ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2020, 10

Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 27.08.2020 nr 131

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tingimused ja nõuded ning määrab liitumise korra Jõgeva vallas.

§ 2.   Liitumise alused

  (1) Vee-ettevõtja peab lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga eeskirjas sätestatud tingimuste kohaselt.

  (2) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu omaniku või valdaja (edaspidi liituja) taotlusel tema ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingu alusel. Vee-ettevõtja võib lubada tähtajalist veekasutust või reo- ning sademevee ärajuhtimist ajutiseks tarbeks (ehituseks, kaubanduseks, kastmiseks) eelneva liitumislepinguta.

  (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja vee-ettevõtjale liitumistasu eeskirjas sätestatud korras. Veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuse kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

  (4) Kui liitumistingimused ei muutu, ei tule tarbija vahetumise või kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või nende osade välja vahetamisel tasuda liitumistasu.

  (5) Kui klient soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuseid (sh saasteainete ärajuhtimist) või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine või ümberehitamine, käsitletakse seda liitumisena ning see toimub eeskirja kohaselt. Otsuse, millise teenusmahu muutuse korral on vaja taotleda uut liitumist, teeb vee-ettevõtja.

  (6) Kui vee-ettevõtja või liituja või klient taotleb liitumispunkti asukoha muutmist, toimub see taotleja kulul ja seda käsitletakse eeskirja kohaselt toimuva liitumisena.

§ 3.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatus ja liitumispunkt

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vaheliseks piiriks on vee-ettevõtja määratud liitumispunkt. Nõuded liitumispunkti paigutuse ja tehniliste parameetrite kohta esitatakse liitumistingimustes.

  (2) Liitumispunkt asub üldjuhul avalikult kasutataval ühiskondlikul maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri.

  (3) Avalike teede, tänavate ja väljakute sademevee äravooluehitiste liitumispunkt asub sissevoolul peatorul asuvasse kaevu, kui pole kokku lepitud teisiti.

2. peatükk ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMINE 

§ 4.   Liitumistaotluse esitamine

  (1) Liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga esitab liituja vee-ettevõtjale taotluse, mis peab sisaldama:
  1) omaniku või volitatud isiku nimi, isiku- või registrikood ja kontaktandmed;
  2) liituva kinnistu katastritunnus ja aadress;
  3) andmeid olemasoleva ja kavandatava hoonestuse ning nende kasutusotstarbe kohta;
  4) andmeid ühisveevärgi vee kasutuse kavandatava otstarbe ja koguse kohta;
  5) andmeid ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reo- ja sademevee koguse, saasteainete ja reostusnäitajate kohta (elamukinnistutelt neid ei nõuta);
  6) ettepanekut liitumispunkti asukoha kohta;
  7) ettepanekut kinnistu veevärgi ning kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;
  8) teenindus- ja tootmisotstarbega sisseseade korral andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee reoainete kontsentratsioonide ja koguste kohta.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja liitumistingimuste seadmiseks.

§ 5.   Liitumistingimuste seadmine

  (1) Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul liitumistaotluse saamisest ning seab kirjalikud liitumistingimused või jätab taotluse rahuldamata.

  (2) Liitumistingimustes märgitakse:
  1) liitumispunktide asukohad;
  2) lubatavad veevõtu ja reo- ning sademevee ärajuhtimise kogused (l/s, m3/d), reo- ning sademeveega ära juhtida lubatavad reoained ning nende kontsentratsioonid;
  3) tagatav veerõhk ning ühiskanalisatsiooni paisutustase liitumispunktis;
  4) tehnilised erinõuded (mõõteseadmed, lokaalpuhastid, vooluhulga regulaatorid, ühtlustusmahutid, abinõud uputuste vältimiseks jne);
  5) liitumistingimuste kehtivusaeg.

  (3) Liitumistingimuste kehtivusaja möödumisel on liitujal õigus nõuda liitumistingimuste kehtivusaja pikendamist. Pikendamisel on vee-ettevõtjal õigus esitada õigusaktidest tulenevaid täiendavaid tingimusi.

  (4) Vee-ettevõtjal on õigus rahuldada taotlus osaliselt, kui taotluse täieliku rahuldamisega võib kaasneda häireid tarbijate veega varustamises või reo- ning sademevee ärajuhtimises. Taotluse rahuldamata jätmisest või osalisest rahuldamisest teatatakse taotlejale kirjalikult, märkides selle põhjused.

§ 6.   Kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni projektile esitatavad nõuded

  (1) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitusprojekt (edaspidi projekt) peab vastama ehitusseadustiku, liitumise eeskirja ning vee-ettevõtja väljastatud liitumistingimustes esitatud nõuetele.

  (2) Vee-ettevõtjal on vajadusel õigus nõuda projektis täiendavaid andmeid, arvutusi, selgitusi, eksperthinnanguid ja muud sellist, mis on vajalikud vee- ja /või kanalisatsioonirajatise korrektse tehnilise lahenduse ning keskkonnasäästliku toimimise tagamiseks.

