Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2021, 9

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimäärus

Vastu võetud 16.05.2019 nr 9
RT IV, 29.05.2019, 2
jõustumine 01.06.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.08.2021RT IV, 04.09.2021, 207.09.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõigete 2 ja 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Staatus ja nimetus

  (1) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

  (2) Ameti ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet;
  2) inglise keeles Tallinn Urban Environment and Public Works Department;
  3) vene keeles Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.

§ 2.  Asukoht

  Ameti asukoht on Tallinn.

§ 3.  Sümbolid ja eelarvevahendid

  (1) Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat, dokumendiplangid ning ametit teenindavad arvelduskontod.

  (2) Amet tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

§ 4.  Ameti moodustamine, ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja aruandekohustus

  (1) Ameti moodustab ja korraldab ümber, tema tegevuse lõpetab, põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

  (2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

  (3) Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. Amet rakendab oma tegevusvaldkondades ja ülesannete täitmisel kvaliteedijuhtimissüsteemi standardit ISO 9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardit ISO 14001.

2. peatükk Tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 5.  Ameti tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkond on keskkonna- ja looduskaitse korraldamine ning kommunaalvaldkonda kuuluvate avalike teenuste osutamine Tallinnas, lähtudes soodsa elukeskkonna tagamise eesmärgist ja säästva arengu põhimõtetest.

