastava valdkonna abivallavanemaga, kui hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem punktis 1 sätestatud määrast, kuid suurem kui 3000 eurot;
  3) struktuuriüksuse juht või hallatava asutuse juht käesoleva lõike punktides 1 ja 2 sätestamata juhtudel.

  (10) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud hanked dokumenteeritakse dokumendihaldussüsteemis.

§ 10.   Sisetehing ja hankijatevaheline koostöö

  (1) Sisetehingut või hankijatevahelist koostööd võib teha RHS sätestatud juhtudel.

  (2) Sisetehingu ja hankijatevahelise koostöö raames sõlmitava hankelepingu sõlmimine otsustatakse vastavalt käesoleva hankekorra paragrahvi 2 lõikele 1.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Hankeplaan ja tööplaan koostatakse alates 2019. aasta eelarveaastast.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Toomas Järveoja
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json