KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2019, 1

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 26.08.2019 nr 85

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362, loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1, § 12 lõike 3 ja loomakaitseseaduse § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded ning koerte ja kasside üle arvestuse pidamise korra Elva valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile valla territooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele isikutele, kelle omandis või valduses on koer või kass.

  (3) Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse headest tavadest, loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast ning õigusaktides sätestatud mõistetest.

§ 2.   Koera või kassi pidamine

  (1) Koera või kassi pidamisel on loomapidaja kohustatud tagama:
  1) et koer või kass ei pääseks loomapidaja järelevalveta teise isiku omandis olevale kinnisasjale (sh avalikku kohta);
  2) järelevalve koera või kassi üle, kui koera või kassiga viibitakse teise isiku kinnisasjal või muus avalikus kohas (sh ühistranspordis vms), vajadusel peab koera või kassi rihmastama, hoidma teda kandepuuris või kasutama koeral suukorvi;
  3) et koera või kassi pidamine ja koera või kassi käitumine ei rikuks avalikku korda, ei häiriks ega seaks ohtu teist isikut, tema tervist, vara või looma;
  4) koera või kassi väljaheite kohese koristamise teise isiku omandis olevalt kinnisasjalt (sh avalikust kohast).

  (2) Koeri ja kasse on lubatud pidada hoones või kinnisel territooriumil viisil, mis välistab koeral ja soovituslikult kassil sealt omal tahtel välja pääsemise ning inimestele ja teistele loomadele kallaletungimise võimaluse.

  (3) Avalikus kohas loomaga liikudes tuleb tagada inimeste ja teiste loomade ohutus. Koera võib avalikus kohas jalutusrihma otsast vabastada või kandevahendist välja lasta juhul, kui läheduses ei viibi inimesi ja teisi loomi.

  (4) Koera või kassi pidamisel on keelatud:
  1) koera või kassi ujutamine ja pesemine avaliku supluskoha ujumistsoonis suplushooajal (1. juunist 31. augustini) ja purskkaevus;
  2) nakkusohtliku haige koera või kassiga avalikus kohas viibimine;
  3) viia koera või kassi avalikku kohta, kuhu on paigaldatud sellekohane keelav teade või märk.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 punktides 1 ja 3 sätestatu ei kehti vaegnägija juhtkoera või muu erikoolituse saanud koera suhtes.

§ 3.   Koera ja kassi märgistamine

  (1) Valla haldusterritooriumil peetav koer ja kass peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood.

  (2) Valla haldusterritooriumi peetav koer ja kass tuleb märgistada mikrokiibiga hiljemalt 3 kuu jooksul koera ja kassi sündimise päevast või 1 kuu jooksul koera või kassi omandamise või valdusse saamise päevast, juhul kui ta ei ole märgistatud mikrokiibiga.

§ 4.   Koerte ja kasside üle arvestuse pidamine

  (1) Valla haldusterritooriumil peetav koer ja kass tuleb registreerida Elva valla lemmikloomaregistris käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tähtpäevaks.

  (2) Registreerimisel antakse registrile järgmised andmed:
  1) mikrokiibi kood, olemasolul muud looma märgistamisel kasutatud tunnuste kirjeldused;
  2) looma liik ja lühikirjeldus;
  3) loomapidaja nimi, isikukood, elukoht ja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber);
  4) muud lemmiklooma registri põhimääruses nõutud andmed.

  (3) Koera või kassi võõrandamisel või pidamise kohustuse üleandmisel pikemaks perioodiks kui kolm kuud, tuleb loomapidaja andmed käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registris muuta 1 kuu jooksul võõrandamise või pidamise kohustuse üleandmise päevast arvates. Loomapidaja andmete muutmiseks tuleb esitada registri pidajale avaldus, milles näidatakse uue loomapidaja andmed.

  (4) Koera või kassi surma korral teeb vastava kande registris loomapidaja.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist valla territooriumil peetavad kassid ja koerad tuleb märgistada paragrahvi 3 lõikes 1 märgitud viisil ja registreerida hiljemalt 1. jaanuar 2022.

  (2) Tunnistada kehtetuks:
  1) Elva Linnavolikogu 29.10.2012 määrus nr 30 „Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri“;
  2) Konguta Vallavolikogu 18.06.2013 määrus nr 44 „Konguta valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  3) Puhja Vallavolikogu 30.06.2010 määrus nr 11 „Puhja valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  4) Rannu Vallavolikogu 17.12.2013 määrus nr 4 „Rannu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  5) Rõngu Vallavolikogu 29.11.2012 määrus nr 23 „Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. aastal.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json