§ 6.  Ameti ülesanded

  (1) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab amet järgmisi ülesandeid:
  1) Tallinna linna (edaspidi linn) avalikult kasutatavate taristuobjektide, sh avalike teede, sildade, tunnelite, viaduktide, sademeveekanalisatsiooni, avalike objektide välisvalgustuse, jalgratta- ja jalgteevõrgustiku, teemaal asuva haljastuse, parkide, sh ajalooliste parkide, haljasalade, purskkaevude, monumentaalkunsti objektide ja hüdrotehniliste ehitiste kavandamise, projekteerimise, ehituse, remondi ja hoolduse korraldamine, sh järelevalve korraldamine;
  2) teemaale linnamööbli ja jäätmemahutite paigaldamise ja nende hoolduse korraldamine;
  3) jalgrattaparklate rajamise ja käitamise korraldamine;
  4) linna avalike tualettide haldamine;
  5) linnale kuuluvate ranna- ja kaldakindlustuste haldamine;
  6) linna metsade, haljas- ja rohealade võrgustiku säilitamise, arendamise ja säästliku kasutamise korraldamine;
  7) asendusistutuste organiseerimine sh vajalike projektide koostamine ja järelevalve;
  8) keskkonnajärelevalve tegemine;
  9) koostöös vee-ettevõtjatega linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava elluviimise korraldamine ja seire;
  10) linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimine;
  11) linna kvaliteetse veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise korraldamine;
  12) linna tehnotaristu ja energeetika säästva arengu planeerimine Tallinna arengustrateegia ja Tallinna energeetikakontseptsiooni kohaselt, üld- ja teemaplaneeringute koostamise ning planeeringute ja ehitusprojektide menetlemise protsessis;
  13) ameti pädevuse piires energiasäästu tagamisega ja kaugküttepiirkonna määramisega seotud tegevuste ja põhimõtete järgimise korraldamine;
  14) ameti tegevusvaldkonda puudutavate arengukavade, sh linna teehoiukava, teede arengukava, haljastu tegevuskava, keskkonnastrateegia, ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni jt linna tehnotaristu arengukavade kavandamise, koostamise ja elluviimise korraldamine;
  15)
[Kehtetu - RT IV, 04.09.2021, 2 - jõust. 07.09.2021]
  16)
[Kehtetu - RT IV, 04.09.2021, 2 - jõust. 07.09.2021]
  17) linnas projekteeritavate avalikult kasutatavate teede, parklate ja tehnoehitiste projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine;
  18) üld-, teema- ja detailplaneeringute, tee- ja tänavavalgustusehituse jt projektide kooskõlastamine;
  19) ehitusprojektide, ehitus- ja kasutuslubade menetluses arvamuse andmine haljastu- ja tehnotaristu küsimustes;
  20) tänavakaubanduse, reklaami, avalike ürituste jt lubade kooskõlastamine;
  21) kaevetöölubade, puude raielubade, linnatänavatel erakorraliseks veoks ja sõiduks tasuliste erilubade ja muude ameti tegevusvaldkonnaga seotud lubade taotluste menetlemine, lubade andmine, peatamine ja tühistamine;
  22) järelevalve kaeve- ja avariitööde üle;
  23) teeregistri ja muude ameti põhiülesannete täitmiseks vajalike registrite ja andmekogude pidamine;
  24) planeerimisseaduse § 131 kohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud ehitiste ehitamine ja/või planeerimisseaduse § 131 lõikes 1 nimetatud halduslepingute koostamine, sõlmimine, muutmine, lõpetamine ja järelevalve, millega huvitatud isik võtab planeerimisseaduse § 131 lõikes 1 nimetatud kohustuse detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks või sellega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks;
  25) ettepanekute tegemine linna looduse eripära, kultuuri, asustust ja maakasutust esindavate väärtuslike maastike või nende üksikelementide kaitse alla võtmiseks ja kasutamise tingimuste määramiseks ning linna kaitse alla võetud objektide valitsemine;
  26) veehaarete kaitse ja säästliku kasutamise korraldamine ja veehaarete, puurkaevude ning puuraukude rajamistaotluste menetlemine ja seisukohtade esitamine;
  27) linna veekogude ja märgalade kasutamise ja kaitse korraldamine;
  28) linna koostatavate arengukavade, üld-, teema- ja detailplaneeringute puhul keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamine;
  29) välisõhu mürakaardi, välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostamise korraldamine;
  30) õhukvaliteedi parandamise kava koostamine;
  31) koerte ja kasside registreerimise ja lemmikloomadega seonduvate probleemide ennetamise korraldamine;
  32) hulkuvate koerte ja kasside püüdmise, hoidmise ja omanikule tagastamise või uuele omanikule üleandmise ning omanikuta looma hukkamise korraldamine;
  33) omasteta või avalikus kohas leitud surnu sündmuskohast äravedamise korraldamine;
  34) omasteta või tundmatu isiku matmise korraldamine;
  35) kaasaegsete maastikuarhitektuursete lahenduste toomine planeeringutesse ja projektidesse ning innovatiivsete ja looduspõhiste lahenduste kasutuselevõtu koordineerimine;
  36) õigusvastaselt määritud linnavara puhastamine;
  37) ameti tegevusvaldkonda puudutavate teadus- ja uurimistööde koostamise korraldamine;
  38) ameti hallatava asutuse arengusuundade kujundamine, töö koordineerimine ja järelevalve ning ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks ja ümberkorraldamiseks ning nende tegevuse lõpetamiseks;
  39) ameti hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi korraldamine;
  40) ameti hallatavate asutuste juhtide nõustamine ning vajaduse korral nende koolituse koordineerimine;
  41) ameti tegevusvaldkonnaga seotud linnavalitsuse alatiste ja ajutiste komisjonide ning töörühmade töö korraldamine;
  42) Euroopa Liidu ning era- ja avaliku sektori vahendite taotlemine ameti eesmärkide täitmiseks ja nende vahendite kasutamise korraldamine;
  43) ametile valitsemiseks antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine Tallinna õigusaktides sätestatud korras;
  44) ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide väljatöötamine;
  45) väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine linnavalitsuse volitusel;
  46) linna haljastus- ja heakorratööde korraldamine ja koordineerimine;
  47) haljastute ja kalmistute korrashoiu ja hoolduse korraldamine;
  48) avalike lastemänguväljakute võrgustiku arendamine, nende rajamine ja hooldus;
  49) koerte jalutusplatside ja ujutamiskohtade võrgustiku arendamine, nende rajamine ja hooldus;
  50) parkide ja haljasalade ühtse infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine;
  51) lõhnaaine esinemise vähendamise kava, saasteainete heite vähendamise tegevuskava jt ameti tegevusvaldkonda kuuluvate kavade kohta arvamuse kujundamine ja esitamine;
  52) metsateatiste kohta seisukoha, arvamuse jm kujundamine ja esitamine ning vajaduse korral esitatud metsateatiste kooskõlastamine;
  53) ameti pädevuse piires ettepanekute esitamine riigi ja linna valdkondlike arengukavade eelnõude koostamiseks;
  54) keskkonnakaitseliste uuringute, mõõtmiste ja küsitluste korraldamine ning nende põhjal linna arengusuundade väljatöötamises osalemine;
  55) ettepanekute tegemine ranna ja kalda ehituskeeluvööndi muutmiseks;
  56) projekteerimistingimuste taotluste või ehitusprojektide läbivaatamise põhjal otsuse tegemine keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta;
  57) arengukavadele, planeeringutele ja projektidele keskkonnakaitsenõuete esitamine ning seatud keskkonnakaitseliste tingimuste ja nõuete täitmise kontrollimine;
  58) komplekslubadele, geoloogilistele uuringulubadele, maavara kaevandamislubadele, vee-erikasutuslubadele, õhusaastelubadele ja muudele seadustega sätestatud keskkonnalubadele linna seisukohtade esitamine;
  59) keskkonnaseire ja analüüs;
  60) keskkonnateadlikkuse, säästva arengu ja keskkonnahoidliku tarbijamentaliteedi propageerimine, isikute nõustamine keskkonda mõjutavate otsuste tegemisel;
  61) avalikkuse kaasamise, keskkonnakasvatuse ja -hariduse ning teavitamise alase tegevuse korraldamine.

