Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Vallavara valitsemise kord

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2018, 22

Vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 26.06.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 ja § 34 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Kohila vallavara valitsemise kord (edaspidi kord) reguleerib Kohila vallale vara omandamist, valla omandis oleva vara kasutamist, kolmandatele isikutele kasutusse andmist, võõrandamist ning koormamist.

§ 2.   Vallavara mõiste

  (1) Vallavara on Kohila valla omandis olevad kinnis- ja vallasasjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

  (2) Teenuste või töö tellimisel või asjade ostmisel mõistetakse käesolevas korras nimetatud teenuse, töö või asja hindu ilma käibemaksuta.

§ 3.   Vallavara valitseja

  (1) Vallavara valitseja on vallavalitsus.

  (2) Vallavara valitseja võib oma valitsemisel oleva vara anda hallatava asutuse või kolmanda isiku valdusesse.

§ 4.   Vallavara valitsemine

  (1) Vallavara valitsemine on valla vara valitseja õigus ja kohustus käesoleva korra ja teiste valla või Eesti Vabariigi õigusaktide alusel korraldada vallavara valdamist, kasutamist ja käsutamist.

  (2) Vallavara kasutamine on selle vara omaduste igasugune tarbimine vara füüsilist vormi muutmata.

  (3) Vallavara käsutamine on vara õigusliku seisundi muutmine, samuti tema tulevase juriidilise staatuse määramine võõrandamise või täieliku ärakasutamise teel, samuti koormamine piiratud asjaõigustega.

§ 5.   Vallavara valitsemise põhimõtted

  (1) Vallavara valitseja ja hallatav asutus on kohustatud tagama nende valitsemisel oleva või valdusesse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

  (2) Vallavalitsus ja hallatav asutus on kohustatud nende valitsemisel või valduses olevat vallavara majandama heaperemehelikult ning hoolitsema väärtuse võimaliku kasvu eest.

  (3) Sooritades vallavaraga mis tahes tehinguid, peavad vallavalitsus ja hallatav asutus tuginema asjakohastele seadustele ning juhinduma põhimõttest vältida kahju ja suurendada kasu, mis vald võib neist tehingutest saada.

  (4) Vallavaraga tehtud tehingu kehtetuks tunnistamist ei saa nõuda üksnes põhjusel, et rikuti menetlusnõudeid, kui rikkumine ei võinud mõjutada asja otsustamist.

2. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE 

§ 6.   Vallavara omandamine

  (1) Vallavara omandatakse avalikuks otstarbeks, kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks või tulu saamiseks seaduse või tehingu alusel.

  (2) Vallavara omandamise, sealhulgas teenuse või ehitustöö tellimise otsustab volikogu, kui:
  1) sellega võetakse vallale rahaliselt hinnatavaid kohustusi, mida ei ole ette nähtud eelarves või mis ületavad selleks eelarves ettenähtud vahendid või
  2) sellega võetakse vallale rahaliselt hinnatavaid kohustusi, millega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel ja millest ei ole juriidiliselt võimalik loobuda ja sellega ei ole arvestatud kehtivas eelarvestrateegias või
  3) omandatakse kinnisasi või
  4) omandatakse aktsiaid või osasid.

  (3) Vallavara omandamise, sealhulgas teenuse või ehitustöö tellimise, otsustab vallavalitsus, kui:
  1) omandatakse piiratud asjaõigust, mis on vajalik eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks;
  2) omandatakse tasuta või ühekordselt väljamakstava tasu eest piiratud asjaõigust, mis on vajalik valla poolt rajatavate teede või tehnovõrkude ja -rajatiste omamiseks kolmandatele isikutele kuuluvatel kinnistutel;
  3) omandatakse kinnisasi, mille sihtotstarve on omandamise hetkel või planeeritav transpordimaa, üldkasutatav maa või muu avalikku kasutusse ette nähtud maa ning kinnistu omandatakse tasuta.

  (4) Vallavalitsus võib erandkorras otsustada kinnisasja omandamise, mida ei ole nimetatud lõikes 3, kui:
  1) kinnisasja omandamiseks avaneb majanduslikult soodne võimalus (pankrotivara oksjon vms) ja selle kasutamine tuleb otsustada enne järgmise korralise volikogu istungi toimumist ja
  2) kinnisasja omandamine ei too vallale kaasa rahalisi kohustusi, mille katteks pole jooksva aasta eelarves vahendeid ning
  3) kinnisasja omandamise kiidab eelnevalt heaks volikogu alatine komisjon, kelle tegevusvaldkonnaks on moodustamise otsusega määratud valla eelarveline planeerimine.

