Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Hellamaa Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2012, 6

Hellamaa Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 19.11.2010 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lg 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Hellamaa Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.   Raamatukogu õiguslik seisund

  (1) Raamatukogu on Muhu Vallavalitsuse hallatav asutus, mille asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Muhu Vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Hellamaa Raamatukogu. Raamatukogul on oma nimega tempel ning ta võib omada oma sümboolikat.

  (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Muhu Vallavolikogu ja Muhu Vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused, sisekord kehtestatakse Muhu Vallavolikogu poolt raamatukogu kasutamise eeskirjas.

§ 3.   Raamatukogu asukoht

  Raamatukogu asub Hellamaa külas. Raamatukogu postiaadress on Hellamaa küla Muhu vald 94741 Saare maakond.

§ 4.   Teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkond on Muhu vald.

2. peatükk EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elenikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 6.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu ülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmebaaside kasutamise võimaldamine.

  (2) Ülesande täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab lugejale põhiteenuseid: teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine;
  2) teeb lugejale kättesaadavaks kohalikus raamatukogus puuduva kirjanduse raamatukogudevahelise laenutuse teel;
  3) kogub, komplekteerib, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks temale vajalikud teavikud ning avalikud andmebaasid;
  4) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud teavikud;
  5) teeb teatme - bibliograafilist tööd;
  6) korraldab raamatukogu arvestust, aruandlust ja analüüsi;
  7) kogub ja säilitab oma teeninduspiirkonda puudutavat kirjandust ja muud ainestikku;
  8) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
  9) kooskõlastab oma tegevuse teiste raamatukogudega;
  10) hangib erivahendeid ja –materjale;
  11) kasutab Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteemi;
  12) tagab juurdepääsu avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu;
  13) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

  (4) Raamatukogu teeninduspäevad ja kellaajad kinnitab Muhu Vallavalitsus.

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 7.   Raamatukogu tegevuse korraldamine

  (1) Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse vajadusel nõukogu, kuhu kuuluvad Muhu raamatukogude ja vallavalitsuse esindajad.

  (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused, sisekord kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

  (3) Raamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab vallavalitsus.

  (4) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusandlusega.

  (5) Raamatukogu juhib juhataja-raamatukoguhoidja, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (6) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss. Konkursi kuulutab välja ja kehtestab vallavalitsus.

§ 8.   Juhataja

  (1) Juhataja vastutab raamatukogu üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, raamatukogule antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Juhataja:
  1) korraldab raamatukogu tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
  2) esitab raamatukogu eelarvekava vallavalitsusele;
  3) esindab raamatukogu;
  4) koostab raamatukogu kasutamise eeskirjad;
  5) teeb raamatukogu tööst ettekandeid kohalikule omavalitsusele ja esitab kinnitamiseks raamatukogu kasutamise eeskirjad.

4. peatükk FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELVALVE 

§ 9.   Raamatukogu finantseerimine

  Raamatukogu finantseeritakse
  1) Muhu valla eelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) laekumistest füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt sihtotstarbeliste eraldistest ja toetustest;
  4) annetustest;
  5) muudest laekumistest.

§ 10.   Aruandlus

  Raamatukogu raamatupidamist ja aruandlust korraldab Muhu Vallavalitsus.

§ 11.   Järelevalve

  (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finantseeritud summade kohta.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 12.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus vallavolikogu otsuse alusel.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   Raamatukogu põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Muhu Vallavolikogu.

§ 14.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub 01. detsembril 2010. a.

  (2) Tunnistada kehtetuks Muhu Vallavolikogu 15.11.2000. a. määrus nr 11
„Hellamaa Raamatukogu Põhimääruse kinnitamine“

Jaan Kesküla
Vallavolikogu aseesimees vallavolikogu esimehe ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json