HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rõuge valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2021, 1

Rõuge valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 24.08.2021 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Rõuge vallas elavate laste ja noorte huvihariduse ja -tegevuse toetamist Rõuge valla eelarvest.

  (2) Valla eelarvest finantseeritakse lapse või noore õppimist huvikoolis ja osalemist huvitegevuses.

  (3) Kord ei reguleeri Rõuge valla ametiasutuse hallatavate asutuste finantseerimist.

§ 2.   Mõisted

  (1) Mõisted käesoleva korra tähenduses:
  1) Huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas huvikoolis ja tugineb õppekavale.
  2) Huvitegevus – süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.
  3) Õppekoha maksumus – huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus, ühe õppuri huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses.
  4) Osalustasu või õppetasu – lapsevanema poolt tasutav summa huvihariduse või -tegevuse pakkujale.
  5) Õppur – Rõuge vallas elav laps või noor vanuses 7 kuni 19 eluaastat, kes õpib huvikoolis või osaleb huvitegevuses.
  6) Laager – huvikooli või huviringi poolt korraldatud eesmärgistatud ühistegevus, mille jooksul tegeletakse intensiivselt huviõppega.
  7) Muu sündmus – huvikooli või huviringi poolt korraldatud võistlus, turniir, konkurss, festival vm eesmärgistatud ühistegevus, mille jooksul tegeletakse intensiivselt huviõppega.

  (2) Huvitegevuseks ei loeta kursusi ja tervisesporti.

  (3) Toetus käesoleva korra mõistes on valla eelarvest eraldatavad rahalised vahendid õppuri huvihariduse või -tegevuse toetamiseks.

§ 3.   Huvitegevuse ja -hariduse toetuste liigid

  Rõuge vallas makstakse lapse ja noore huvitegevuses osalemiseks järgmisi toetusi:
  1) huvihariduse toetus, mida makstakse huvikooli õppekoha tegevuskulude katmiseks munitsipaalhuvikoolis;
  2) huvitegevuse toetus, mida makstakse erahuvikoolidele ja huvitegevuse teenust pakkuvatele juriidilistele isikutele (huviringid, klubid, stuudiod vms), mis ei ole registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, osavõtutasu katmiseks;
  3) osalustasu või õppetasu toetus lapsevanema poolt huvikoolile või -ringile makstava tasu hüvitamiseks;
  4) transporditoetus, mida makstakse huvikoolis või -tegevuses osalemise transpordikulude katmiseks;
  5) laagris või muul sündmusel osalemise toetus.

§ 4.   Huvihariduse toetus

  (1) Rõuge vald toetab õppuri huvihariduse omandamist munitsipaalhuvikoolis, makstes 100% õppekoha maksumusest huvikooli poolt esitatud arvete alusel.

  (2) Munitsipaalhuvikoolis õppimise arveldamise aluseks on õppeaastaks kinnitatud õppurite nimekiri, tunniplaan, õppekava ning majandusaastaks kinnitatud õppekoha arvestuslik maksumus.

  (3) Erahuvikooli toetust tuleb taotleda vastavalt §-s 5 sätestatule.

§ 5.   Huvitegevuse toetus teenuse pakkujale

  (1) Huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab teenuse pakkuja haridus- ja kultuuriosakonnale allkirjastatud taotluse või saadab e-postiga digiallkirjastatud taotluse.

  (2) Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas. Tähtajaga 1. september kuni 15. oktoober.

  (3) Taotlus esitatakse Rõuge Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) kinnitatud vormil koos kõigi taotlusvormil nõutud dokumentidega.

  (4) Huvitegevuse toetamise eeldusteks on:
  1) teenuse pakkuja huvitegevusega seotud tegevusala on registreeritud äriregistris või
  2) teenuse pakkujaks on kultuuri-, noorsoo- või haridusasutus ning
  3) teenuse pakkujal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus.

  (5) Huvitegevust finantseeritakse esitatud arvete alusel.

  (6) Toetust makstakse sagedusega üks kord kuus, kui kokku ei ole lepitud teisiti.

