HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kambja Ignatsi Jaagu Kooli põhimäärus

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2021, 13

Kambja Ignatsi Jaagu Kooli põhimäärus

Vastu võetud 31.08.2021 nr 99
jõustumine 10.09.2021

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja Kambja valla põhimääruse § 34 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimetus

  Kooli nimetus on Kambja Ignatsi Jaagu Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  (1) Kool on Kambja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalkool.

  (2) Kool on põhikool, kus õpilastel on võimalik omandada põhiharidust.

§ 3.   Asukoht ja tegutsemiskoht

  Kool asub ja tegutseb Tartumaal Kambja vallas. Kooli aadress on Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, 62034 Tartumaa.

§ 4.   Kooli õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 5.   Õppevorm

  Koolis toimub statsionaarne õpe.

§ 6.   Asjaajamine

  (1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Koolil on oma veebileht https://www.kambja.edu.ee, mille kaudu teeb kool üldsusele kättesaadavaks õigusaktide alusel avalikustamist vajavad dokumendid ja andmed.

  (3) Koolil on oma sümboolika (logo, lipp ja laul) ning oma nime ja sümboolikaga dokumendiplangid ja pitsat. Kooli sümboolikat kasutatakse kooli õppenõukogu kinnitatud korras.

§ 7.   Kooli tegevuse eesmärgid

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on pakkuda heatasemelist põhiharidust õppija individuaalset arengut toetavas koolikeskkonnas.

  (2) Tegevuse eesmärgid väljenduvad kooli missioonis ja visioonis:
  1) Kambja Ignatsi Jaagu Kooli missioon on luua keskkond iga õpilase mitmekülgseks ja pingutust nõudvaks arenguks;
  2) Visioon – Kambja Ignatsi Jaagu Kool on õppijakeskset haridust edendav, võimalusterohke, oma inimestele koolirõõmu loov ja turvaline kogukonnakool.

2. peatükk Õppe ja kasvatuse korraldus koolis 

§ 8.   Hariduse liik ja tase

  (1) Koolis omandatava hariduse liik on üldharidus.

  (2) Koolis omandatav hariduse tase on põhiharidus, õpe on korraldatud 1. - 9. klassis.

§ 9.   Raamatukogu

  Koolil ei ole raamatukogu. Kooliraamatukogu põhiülesannet põhikogu osas täidab Tõrvandi Raamatukogu Kambja harukogu, mis asub kooliga samas hoones. Koolis on õppekirjanduse kogu.

§ 10.   Õppetöö korraldamise alused

  (1) Koolis on õpe korraldatud õppeaastati. Õppeaasta koosneb trimestritest ja koolivaheaegadest. Trimestris on õpe korraldatud õppepäevadena.

  (2) Õpingute alusdokumendiks on põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava.

  (3) Kooli valikainete määramisel arvestab kool õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate ettepanekuid ning võimalusi.

§ 11.   Hariduslike erivajadustega laste rühmad/klassid

  (1) Õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks ja õpilasele vajaliku toe pakkumiseks loob võimalused vallavalitsus ja korraldab direktor.

  (2) Õpilasele, kellel tekib takistusi koolikohustuse täitmisel või mahajäämus õpitulemuste saavutamisel, annab kool üldist tuge, mis kujutab endast õpetaja pakutavat individuaalset lisajuhendamist, tugispetsialistide teenuse kättesaadavust ning vajaduse korral õpiabitundide korraldamist individuaalselt või rühmas.

  (3) Kui kooli tagatud üldine tugi ei anna õpilase arenguks soovitud tulemusi, siis võib rakendada koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel tõhustatud tuge või erituge. Sellisel juhul on õpilane käsitletav haridusliku erivajadusega õpilasena.

  (4) Õpiabi- või tasemerühma või eriklassi vastuvõtmise otsustab direktor. Otsuse tegemisel lähtub direktor õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekust.

3. peatükk Õppekavavälise tegevuse korraldamise alused 

§ 12.   Koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused

  (1) Õppekavaväline tegevus on huvitegevuse ning õppekava läbimist toetavate ürituste korraldamine.

  (2) Koolis korraldatava tegevuse puhul, mis ei ole kooli õppekava osa (õppekavaväline tegevus), võib kulude katmine toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel. Tasu suuruse kehtestab vallavalitsus kooli direktori ettepanekul.

  (3) Kool võib oma põhitegevuse kõrval tegeleda õppekavavälise koolituse, huvitegevuse, võistluste, kontsertide ja näituste korraldamise, õppematerjalide valmistamise, koostamise ja kirjastamise, ruumide üürimise ja ajutisse kasutusse andmisega.

§ 13.   Pikapäevarühm

  (1) Kooli direktor moodustab hoolekogu ettepanekul ja vallavalitsuse nõusolekul pikapäevarühma.

  (2) Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel ning huvitegevuses ja huvide arendamisel.

