Teksti suurus:

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimääruste muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2021, 2

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimääruste muutmine

Vastu võetud 26.08.2021 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg-te 2 ja 7 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2014 määruse nr 32 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ § 6 lõiget 1 täiendatakse punktidega 20 ja 21 järgmises sõnastuses:

„20) Tallinna kriisikomisjoni tehnilise teenindamise tagamine, kriisireguleerimisõppuste ja -koolituste korraldamine, linna riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, linna kriisikomisjoni ööpäevaringse valvetelefoni töö tagamine, kriisireguleerimiskomisjonides ja -töörühmades, -õppustel ja -koolitustel osalemine ning koostöö korraldamine operatiivteenistusega;

21) elutähtsate teenuste osutajate nõustamine, järelevalve tegemine elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise üle, sh elutähtsa teenuse katkestuse ennetamise meetmete rakendamise üle, elutähtsate teenuste osutajate koostatud toimepidevuse riskianalüüside ja plaanide läbivaatamine ning nende vastavuse kontrollimine õigusaktides sätestatud nõuetele ja kinnitamine, ülevaadete koostamine elutähtsate teenuste toimepidevuse korralduse seisust, elutähtsate teenuste kirjelduste ja toimepidevuse nõuete väljatöötamine ja kehtestamise korraldamine ning vajaduse korral nende ajakohastamine.“;

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2019 määruse nr 9 „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimäärus“ § 6 lõike 1 punktid 15 ja 16 tunnistatakse kehtetuks.

Tiit Terik
Esimees

/otsingu_soovitused.json