HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Vajaduspõhine huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2019, 3

Vajaduspõhine huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 28.08.2019 nr 60

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning lähtudes noorsootöö seaduse § 151 lõigete 1-3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Kehtna vallas elavate seitsme kuni üheksateistaastaste laste ja noorte huvitegevuse ja huvihariduse, selles osalemiseks vajaliku transpordikulude, ning samuti laagris või võistlusel osalemise kulude toetamist Kehtna valla huvihariduse ja huvitegevuse riikliku toetuse eelarvest.

  (2) Finantseeritakse noore õppimist ühel huvikooli erialal või ühes huviringis osalemist.

§ 2.   Mõisted

  Mõisted käesoleva korra tähenduses:
  1) huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas koolis.
  2) huvitegevus – lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.
  3) õppekoha maksumus – huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus, ühe õppuri huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses.
  4) toetus – käesoleva korra mõistes pärinevad eraldatavad rahalised vahendid laste ja noorte huvihariduse või huvitegevuse toetamiseks riiklikust huvihariduse ja -tegevuse toetusest.

§ 3.   Huvitegevuse ja -hariduse toetuste liigid

  Antud määruse alusel makstakse Kehtna vallas noore huvihariduses ja huvitegevuses osalemiseks järgmisi toetusi:
  1) huvihariduse toetus, mida makstakse huvikooli õppekoha tegevuskulude katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis;
  2) huvitegevuse toetus osavõtutasu maksmiseks, mida makstakse huvitegevust pakkuvatele juriidilistele isikutele (huviringide, klubide, stuudiote vms), mis ei ole registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  3) huvitegevuse toetus tegevusvahendite soetamise kulu katmiseks;
  4) transporditoetus huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks;
  5) laagris või võistlusel osalemise toetus.

§ 4.   Toetuste taotlemise tingimused

  (1) Toetust saab taotleda lapse seaduslik esindaja õpilase nimel või täisealine õpilane ise. Toetusele kvalifitseerub õpilane, kes elab:
  1) toimetulekuraskusega peres;
  2) kolme või enama lapsega peres;
  3) üksikvanemaga peres.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja õpilase nimel või täisealine õpilane ise vallavalitsusele taotluse (lisa 1). Taotluse allkirjastab taotleja või tema seaduslik esindaja.

  (3) Toetuse taotluses märgitakse:
  1) lapsevanema, seadusliku esindaja või täiskasvanud õppuri andmed;
  2) huvikooli ja õppega seonduvad andmed;
  3) huviringi või huvihariduse läbiviija kinnitus.

  (4) Transporditoetuse taotlemisel lisatakse taotlusele ka sõiduki tehnilise passi koopia ja sõidupäevik.

  (5) Laagris või võistlusel osalemise taotlusele märgitakse:
  1) taotleja andmed, laagris või võistlusel osaleja andmed;
  2) taotluse alus;
  3) millises laagris või võistlusel osalemiseks toetust taotletakse.

  (6) Laagris või võistlustel osalemiseks lapsevanema poolt tehtud kulu (isikliku sõiduauto kasutus) ei hüvitata.

§ 5.   Toetuste tähtajad

  (1) Taotlused huvitegevuse-ja huviharidusetoetuseks ning transporditoetuseks esitatakse vallavalitsusele 15. oktoobriks ja 15. jaanuariks.

  (2) Transporditoetuse kuludokumentide esitamise tähtajad on 5. detsember, 5. märts ja 5. juuni eelnenud kuudel tehtud kulutuste eest.

  (3) Laagris või võistlusel osalemise toetust saab taotleda ühe õppuri kohta 1 kord aastas.

§ 6.   Toetuste määrad ja maksmise kord

  (1) Huvitegevustoetuse suurus on mitte rohkem kui 30 eurot ühe huvitegevuses osaleja kohta kuus. Kehtna vald toetab huvitegevuses osalemist, makstes arve alusel huvitegevust korraldavale organisatsioonile 50% õppuri ühe kuu huviringi tasust. Maksmine lõpeb õppuri huviringist lahkumisel või eelarveliste vahendite lõppemisel valla eelarvest.

  (2) Tegevusvahendeid hüvitatakse kuni 50% vahendi maksumusest. Tegevusvahend jääb taotlejale.

  (3) Huviharidustoetuse suurus on kuni 100% ühe õppekoha maksumusest huvikooli poolt esitatud arve alusel. Kehtna vald toetab õppuri huvihariduse omandamist ühel huvikooli ühel erialal. Toetuse maksmine lõpeb õppuri huvikoolist lahkumisel või eelarveliste vahendite lõppemisel valla eelarvest.
(4 ) Kui õpilasel puudub võimalus sõita huviringi ja koju kooli- või ühistranspordiga, hüvitatakse taotlejale isikliku sõidukiga huviringi ja koju sõiduks tehtud kulu arvestusega 0,15 eurot ühe kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kuni 30 eurot kuus. Kui sõiduks kaustatakse ühistransporti, hüvitatakse kulu sõidupiletite alusel.

  (4) Huvitegevustoetus finantseeritakse huvitegevust korraldavatele organisatsioonidele arve alusel detsembris ja juunis, millele on lisatud väljavõte huviringi osaluspäevikust.

  (5) Huviharidustoetus finantseeritakse huvikoolidele arvete alusel kord kuus.

  (6) Transporditoetus kantakse taotluses märgitud isiku arvelduskontole esitatud kuludokumentide alusel 3 korda aastas.

  (7) Laagris või võistlusel osalemise toetus kantakse huvikooli või huvitegevust korraldava organisatsiooni arvelduskontole.

§ 7.   Taotluste menetlemine

  (1) Vallavalitsuse moodustatud komisjon kontrollib esitatud dokumentide vastavust määruses sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult 10 tööpäeva jooksul.

  (2) Komisjon võib täiendavalt nõuda toetuse andmise otsustamiseks oluliste dokumentide esitamist. Täiendavate dokumentide nõudmisest ja nende esitamise tähtajast teavitatakse kirjalikult.

  (3) Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused komisjoni määratud tähtajaks. Kui dokumente tähtajaks ei esitata jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 8.   Toetuse andmisest keeldumine

  Toetuse andmisest võib keelduda, kui:
  1) taotlus ei vasta määruse tingimustele;
  2) taotleja on esitanud taotluses valeandmeid;
  3) toetuse maksmiseks planeeritud eelarvelised vahendid on lõppenud.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Toetuse saaja on järelevalve käigus kohustatud võimaldama järelevalve teostajale juurdepääsutoetuse kasutamisega seotud teabele ja esitama nõutud informatsiooni ja aruande vallavalitsusele määratud tähtajaks.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 21.03.2018 määrus nr 16 „Vajaduspõhine huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json