  (5) Vallavara omandamise või teenuse tellimise otsustab vallavara valitseja jooksva aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires.

  (6) Vallavara omandamise lepingu sõlmib vallavanem või vallavanema poolt volitatud isik. Kui vallavara omandamine kuulub hallatava asutuse pädevusse, sõlmib vara omandamise lepingu vastava asutuse juht või tema poolt volitatud isik.

§ 7.   Ostueesõiguse kasutamine

  Kui Kohila vallal on seaduse või tehingu alusel ostueesõigus, siis otsustab ostueesõiguse mittekasutamise vallavalitsus ja ostueesõiguse kasutamise Kohila valla nimel see organ või asutus, kes on pädev ostueesõiguse objektiks olevat vara omandama korra § 6 kohaselt.

§ 8.   Pärandi või kingi vastuvõtmine

  (1) Testamendijärgse pärandi või kingi vastuvõtmise otsustab vallavalitsus.

  (2) Kui kingiga või testamendijärgse pärandiga kaasnevad varalised õigused on ilmselt väiksemad, kui sellega kaasnevad kohustused või testamendijärgse pärandi või kingi vastuvõtmisega kaasnevad väljaminekud tulevastel eelarveaastatel ja sellega ei ole arvestatud kehtivas eelarvestrateegias, siis otsustab vallale kingi või pärandi vastuvõtmise volikogu.

3. peatükk VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE 

§ 9.   Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Vallavara antakse kolmandatele isikutele kasutusse:
  1) enampakkumise korras;
  2) eelläbirääkimistega pakkumise korras;
  3) otsustuskorras;
  4) tasuta või tavalisest väiksema tasu eest.

  (2) Vallavara tasu eest lühiajalisse kasutusse andmise tasude hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

  (3) Kasutuslepingu sõlmib vallavara valitseja või volitatud isik.

  (4) Vallavara kasutusse andmise lepingute muutmise, sh pikendamise, otsustab see organ, kelle pädevusse kuulub selle vara kasutusse andmine.

§ 10.   Vallavara kasutusse andmise tähtajad

  (1) Üldjuhul antakse vallavara kolmanda isiku kasutusse tähtajatult.

  (2) Vallavara kolmandale isikule tähtajalisse kasutusse andmise korral on kasutusse andmise tähtaeg:
  1) vallasasjade puhul kuni kümme aastat;
  2) kinnisasjade puhul kuni 50 aastat, välja arvatud kui pikemaks tähtajaks kasutusse andmine on avalikes huvides.

§ 11.   Vallavara kasutusse andmise otsustamine

  (1) Vallavara kasutusse andmise otsustab volikogu, kui:
  1) vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle kümne aasta;
  2) vara koormatakse kasutusse andmisel piiratud asjaõigusega;
  3) vara antakse kasutusse tasuta või tavalisest väiksema tasu eest.

  (2) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavara valitseja, kui kasutusse antakse vallavara valitseja valitsemisel olevat põhivara jääkväärtusega alla 1000 euro või väheväärtuslikku vara.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata juhtudel otsustab vallavara kasutusse andmise vallavalitsus.

  (4) Vallavara kasutusse andmise otsustaja määrab kasutusse andmise tingimused.

4. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

§ 12.   Vallavara võõrandamise põhimõtted

  (1) Võõrandamise all mõistetakse käesolevas korras vallavara tasu eest või tasuta andmist kolmanda isiku omandisse.

  (2) Vallavara võõrandatakse:
  1) otsustuskorras tasu eest, tasuta või alandatud hinna eest;
  2) enampakkumise korras;
  3) eelläbirääkimistega pakkumise korras.

§ 13.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab volikogu, kui võõrandatakse kinnisasi või vallale kuuluvaid aktsiaid või osasid või võõrandatava vallavara väärtus on suurem kui 20 000 eurot või võõrandatakse tasuta või alandatud hinna eest.

  (2) Vallavara võõrandamise otsustab vallavara valitseja, kui võõrandatakse vara väärtusega kuni 20 000 eurot.