  (7) Määratud toetust võib haridus- ja kultuuriosakond vähendada või mitte maksta perioodi eest, kui huvitegevus on üleriigiliselt reguleerituna lubatud vaid tingimuslikult või peatatud (nt Covid viiruse leviku tõttu).

  (8) Huvitegevuse toetuse kasutamise kohta esitab teenuse pakkuja haridus- ja kultuuriosakonnale aruande vastavalt käesoleva korra § 10 tingimustele.

§ 6.   Osalustasu või õppetasu toetus

  (1) Osalustasu või õppetasu toetuse taotlemiseks esitab õppuri seaduslik esindaja või õppur haridus- ja kultuuriosakonnale allkirjastatud taotluse või saadab e-postiga digiallkirjastatud taotluse.

  (2) Osalustasu või õppetasu toetuse määr on kuni 50 eurot õppuri kohta kuus. Ühe õppuri kohta toetatakse osalemist maksimaalselt kuni kahel huvialal.

  (3) Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas. Tähtajaga 1.september kuni 15. oktoober.

  (4) Taotlus esitatakse vallavalitsuse kinnitatud taotlusvormil.

  (5) Toetus määratakse kuni üheks õppeaastaks.

  (6) Väljamaksed toimuvad igakuiselt huviharidust või -tegevust osutava asutusele õppuri või seadusliku esindaja poolt osalustasu või õppetasu tasumise järgselt.

  (7) Maksekorraldus tasumise kohta jooksva kuu eest esitatakse haridus- ja kultuuriosakonnale iga järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (8) Tagasiulatuvalt toetust ei hüvitata.

§ 7.   Transporditoetuse taotlemine

  (1) Transporditoetuse taotlemiseks esitab õppuri seaduslik esindaja või õppur haridus- ja kultuuriosakonnale iga kuu kohta allkirjastatud taotluse või saadab e-postiga digiallkirjastatud taotluse.

  (2) Taotlus esitatakse vallavalitsuse kinnitatud taotlusvormil.

  (3) Taotlusele lisatakse kulu tõendavad originaaldokumendid.

  (4) Taotlus esitatakse kuludele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (5) Taotluse esitajal on võimalik esitada ühistaotlus mitme õppuri transpordikulu katmiseks.

  (6) Ühistaotluses on õppurite seaduslike esindajate või täisealiste õppurite kinnitus.

  (7) Transporditoetuse suurus on kuni 30 eurot ühe õppuri kohta kuus. Toetuse suuruse arvutamise aluseks on ühistranspordi sõidupiletid ja/või isikliku sõiduauto kasutamine. Isikliku sõiduauto hüvitamise aluseks on läbitud kilometraaž ja keskmine kütusekulu, mis on määratud vallavalitsuse korraldusega.

§ 8.   Laagris või muul sündmusel osalemise toetus

  (1) Laagris võ i muul sündmusel osalemise toetuse taotlemiseks esitab huvikool või -ringi läbiviija taotluse haridus- ja kultuuriosakonnale õppuri omaosaluse katmiseks hiljemalt üks kuu enne laagri, võistluse vm sündmuse toimumist.

  (2) Taotlus esitatakse vallavalitsuse kinnitatud taotlusvormil.

  (3) Toetuse taotluse hilinemisel võib haridus- ja kultuuriosakond jätta taotluse menetlemata ja tagastab selle taotlejale.

  (4) Huvikool või –ringi läbiviija teavitab lapsevanemaid õppurite laagris või muul sündmusel osalemise toetuse taotlemisest hiljemalt viie tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist.

  (5) Laager või muu sündmus peab olema seotud huvikooli või -ringiga, mille tegevuses õppur osaleb.

  (6) Toetuse määr on kuni 100 eurot õppuri kohta kalendriaastas.

  (7) Laagris või muul sündmusel osalemise toetuse taotluse võib taotleja esitada ka mitme õppuri kohta.

  (8) Tagasiulatuvalt laagris või muul sündmusel osalemise toetust taotleda ei saa.