  (3) Õpilase pikapäevarühma võtmise ja sealt väljaarvamise otsuse teeb vanema taotluse alusel kooli direktor.

4. peatükk Kooli juhtimine 

§ 14.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor tagab koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesindusega kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise. Direktor juhib õppe- ja kasvatustegevust.

  (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb selle nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud õigusaktides, sealhulgas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisega.

  (3) Direktor täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid ja on kooli töötajate jaoks tööandja esindaja. Direktori äraolekuajaks määrab talle direktori ettepanekul asendaja vallavanem.

  (4) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe-, kasvatus- ja muu tegevuse, kooli üldseisundi ja arengu eest, samuti kooli vara, sealhulgas eelarvevahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (5) Direktor:
  1) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  2) koostab kooli vastuvõtu tingimused ja kehtestab need peale hoolekogult arvamuse saamist;
  3) korraldab kooli õppekava koostamist ja kehtestab õppekava;
  4) korraldab hariduslike erivajadustega õpilaste õpet;
  5) otsustab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel õpilaste suhtes tugi- või mõjutusmeetmete rakendamise või volitab selleks teist isikut, tagades õpilasele vajalike tugi- ja mõjutusmeetmete kohaldamise;
  6) teeb vallavalitsusele ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  7) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
  8) otsustab personalivajaduse üle, kooskõlastab vallavalitsusega koolitöötajate koosseisu ja kinnitab selle;
  9) loob koolitöötajatele töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastu võetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavad töötingimused;
  10) sõlmib õpetajate ning teiste töötajatega töölepingud ja täidab teisi tööandja ülesandeid;
  11) tagab sisehindamise korraldamise koolis, kehtestab sisehindamise korra;
  12) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
  13) kehtestab õigusaktides sätestatud nõuetele vastava kodukorra ja muud kooli tegevust reguleerivad dokumendid (korrad, juhendid, juhised jne);
  14) tagab õpilase arengut toetava õppekeskkonna kujundamise;
  15) korraldab isikuandmete kaitse ja avalikule teabele juurdepääsu, samuti teabele juurdepääsupiirangute kehtestamise;
  16) tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigus- ja haldusaktidega sätestatud nõuetele;
  17) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise, vallavalitsusele vajalike andmete ja dokumentide esitamise;
  18) tagab kooli, õpilaste ja õpetajatega seotud andmete kandmise Eesti Hariduse Infosüsteemi;
  19) koordineerib kooli osalemist siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides ja programmides ning tagab nende kaudu vallale võetud kohustuste tulemusliku elluviimise;
  20) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

§ 15.   Kooli õppenõukogu

  Koolil on õppenõukogu, mis tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras ja täidab samas määruses ja muudes õigusaktides sätestatud ülesandeid.

§ 16.   Hoolekogu

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, vallavalitsuse, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Õppe- ja kasvatustegevuse paremaks läbiviimiseks ning tingimuste loomiseks hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
  11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  14) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  15) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  16) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (3) Hoolekogu moodustamise ja töökorra kehtestab vallavalitsus.

5. peatükk Õpilaste, vanemate ja koolitöötajate õigused ja kohustused 

§ 17.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ette nähtud õppes.

  (2) Õpilasel on õigus:
  1) saada õpet vastavalt oma individuaalsetele õpivajadusetele ning vajaduse korral vastavalt individuaalsele õppekavale;
  2) saada teavet õppeperioodi õppeainete õppe eesmärkidest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest sh õppekava läbimist toetavatest üritustest;
  3) võtta osa õppetööst;
  4) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavalt õpiabi, sealhulgas tugimeetmete rakendamist põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel kehtestatud tingimustel ja korras;
  5) võtta osa õppekavavälisest tegevusest, mis on ette nähtud kooli päevakavas;
  6) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse, õppimisvõimaluste ning enda õiguste ja kohustuste kohta;
  7) olla valitud õpilaskonna esindajana õpilasesindusse, osaleda õpilasesindajate kaudu koolielu korraldamises;
  8) teha direktorile, õpetajatele ja teistele töötajatele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse ning õppekavavälise tegevuse kohta;
  9) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
  10) saada vallavalitsusest teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
  11) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu, vallavalitsuse või Haridus- ja Teadusministeeriumi poole;
  12) kasutada muid õigusi, mis on ette nähtud kooli tegevust reguleerivates õigusaktides.

  (3) Õpilane on kohustatud:
  1) osalema õppetöös kooli tunniplaani ja õppekorralduse kohaselt;
  2) täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt;
  3) täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama kokkulepitud tugimeetmeid;
  4) täitma kooli kodukorda;
  5) suhtuma kaasinimestesse lugupidavalt ja järgima üldtunnustatud moraalinorme, hoidma loodust ja säästma keskkonda;
  6) hoidma kooli head mainet;
  7) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  8) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 18.   Kooli õpilasesindus

  (1) Koolis on oma põhimääruse alusel tegutsev õpilasesindus. Põhimääruse eelnõu koostab õpilasesindus, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.