5. peatükk ENAMPAKKUMISE KORD 

§ 14.   Vallavara võõrandamine või kasutusse andmine enampakkumise korras

  (1) Enampakkumine käesoleva korra tähenduses on vallavara võõrandamise või kasutusse andmise viis, kus leping sõlmitakse isikuga, kes nõustub kehtestatud lisatingimustega, kui need on kehtestatud, ja on pakkunud kõige kõrgema hinna.

  (2) Enampakkumise viisid on suuline, kirjalik ja elektrooniline enampakkumine.

  (3) Enampakkumise korraldab vallavalitsus.

  (4) Enampakkumine on avalik ning selles võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, arvestades seadustega ettenähtud piiranguid.

§ 15.   Enampakkumise ettevalmistamine

  (1) Enampakkumise ettevalmistamise käigus määrab enampakkumise korraldaja:
  1) enampakkumise viisi ja alghinna;
  2) vajadusel muud tingimused.

  (2) Enampakkumise läbiviimisest teatab enampakkumise korraldaja vastava kuulutuse kaudu valla veebilehel või selleks ettenähtud avaliku kasutusega interneti portaalis. Kuulutus avaldatakse hiljemalt 15 päeva enne enampakkumise tähtpäeva. Teistkordsel enampakkumisel võib kuulutuse avaldamise tähtaeg olla lühem. Kuulutus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) enampakkumise korraldaja;
  2) olulised andmed võõrandamisele või kasutusse andmisele kuuluva vara kohta;
  3) vajadusel enampakkumise läbiviimise koht ja aeg;
  4) enampakkumise läbiviimise viis ja vajadusel pakkumiste esitamise tähtaeg ja koht;
  5) alghind ja olemasolul enampakkumise osavõtumaksu ning tagatisraha suurused ja nende tasumise tähtaeg ja viis;
  6) kontaktandmed muu vajaliku enampakkumisega seotud informatsiooni saamiseks.

§ 16.   Suulise enampakkumise kord

  (1) Enampakkumise korraldaja registreerib pakkujad.

  (2) Enne enampakkumise alustamist kinnitavad pakkujad enampakkumise tingimustega nõustumist ja osavõtumaksu ja tagatisraha tasumist.

  (3) Enampakkumise korraldaja vastaval korraldusel alustatakse pakkumist. Kui enampakkumisel on määratud alghind, alustatakse pakkumistega alghinnast. Kui enampakkumine toimub alghinda määramata, alustatakse pakkumist hinnast, mida esimesena pakutakse. Pakkuja annab enampakkumise korraldajale märku käe tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise korraldajalt loa. Enampakkumise sammu suuruse kehtestab ja avalikustab enne pakkumiste alustamist enampakkumise korra. Pakkumise kuulutab enampakkumise korraldaja lõppenuks pärast kõrgeima pakkumise kolmekordset teatamist.

§ 17.   Kirjaliku enampakkumise kord

  (1) Kirjalikul enampakkumise korral tuleb pakkumine esitada enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta. Pakkumine peab olema kinnises ümbrikus.

  (2) Pakkumises peavad sisalduma:
  1) pakkuja nimi ja kontaktandmed;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) vajadusel dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) numbrite ja/või sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  5) pakkumise esitaja allkiri;
  6) esindaja volitusi tõendav dokument

  (3) Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelnevalt nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale, välja arvatud juhul, kui enampakkumise korraldaja on tuvastanud, et tegemist ei ole sisulise kõrvalekaldumisega pakkumise kohta esitatud nõuetest.

  (4) Pakkumised registreeritakse nende saabumisel (märgitakse kuupäev ja kellaaeg).

  (5) Pakkumiste avamise tähtaja saabumisel avatakse pakkumised enampakkumise korraldaja poolt.

  (6) Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel viie tööpäeva jooksul arvates enampakkumise läbiviimisele järgnevast päevast täiendav kirjalik enampakkumise voor.

§ 18.   Elektroonilise enampakkumise kord

  (1) Kirjaliku enampakkumise võib läbi viia elektroonilise oksjonina selleks ettenähtud avaliku interneti portaali kaudu või e-posti teel.