  (3) Projektile tuleb enne ehitusteatise või ehitusloa taotluse esitamist omavalitsusele saada vee-ettevõtja heakskiit.

§ 7.   Liitumislepingu sõlmimine

  (1) Liitumisleping sõlmitakse liitumistingimuste kehtivusaja jooksul enne ehitamise algust. Liitumislepingu sõlmimiseks esitab liituja vee-ettevõtjale taotluse koos ehitusprojektiga, kui liituja ja vee-ettevõtja ei lepi kokku teisiti.

  (2) Liitumislepingus märgitakse:
  1) liitumistingimused, milliseid võib poolte kokkuleppel täpsustada;
  2) liitumistasu suurus või liitumistasu suuruse kalkulatsioon vastavalt liitumistasu arvestamise metoodikale;
  3) liitumistasu maksmise kord;
  4) liitumise tähtaeg;
  5) vajaduse korral muud liitumist täpsustavad asjakohased tingimused.

  (3) Kui liitumisleping sõlmitakse liitumistasu kalkulatsioonist lähtudes, nähakse ette liitumistasu suuruse hilisem täpsustamine, lähtudes liitumiseks tehtud tegelikest asjakohastest kuludest.

  (4) Vee-ettevõtjal on õigus sõlmida liitujaga liitumise eelleping, kui liitumistasu suurus ületab eeldatavalt 1000 eurot.

§ 8.   Liitumislepingu täitmine

  (1) Liitumislepingu kohaselt on liitujal õigus veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimiseks, kui lepingu osapooled on täitnud lepingulised kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning liitujal on võimalik saada lepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reo- ning sademevett.

  (2) Liitumislepingu kohased liitumistingimused ning piiritluspunktide skeem või piiritlusakt on teenuslepingu sõlmimisel teenuslepingu osad.

  (3) Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peavad olema rajatud vastavuses vee-ettevõtja poolt heaks kiidetud projektiga. Liituva kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele on õigus kontrollida vallavolikogu otsusega volitatud isikul. Puuduste ilmnemisel vormistatakse puuduste kohta kahes eksemplaris akt, millest üks eksemplar antakse liitujale. Liitujal ei teki teenuslepingu sõlmimise õigust enne puuduste kõrvaldamist.

  (4) Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitised ning liitumispunktid jäävad vee-ettevõtja omandisse.

§ 9.   Liitumislepingu lõpetamine

  (1) Liitumisleping lõpetatakse liituja soovil, kui ta loobub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisest.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping üles öelda:
  1) juriidilisest isikust liituja lõpetamisel, kui juriidilisel isikul ei ole õigusjärglast;
  2) juriidilisest isikust liituja pankroti korral;
  3) muudel õigusaktidest ja liitumislepingust tulenevatel põhjustel.

  (3) Liitumislepingu lõpetamise korral enne liitumistasu täielikku tasumist katab liituja vee-ettevõtjale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulutused.

3. peatükk LIITUMISTASU MAKSMINE 

§ 10.   Liitumistasu võtmise ja arvutamise alused

  (1) Liitumistasu peab katma liituja teenuste nõuetekohaseks osutamiseks, sealhulgas (võimalusel) tuletõrjeveega varustamiseks, kui see toimub ühisveevärgist, vajalike ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike ning muude ehitiste ehitamiseks ja ümberehitamiseks tehtud või tehtavad kulud.

  (2) Liitumistasu suuruse arvutamine toimub vastavalt Konkurentsiametiga kooskõlastatud ja vee-ettevõtja kehtestatud liitumistasude arvutamise metoodikale, mis on kättesaadav vee-ettevõtja veebilehel.

§ 11.   Liitumistasu maksmine

  (1) Liituja maksab liitumistasu vee-ettevõtja ja liituja vahel sõlmitud liitumislepingus või selle eellepingus ettenähtud summas ja tähtaegadel.

  (2) Kui liituja ning vee-ettevõtja ei ole kokku leppinud teisiti, maksab liituja:
  1) 50% eeldatavast liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul pärast liitumislepingu sõlmimist, esitatud arve alusel;
  2) ülejäänud summa liitumistasust tasutakse pärast tööde lõpetamist esitatud arve alusel.

  (3) Kui liituja ei pea kinni liitumislepingujärgsetest liitumistasu maksetähtaegadest, on vee-ettevõtjal õigus esitada arve viiviste osas, mis on maksimaalselt 0,2 protsenti tasumata liitumislepingust tulenevast summast.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 12.   Varasemate lepingute kehtivus

  Enne käesoleva eeskirja jõustumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku ning liituja vahel sõlmitud liitumislepingud jäävad kehtima.

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Jõgeva Linnavolikogu 22. aprilli 2010.a määrus nr 9 „Jõgeva linna ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“;
  2) Jõgeva Vallavolikogu 25. aprilli 2013. a määrus nr 14 „Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“;
  3) Palamuse Vallavolikogu 22. augusti 2013.a määrus nr 64 „Palamuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“;
  4) Torma Vallavolikogu 21. detsembri 2001.a määrus nr 12 „Torma valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskiri“.

Aivar Kokk
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json