  (2) Õpilasesinduse põhimääruse eelnõu esitatakse enne kinnitamist õpilaskonnale arvamuse avaldamiseks. Arvamuse avaldamiseks peab õpilaskonnal olema võimalik õpilasesinduse põhimääruse eelnõuga tutvuda ühe kuu vältel, millele järgneb avalik arutelu, kus õpilased saavad oma ettepanekuid esitada.

  (3) Avaliku arutelu aeg ja koht tehakse õpilastele teatavaks õpilasesinduse põhimääruse eelnõu õpilaskonnale arvamuse avaldamiseks esitamisega samal ajal. Avalikuks aruteluks korraldatud koosolekul otsustatakse ettepanekute arvestamine või arvestamata jätmine ning kiidetakse heaks õpilasesinduse põhimäärus.

  (4) Õpilasesinduse põhimääruse kinnitab kooli direktor õigusaktidega kehtestatud korras. Õpilasesinduse põhimäärust muudetakse samas korras.

  (5) Kooli esimene õpilasesindus valitakse õpilaskonnas korraldatava valimise teel. Esimese õpilasesinduse valimised kuulutab välja kooli direktor, tehes samas teatavaks ka enda otsuse esimese õpilasesinduse liikmete arvu kohta.

  (6) Õpilasesinduse valimised kuulutatakse välja arvestusega, et õpilastel on võimalik ühe kuu vältel seada üles kandidaate. Sellele järgneb õpilaskonnas korraldatav salajane hääletamine, kus igal õpilasel on üks hääl, mille ta saab anda ühe ülesseatud kandidaadi poolt.

  (7) Esimesse õpilasesindusse kuuluvad enim hääli saanud õpilased lähtuvalt õpilasesinduse liikmete arvust.

§ 19.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) saada koolist teavet oma lapse kohta ning selgitusi õppe -ja kasvatustegevuse teemal;
  2) taotleda haridus-ja teadusministri määrusega kehtestatud korras oma lapsele koduõppe rakendamist;
  3) otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
  4) kandideerida kooli hoolekogusse;
  5) teha ettepanekuid koolielu korralduse kohta;
  6) osaleda vanemate koosolekul;
  7) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu, vallavalitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist;
  2) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  5) tegema põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras kooliga koostööd;
  6) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne vallavalitsus;
  7) pöörduma kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole;
  8) täitma teisi õigus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 20.   Koolitöötajate õigused, kohustused

  (1) Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, huvijuht, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud ja muud töötajad.

  (2) Koolitöötajatel on õigus:
  1) saada koolilt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) saada koolis sätestatud tingimuste kohaselt täienduskoolitust;
  3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
  4) kasutada kooli eesmärkidest tulenevaks õppekavaväliseks tegevuseks kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid direktori kehtestatud tingimustel ja korras tasuta;
  5) esitada kooli direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ja töökorralduse parendamise ettepanekuid;
  6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (3) Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate töötajate ülesanne on tagada õpilaste areng õppe- ja kasvatustegevuse abil, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele ja kokkulepitud hindamispõhimõtetele. Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majanduslik teenindamine.

  (4) Töötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel, omavahelises suhtluses ning suhtluses õpilaste ning nende vanematega kooli arengukavas ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 15 lõike 2 alusel kehtestatud „Põhikooli riiklikus õppekavas” sätestatud sihiseadest ning alusväärtustest.

  (5) Koolitöötajad on kohustatud andma teavet abivajavast lapsest direktorile ja kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale.

  (6) Töötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

6. peatükk Majandamise ja asjaajamise alused 

§ 21.   Kooli vara ja eelarve

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Kambja vallalt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, muu vara ja eelarvevahendid.

  (2) Kool kasutab ja valdab tema kasutuses ning valduses olevat vara Kambja Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kehtestatud vallavara valitsemise korra ja teiste õigusaktide kohaselt.

  (3) Koolil on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu.

  (4) Kooli tegevust rahastatakse kooli eelarvest, mis moodustub eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest sihttoetusteks, annetustest ning käesoleva põhimääruse § 12 lõikes 3 nimetatud kooli õppekavavälise tegevuse tulemusena saadud tuludest.

§ 22.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kooli asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määruse nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused” 4. peatükis sätestatule ja vallavalitsuse juhistele.

  (2) Õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavate andmete ning dokumentide täitmise ja pidamise korrast.

  (3) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtajal.

§ 23.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Haldusjärelevalvet koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

§ 24.   Kooli ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine

  Kooli ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

7. peatükk Lõppsätted 

§ 25.   Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Kooli põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu õigusaktides sätestatud korras.

§ 26.   Põhimääruse jõustumine

  Määrus jõustub 10. septembril 2021.a.

Heiki Sarapuu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json