  (2) Kirjaliku enampakkumise korraldamisel elektroonilise oksjonina viib enampakkumise korraldaja enampakkumise läbi konkreetse interneti portaali kasutustingimustel, lähtudes käesolevas korras sätestatust ulatuses, mis ei ole vastuolus elektroonilise oksjoni mõttega ja oksjoni läbiviimiseks kasutatava interneti portaali kasutustingimustega.

  (3) Kirjaliku enampakkumise korraldamisel e-posti teel rakendab enampakkumise korraldaja kirjaliku enampakkumise korda ulatuses, mis ei ole vastuolus e-posti kasutamise tingimustega.

  (4) Elektroonilise oksjoni korraldamisel võib enampakkumise korraldaja anda enampakkumise protokolli koostamise kohustuse üle kolmandale isikule.

§ 19.   Eelläbirääkimistega pakkumise kord

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumine on vallavara võõrandamise või kasutusse andmise viis, mis valitakse otsustaja poolt juhul, kui teatud lisatingimuste täitmine vallavara võõrandamisel või kasutusse andmisel on olulisem laekuvast tasust.

  (2) Eelläbirääkimistega pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise nii müügihinna või kasutustasu kui ka kõigi lisatingimuste suhtes ning esitama kõik nõutavad dokumendid.

  (3) Pakkumised tuleb esitada eelläbirääkimistega pakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta. Pakkumine peab olema märgusõna kandvas kinnises ümbrikus.

  (4) Pakkumises peavad sisalduma:
  1) pakkuja nimi kontaktandmed;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) vajadusel dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) sõnadega ja/või numbritega väljendatud pakkumise summa;
  5) pakkumine lisatingimuste kohta;
  6) pakkumise esitaja allkiri;
  7) esindaja volitusi tõendav dokument.

  (5) Pakkumiste ümbrikud avab korraldaja pakkumise teates nimetatud ajal. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla kõik pakkumisel kohal viibinud enampakkumise korraldaja esindajad.

  (6) Isikud, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, kõrvaldatakse pakkumismenetlusest.

  (7) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise vara müügihinna või kasutustasu ja kõigi lisatingimuste kohta või teatab pakkumisest loobumisest.

  (8) Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, annab enampakkumise korraldaja võitja selgitamiseks pakkujatele võimaluse oma pakkumisi viie tööpäeva jooksul täiendada.

  (9) Eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumise on enampakkumise korraldaja hinnanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud müügihinda või kasutustasu.

§ 20.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab enampakkumise korraldaja enampakkumise protokollis, millele kirjutavad alla pakkumisel või pakkumiste avamisel osalenud isikud ning kuhu vajadusel lisatakse ettepanek enampakkumise võitjale lepingu sõlmimiseks.

  (2) Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumisel, nende avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga ning esitada kaebusi või proteste enampakkumise läbiviimise kohta.

  (3) Kui enampakkumise võitja sõlmib lepingu, siis muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks. Teistele enampakkumises osalenutele tagastatakse tagatisraha enampakkumise tingimustes ettenähtud viisil ja korras.

  (4) Mõjuva põhjuseta lepingu mittesõlmimisel ettenähtud tähtaja jooksul või mõjuvast põhjusest mitteteatamisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda lepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha.

6. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE 

§ 21.   Vallavara koormamine

  (1) Vallavara koormamine käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale asjaõigusseaduse mõistes piiratud asjaõiguse seadmine.

  (2) Vallavara koormamise hoonestusõigusega või hüpoteegi seadmisega otsustab volikogu.

  (3) Vallavara koormamise muu piiratud asjaõigusega otsustab vallavalitsus.

  (4) Vallavara koormamise lepingud sõlmib vallavalitsus. Lepingu allkirjastab vallavanem või tema poolt volitatud isik.

7. peatükk VALLAVARA MAHAKANDMINE JA NÕUETEST LOOBUMINE 

§ 22.   Vallavara mahakandmine

  (1) Vallavara kantakse maha, kui see ei ole enam vajalik avalikuks või valla valitsemise otstarbeks või seda ei ole võimalik võõrandada ega kasutada tulu saamise otstarbel või selle säilitamine on ebaotstarbekas või kui vara enam ei eksisteeri (on hävitatud või hävinud, kadunud vms).

  (2) Vallavara mahakandmise ja nõuetest loobumise otsustab vallavara valitseja vastavalt Kohila valla raamatupidamise sise-eeskirjale.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Jüri Vallsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json