Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tunnustamise kord

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2021, 15

Tunnustamise kord

Vastu võetud 31.08.2021 nr 100

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab tunnustamise põhimõtted Kambja vallas (edaspidi vald), tunnustusavalduste liigid ja kirjeldused ning reguleerib tunnustuse taotlemise, otsustamise ja kätteandmise korda.

§ 2.   Tunnustamise põhimõtted

  (1) Tunnustusavaldusi jagatakse kahel tasandil:
  1) Kambja Vallavolikogu (edaspidi volikogu);
  2) Kambja Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Volikogu tunnustusavaldused on:
  1) Kambja valla aukodanik;
  2) aasta tegija;
  3) aasta tegu.

  (3) Vallavalitsuse tunnustusavaldused on:
  1) tänuüritused;
  2) valla tänukirja andmine;
  3) rahaline preemia;
  4) valdkondlikud tunnustusavaldused.

  (4) Volikogul ja vallavalitsusel on õigus jätta tunnustusavaldused jagamata.

§ 3.   Kambja valla aukodanik

  (1) Kambja valla aukodaniku (edaspidi aukodanik) nimetus omistatakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Kambja vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

  (2) Ettepaneku aukodaniku nimetuse andmiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Ettepanek aukodaniku nimetuse andmiseks esitatakse vallavalitsusele koos kandidaadi nime, elulooandmete ning teenete kirjeldusega kirjalikult iga aasta 15. detsembriks.

  (4) Aukodaniku nimetuse andmise otsuse eelnõu valmistab ette haridus- ja kultuurikomisjon ning kinnitab volikogu. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.

  (5) Aukodaniku nimi kantakse valla auraamatusse, aukodanikule antakse valla aukodaniku tunnistus ja rahaline preemia, mille suurus võrdub selle väljaandmise aasta arvuga ja millelt vallavalitsus maksab seaduses sätestatud maksud. Auraamat on nii digitaalne kui ka füüsiline.

  (6) Aukodaniku aunimetus antakse üle vabariigi aastapäeva pidulikul üritusel.

§ 4.   Kambja valla aasta tegija/aasta tegu aunimetus

  (1) Kambja valla aasta tegija/aasta tegu aunimetus omistatakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on möödunud aastal silma paistnud erilise saavutusega või korraldanud erilise sündmuse või ürituse.

  (2) Kambja valla aasta tegija/aasta tegu aunimetuse kandidaate võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Vallavalitsus avaldab valla veebilehe ning valla infolehe kaudu vallaelanikele üleskutse esitada vallavalitsusele iga aasta 15. detsembriks ettepanekud aunimetuse aasta tegija/aasta tegu andmiseks.

  (3) Ettepanekus kirjeldatakse, kellele ja milliste teenete eest taotletakse esitatud kandidaadile aunimetuse andmist.

  (4) Aasta tegija/aasta tegu aunimetuse andmise otsustab volikogu salajase hääletamise tulemusena. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (5) Salajase hääletuse tulemused avalikustatakse ja aunimetused antakse üle vabariigi aastapäeva pidulikul üritusel.

  (6) Kambja valla aasta tegija/aasta tegu aunimetuse saaja nimi kantakse valla auraamatusse, aasta tegijale/aasta tegu aunimetuse saajale antakse valla tänukiri ja meene.

  (7) Aasta tegija/aasta tegu aunimetusele esitatud ning pingereas teiseks ja kolmandaks jäänud nominentidele antakse tänukiri ja meene.

§ 5.   Vallavalitsuse korraldatavad tänuüritused ja tähelepanuavaldused

  (1) Vallavalitsuse korraldatavad tänuüritused on:
  1) lusikapeod uute vallakodanike sündide tähistamiseks;
  2) õpetajate tänuüritus;
  3) vabariigi aastapäeva pidulik üritus;
  4) eakate aastalõpuüritus.

  (2) Vallavalitsusel on õigus korraldada täiendavaid tänuüritusi ja konkursse.

§ 6.   Kambja valla tänukirja andmine

  (1) Kambja valla tänukiri (edaspidi tänukiri) antakse:
  1) valla mittetulundusühingutele, kultuurikollektiividele, spordiseltsidele, külaseltsidele, seltsingutele, hallatavatele asutustele, vallas tegutsevatele ettevõtetele isiklike või vastavate ühingute jm juubelite puhul, edukalt läbiviidud suurürituste, võidetud tähtsate konkursside ja võistluste puhul;
  2) mistahes valdkonnas tegutsevatele inimestele, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi oma ala spetsialistide hulgas või juubelitähtpäevade või ametist lahkumise puhul;
  3) muudel tunnustust väärivatel juhtudel.

  (2) Tänukirjaga tunnustuse avaldamisel võib tänukirjale lisada valla meene.

  (3) Motiveeritud ettepanek esitatakse kirjalikult vähemalt seitse päeva enne autasustamist vallavalitsuse kantseleisse. Ettepanekus tuleb näidata:
  1) esitatud isiku, ühenduse, asutuse jm nimi;
  2) tänukirja andmise põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) soovitav tänukirja üleandmise aeg ja koht.

  (4) Tänukirja andmise otsustab vallavanem ja/või volikogu esimees.

  (5) Tänukirja andmise kohta peab arvestust vallavalitsuse kantselei.

  (6) Tänukirjale kirjutab alla vallavanem ja/või vallavolikogu esimees.

  (7) Tänukirja annab üle vallavanem, volikogu esimees või nende poolt volitatud isik.

  (8) Tänukirja võib ühele isikule anda mitu korda.

§ 7.   Rahaline preemia

  (1) Vallavalitsusel on õigus tunnustada rahalise preemiaga:
  1) elupäästjaid;
  2) suurte õigusrikkumiste tõkestamisel kodanikujulgust ülesnäidanud isikuid;
  3) olümpiamängudel või maailmameistrivõistlustel medalile tulnud sportlasi;
  4) vabariikliku või rahvusvahelise tunnustuse saanud isikuid;
  5) teistel põhjendatud juhtudel.

  (2) Rahalise preemia suuruse otsustab vallavalitsus, kes maksab sellelt ka seaduses sätestatud maksud.

§ 8.   Valdkondlikud tunnustusavaldused

  (1) Vallavalitsus võib kehtestada täiendavaid või valdkondlikke tunnustusavaldusi.

  (2) Valdkondliku tunnustamisega kaasneb valla tänukirja, meene või rahalise toetuse andmine. Rahalise toetuse suuruse kinnitab ja annab välja vallavalitsus.

  (3) Valdkondlikke tunnustusavaldusi ja nendega kaasnevaid toetusi annab välja vallavalitsus, vajadusel kaasates otsuse tegemiseks valdkonna eksperte.

  (4) Valdkondlikud tunnustused antakse üle vallas toimuvatel pidulikel sündmustel. Vallavalitsus võib delegeerida tunnustamise korraldamise teistele isikutele.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json