HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rõuge valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2023, 39

Rõuge valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 24.08.2021 nr 16
RT IV, 04.09.2021, 1
jõustumine 07.09.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2022RT IV, 08.12.2022, 111.12.2022
20.06.2023RT IV, 27.06.2023, 1430.06.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Rõuge vallas elavate laste ja noorte huvihariduse ja -tegevuse toetamist Rõuge valla eelarvest ja riigieelarve seaduse kohaselt Rõuge vallale eraldatud huvihariduse ja -tegevuse toetusest.
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

  (2) Valla eelarvest finantseeritakse lapse või noore õppimist huvikoolis ja osalemist huvitegevuses.

  (3) Kord ei reguleeri Rõuge valla ametiasutuse hallatavate asutuste finantseerimist.

  (4) Korras reguleerimata erijuhtumite puhul otsustab huvihariduse ja -tegevuse toetamise Rõuge Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) põhjendatud taotluse alusel.
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

§ 2.   Mõisted

  (1) Mõisted käesoleva korra tähenduses:
  1) Huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas huvikoolis ja tugineb õppekavale.
  2) Huvitegevus – süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.
  3) Õppekoha maksumus – huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus, ühe õppuri huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses.
  4) Osalustasu või õppetasu – lapsevanema poolt tasutav summa huvihariduse või -tegevuse pakkujale.
  5) Õppur – Rõuge vallas elav laps või noor vanuses 7 kuni 19 eluaastat, kes õpib huvikoolis või osaleb huvitegevuses.
  6) [Kehtetu - RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]
  7) [Kehtetu - RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]
  8) Toimetulekuraskuses pere - perekond, kus kasvab 7- kuni 19-aastane noor ning kelle taotluse esitamise eelneva kuu netosissetulek peale eluasemekulude mahaarvamist jääb alla 1.5-kordse riikliku toimetulekupiiri.
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

  (2) Huvitegevuseks ei loeta kursusi ja tervisesporti.

  (3) Toetus käesoleva korra mõistes on valla eelarvest eraldatavad rahalised vahendid õppuri huvihariduse või -tegevuse toetamiseks.

§ 3.   Huvihariduse ja -tegevuse toetuste liigid
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

  Rõuge vallas makstakse lapse ja noore huvihariduses ja -tegevuses osalemiseks järgmisi toetusi:
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]
  1) huvihariduse toetus, mida makstakse Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud huvikoolile õppekoha tegevuskulude katmiseks;
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]
  2) huvitegevuse toetus, mida makstakse erahuvikoolidele ja huvitegevuse teenust pakkuvatele juriidilistele isikutele (huviringid, klubid, stuudiod vms), mis ei ole registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi teenuse pakkuja), tegevuskulude katmiseks;
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]
  3) osalustasu või õppetasu toetus lapsevanema poolt huvikoolile või huvitegevuse teenust pakkuvatele juriidilistele isikutele makstava tasu hüvitamiseks.
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]
  4) [kehtetu - RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]
  5) [kehtetu - RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

§ 4.   Huvihariduse toetus

  (1) Rõuge vald toetab õppuri huvihariduse omandamist munitsipaalhuvikoolis, makstes 100% õppekoha maksumusest huvikooli ja vallavalitsuse vahel sõlmitud huvihariduse finantseerimise lepingu ja huvikooli poolt esitatud arvete alusel.
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

  (2) Munitsipaalhuvikoolis õppimise arveldamise aluseks on õppeaastaks kinnitatud õppurite nimekiri, tunniplaan, õppekava ning majandusaastaks kinnitatud õppekoha arvestuslik maksumus.

  (3) Erahuvikool saab toetust taotleda vastavalt käesoleva määruse §-s 5 sätestatule.
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

§ 5.   Huvitegevuse toetus
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

  (1) Huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab teenuse pakkuja valdkonna eest vastutavale osakonnale (edaspidi osakond) allkirjastatud taotluse või saadab e-postiga digiallkirjastatud taotluse.
[RT IV, 08.12.2022, 1 - jõust. 11.12.2022]

  (2) Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas tähtajaga 1. september kuni 15. oktoober.
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

  (3) Taotlus esitatakse vallavalitsuse kinnitatud vormil koos kõigi taotlusvormil nõutud dokumentidega.
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

  (4) Huvitegevuse toetamise eeldusteks on:
  1) teenuse pakkuja huvitegevusega seotud tegevusala on registreeritud äriregistris või
  2) teenuse pakkujaks on kultuuri-, noorsoo- või haridusasutus ning
  3) teenuse pakkujal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus.

  (41) Teenuse pakkujal, kes on saanud huvitegevuse toetust eelneval õppeaastal, ei tohi taotluse esitamise seisuga olla tähtajaks esitamata toetuse kasutamise aruandeid.
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

  (42) Teenuse pakkujale makstava huvitegevuse toetuse suuruse ühe õppuri kohta järgmiseks aastaks otsustab eelarveaasta alguses vallavalitsus.
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

  (5) Huvitegevust finantseeritakse esitatud arvete alusel.

  (6) Toetust makstakse sagedusega üks kord kuus, kui kokku ei ole lepitud teisiti.