  (2) Amet täidab teisi ülesandeid, mis tulenevad õigusaktidest ja on seotud ameti tegevusvaldkonnaga.

3. peatükk Ameti õigused 

§ 7.  Ameti õigused

  Ametil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras õigus:
  1) esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;
  2) saada ametile pandud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja teavet teistelt linna asutustelt ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt, sihtasutustelt ja mittetulundusühingutelt;
  3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;
  4) kontrollida ameti hallatavate asutuste tegevuse õiguspärasust ning otstarbekust kõigis valdkondades;
  5) moodustada komisjone ja töörühmi;
  6) kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte;
  7) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  8) osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi ja tasuta teenuseid ja müüa kaupu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  9) teha ettepanekuid koostöö ja töökorralduse kohta linna asutustega;
  10) osaleda oma tegevusvaldkonna raames riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ja koostöös;
  11) anda oma tegevusvaldkonda puudutavaid konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare;
  12) teha ettepanekuid ameti esindaja nimetamiseks ameti tegevusvaldkondade hulka kuuluva põhitegevusalaga linna äriühingu või linna osalusega äriühingu ning ameti tegevusvaldkondade hulka kuuluva eesmärgiga linna sihtasutuse või linna osalusega sihtasutuse nõukogusse ja auditikomiteesse ning linna osalusega mittetulundusühingu juhatusse ja auditikomiteesse;
  13) teha oma pädevuse piires ettekirjutusi ja rakendada sunnivahendeid või sanktsioone seaduses sätestatud alustel;
  14) kasutada Tallinna õigusaktides ametile antud muid õigusi.

4. peatükk Juhtimine ja struktuur 

§ 8.  Ameti juhataja

  (1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud asjaomase valdkonna linnavalitsuse liikmele.

  (2) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks ameti juhataja riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras:
  1) juhib ja korraldab ameti tegevust ning vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;
  2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
  4) nimetab ametnikke ametikohale ja vabastab neid teenistusest ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid töötajatega;
  5) määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse ning kinnitab ametijuhendid;
  6) määrab ameti teenistujatele lisatasusid, preemiaid ja toetusi;
  7) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid hallatavate asutuste juhtidega või korraldab seda tegevust ja täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi;
  8) teeb tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid ametile pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab ameti haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh eelarvevahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ning eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  9) vastutab ameti eelarvevahendite sihipärase kasutamise eest, ameti valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, ameti haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muudes riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest;
  10) rakendab abinõusid ameti majanduslike ja tehniliste võimaluste parandamiseks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kutseoskuste täiendamiseks;
  11) kinnitab ameti asjaajamiskorra ja töökorralduse reeglid;
  12) esindab ametit ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Ameti juhataja võib volitada teisi isikuid esindama ametit temale antud pädevuse piires;
  13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud Tallinna õigusaktidega.

  (3) Ameti juhataja äraolekul asendab teda ameti juhataja asetäitja, nende äraolekul ameti juhataja määratud ametnik.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

  (1) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab linnavolikogu.

  (2) Ameti struktuuriüksused on osakonnad, mille täpsemad ülesanded ja pädevus määratakse ameti juhataja kinnitatavate osakondade põhimääruste ja ameti juhtimissüsteemi käsiraamatuga.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 10.  Tallinna Transpordiameti põhimääruse muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11.  Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.  Määruse jõustumine

 
  1) Määrus jõustub 2019. aasta 1. juunil;
  2) Määruse § 6 lõike 1 punkt 52 jõustub 2020. aasta 1. septembril

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json