  (9) Kui laager või muu sündmus, millel osalemise toetus on välja makstud, jääb mistahes põhjusel toimumata, peab huvikool või –ringi läbiviija saadud toetuse tagastama hiljemalt õppeaasta lõpuks 31.08.

§ 9.   Toetuse taotluse menetlemine ja järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Esitatud taotlusi menetleb ja toetuse andmise ning toetuse suuruse otsustab vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

  (2) Haridus- ja kultuuriosakond võib toetuse andmisest keelduda, kui:
  1) taotlus ei vasta määruse tingimustele;
  2) taotleja on esitanud taotluses valeandmeid;
  3) taotlejal on teenuse pakkujana võlgnevusi vallavalitsuse ees.

  (3) Haridus- ja kultuuriosakond võib nõuda täiendavate dokumentide, mis on toetuse andmise otsustamiseks olulised, esitamist. Täiendavate dokumentide nõudmisest ja nende esitamise tähtajast teavitab haridus- ja kultuuriosakond taotlejat kirjalikult e-posti teel taotluses märgitud e-posti aadressil.

  (4) Haridus- ja kultuuriosakond kontrollib esitatud dokumentide vastavust määruses sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult e-posti teel 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.

  (5) Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul nende teatavakstegemisest arvates. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine haridus- ja kultuuriosakonna juhataja otsusel ning esitatud taotlus koos lisadega tagastatakse.

  (6) Haridus- ja kultuuriosakond võib tutvuda kohapeal huvitegevuse korraldusliku poolega ning tegevuseks vajalike tingimustega.

  (7) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab haridus- ja kultuuriosakond.

  (8) Toetuse saaja on järelevalve käigus kohustatud võimaldama järelevalve teostajale juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele ja esitama nõutud informatsiooni või aruande haridus- ja kultuuriosakonnale määratud tähtajaks.

  (9) Haridus- ja kultuuriosakonnal on õigus kontrollida õppurite osalemist huvikoolis või huvitegevuses.

  (10) Huvikoolist või -tegevust pakkuva teenuse osutaja juurest lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt (hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest) teavitama haridus- ja kultuuriosakonda.

  (11) Huvikool või -tegevust pakkuva teenuse osutaja teavitab haridus- ja kultuuriosakonda, kui õppur on huvikoolist või -tegevusest puudunud ilma mõjuva põhjuseta rohkem kui üks kuu.

§ 10.   Teenuse pakkuja aruandlus huvitegevuse toetuse kasutamise kohta

  (1) Teenuse pakkuja on kohustatud esitama haridus- ja kultuuriosakonnale aruande õppeaasta jooksul saadud huvitegevuse toetuse kasutamise kohta hiljemalt 3 1. augustiks.

  (2) Kui teenusepakkuja tegevus lõpeb õppeaasta keskel, on ta kohustatud haridus- ja kultuuriosakonnale esitama aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse lõppemist.

  (3) Teenusepakkuja esitab toetuse kasutamise aruandes vähemalt järgmise informatsiooni:
  1) toetuse kasutamise ajavahemik;
  2) toetuse suurus ja osakaal teenusepakkuja kogutuludest;
  3) teenusepakkuja tegevuste ülevaade toetuse kasutamise ajavahemikul;
  4) harrastajate keskmine arv toetuse kasutamise ajal;
  5) hinnang tegevusele ja toetuse mõjule.

  (4) Vajadusel võib haridus- ja kultuuriosakond aruande juurde nõuda kuludokumentide koopiate ja täiendavate selgituste esitamist.

  (5) Haridus- ja kultuuriosakond võib otsustada teenusepakkujale antud toetuse tagasi nõuda, kui:
  1) aruannet toetuse kasutamise kohta ei ole esitatud õppeaasta lõpuks;
  2) teenusepakkuja on aruandes esitanud valeandmeid;
  3) antud toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist huvihariduse ja huvitegevuse kohta antud haldusaktid ja lepingud jäävad kehtima kuni haldusaktis või lepingus märgitud lõpptähtajani.

  (2) Vallavalitsus kinnitab määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 12.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Rõuge Vallavolikogu 01.03.2018 määrus nr 6 „Rõuge valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aigar Kalk
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json