  (7) Määratud toetust võib osakond vähendada või mitte maksta perioodi eest, kui huvitegevus on üleriigiliselt reguleerituna lubatud vaid tingimuslikult või peatatud (nt Covid viiruse leviku tõttu).
[RT IV, 08.12.2022, 1 - jõust. 11.12.2022]

  (8) Huvitegevuse toetuse kasutamise kohta esitab teenuse pakkuja osakonnale aruande vastavalt käesoleva korra § 10 tingimustele.
[RT IV, 08.12.2022, 1 - jõust. 11.12.2022]

§ 6.   Osalustasu või õppetasu toetus

  (1) Toimetulekuraskuses oleval perel on õigus taotleda huvihariduse või -tegevuse pakkujale makstava osalustasu või õppetasu hüvitamist valla eelarvest.
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

  (2) Osalustasu või õppetasu toetuse määr on kuni 30 eurot õppuri kohta kuus.
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

  (3) Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas. Tähtajaga 1.september kuni 15. oktoober.

  (4) Taotlus esitatakse vallavalitsuse kinnitatud taotlusvormil.

  (5) Toetus määratakse kuni üheks õppeaastaks.

  (6) Väljamaksed toimuvad igakuiselt peale õppuri või tema seadusliku esindaja poolt huvihariduse või -tegevuse pakkujale osalustasu või õppetasu tasumist. Erandina makstakse perioodi september kuni november toetused välja hiljemalt 30. novembriks.
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

  (7) Maksekorraldus tasumise kohta jooksva kuu eest esitatakse osakonnale iga järgneva kuu 10. kuupäevaks.
[RT IV, 08.12.2022, 1 - jõust. 11.12.2022]

  (8) Tagasiulatuvalt toetust ei hüvitata.

§ 7.   Transporditoetuse taotlemine
[Kehtetu - RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

§ 8.   Laagris või muul sündmusel osalemise toetus
[Kehtetu - RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

§ 9.   Toetuse taotluse menetlemine ja järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Esitatud taotlusi menetleb ja toetuse andmise ning toetuse suuruse otsustab vallavalitsuse osakond.

  (2) Osakond võib toetuse andmisest keelduda, kui:
  1) taotlus ei vasta määruse tingimustele;
  2) taotleja on esitanud taotluses valeandmeid;
  3) taotlejal on teenuse pakkujana võlgnevusi vallavalitsuse ees.

  (3) Osakond võib nõuda täiendavate dokumentide, mis on toetuse andmise otsustamiseks olulised, esitamist. Täiendavate dokumentide nõudmisest ja nende esitamise tähtajast teavitab osakond taotlejat kirjalikult e-posti teel taotluses märgitud e-posti aadressil.

  (4) Osakond kontrollib esitatud dokumentide vastavust määruses sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult e-posti teel 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.

  (5) Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul nende teatavakstegemisest arvates. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine osakonna juhi otsusel.
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

  (6) Osakond võib tutvuda kohapeal huvitegevuse korraldusliku poolega ning tegevuseks vajalike tingimustega.

  (7) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab osakond.

  (8) Toetuse saaja on järelevalve käigus kohustatud võimaldama järelevalve teostajale juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele ja esitama nõutud informatsiooni või aruande osakonnale määratud tähtajaks.

  (9) Osakonnal on õigus kontrollida õppurite osalemist huvikoolis või huvitegevuses.

  (10) Huvikoolist või -tegevust pakkuva teenuse osutaja juurest lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt (hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest) teavitama osakonda.

  (11) Huvikool või -tegevust pakkuva teenuse osutaja teavitab osakonda, kui õppur on huvikoolist või -tegevusest puudunud ilma mõjuva põhjuseta rohkem kui üks kuu.
[RT IV, 08.12.2022, 1 - jõust. 11.12.2022]

§ 10.   Teenuse pakkuja aruandlus huvitegevuse toetuse kasutamise kohta

  (1) Teenuse pakkuja on kohustatud esitama osakonnale aruande õppeaasta jooksul saadud huvitegevuse toetuse kasutamise kohta hiljemalt 3 1. augustiks.
[RT IV, 08.12.2022, 1 - jõust. 11.12.2022]

  (2) Kui teenusepakkuja tegevus lõpeb õppeaasta keskel, on ta kohustatud osakonnale esitama aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse lõppemist.
[RT IV, 08.12.2022, 1 - jõust. 11.12.2022]

  (3) Teenusepakkuja esitab toetuse kasutamise aruandes vähemalt järgmise informatsiooni:
  1) toetuse kasutamise ajavahemik;
  2) toetuse suurus ja osakaal teenusepakkuja kogutuludest;
  3) teenusepakkuja tegevuste ülevaade toetuse kasutamise ajavahemikul;
  4) harrastajate keskmine arv toetuse kasutamise ajal;
  5) hinnang tegevusele ja toetuse mõjule.

  (4) Vajadusel võib osakond aruande juurde nõuda kuludokumentide koopiate ja täiendavate selgituste esitamist.
[RT IV, 08.12.2022, 1 - jõust. 11.12.2022]

  (5) Osakond võib otsustada teenusepakkujale antud toetuse tagasi nõuda, kui:
[RT IV, 08.12.2022, 1 - jõust. 11.12.2022]
  1) aruannet toetuse kasutamise kohta ei ole esitatud õppeaasta lõpuks;
  2) teenusepakkuja on aruandes esitanud valeandmeid;
  3) antud toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist huvihariduse ja huvitegevuse kohta antud haldusaktid ja lepingud jäävad kehtima kuni haldusaktis või lepingus märgitud lõpptähtajani.

  (2) Vallavalitsus kinnitab määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

  (3) Käesoleva määruse § 5 lõikes 42 nimetatud teenuse pakkujale makstava huvitegevuse toetuse suuruse ühe õppuri kohta 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2023 otsustab vallavalitsus hiljemalt 31. augustiks.
[RT IV, 27.06.2023, 14 - jõust. 30.06.2023]

§ 12.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json